www.larare.at

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna reglerar relationen mellan statsmakt och individ. Vilka rättigheter och skyldigheter som gäller. Rättigheterna gäller för varje människa och det är statens skyldighet att skydda människors rättigheter. Regeringen har alltså det yttersta ansvaret, men myndigheter, kommuner och landsting har också ett ansvar. I sin korthet handlar de mänskliga rättigheterna om följande:

 • Alla människor är lika mycket värda.
 • Mänskliga rättigheter gäller lika för alla människor.
 • Alla människor har rätt att leva och att vara medborgare i ett land.
 • Länderna ska skydda människor så att de kan känna sig säkra.
 • Ländernas lagar och domstolar ska behandla alla människor lika.
 • Människor ska kunna resa i sina länder och till andra länder.
 • Länderna ska ta emot flyktingar som saknar skydd i sina egna länder.
 • Människor ska själva få bestämma över sina liv. De ska få gifta sig, tycka vad de vill och tro på vilken gud de vill eller inte tro på någon gud alls.
 • Länderna ska kämpa mot fattigdom och se till att människor har arbete och bostad, får äta sig mätta och lär sig att läsa och skriva.

Källa till artiklarna nedan: Regeringskansliet: FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter (pdf)

 

Mänskliga rättigheter / Artikel 01
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

 

Mänskliga rättigheter / Artikel 02
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt
eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under
förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.Mänskliga rättigheter / Artikel 03
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

 

Mänskliga rättigheter / Artikel 04
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och
slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna.

 

Mänskliga rättigheter / Artikel 05
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

 

Mänskliga rättigheter / Artikel 06
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening.

 

Mänskliga rättigheter / Artikel 07
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot
varje anstiftan till sådan diskriminering.

 Mänskliga rättigheter / Artikel 08
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning.

 

Mänskliga rättigheter / Artikel 09
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Ingen får godtyckligt anhållas, hållas fängslad eller landsförvisas.

 

Mänskliga rättigheter / Artikel 10
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Var och en är på samma villkor berättigad till en rättvis och offentlig förhandling vid en oberoende och opartisk domstol vid prövningen av hans eller hennes rättigheter och skyldigheter och av varje anklagelse om brott mot honom eller henne.

 

Mänskliga rättigheter / Artikel 11
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

1. Var och en som är anklagad för brott har rätt att betraktas som oskyldig till dess att hans eller hennes skuld lagligen har fastställts vid en offentlig rättegång, där personen åtnjuter alla rättssäkerhetsgarantier som behövs för hans eller hennes försvar.

2. Ingen får fällas till ansvar för en gärning eller underlåtenhet som inte utgjorde ett brott enligt nationell eller internationell lag vid den tidpunkt då den begicks. Det får inte heller utmätas strängare straff än vad som var tillämpligt vid den tidpunkt brottet begicks.

 

Mänskliga rättigheter / Artikel 12
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

 

Mänskliga rättigheter / Artikel 13
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

1. Var och en har rätt att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom varje stats gränser.

2. Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land.

 

Mänskliga rättigheter / Artikel 14
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

1. Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.

2. Denna rätt får inte åberopas vid rättsliga åtgärder som genuint grundas på icke-politiska brott eller på gärningar som strider mot Förenta Nationernas ändamål och grundsatser.

 

Mänskliga rättigheter / Artikel 15
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

1. Var och en har rätt till en nationalitet.

2. Ingen får godtyckligt fråntas sin nationalitet eller nekas rätten att ändra nationalitet.

 

Mänskliga rättigheter / Artikel 16
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

1. Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon inskränkning med avseende på ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj. Män och kvinnor skall ha samma rättigheter i fråga omäktenskaps ingående, under äktenskapet och vid dess upplösning.

2. Äktenskap får endast ingås med de blivande makarnas fria och fulla samtycke.

3. Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd.

 

Mänskliga rättigheter / Artikel 17
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

1. Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt och tillsammans med andra.

2. Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom.

 

Mänskliga rättigheter / Artikel 18
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.

 

Mänskliga rättigheter / Artikel 19
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

 


 

Mänskliga rättigheter / Artikel 20
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

1. Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar.

2. Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning.

 

Mänskliga rättigheter / Artikel 21
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

1. Var och en har rätt att delta i sitt lands styre, direkt eller genom fritt valda ombud.

2. Var och en har rätt till lika tillträde till offentlig tjänst i sitt land.

3. Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet. Folkviljan skall uttryckas i periodiska och verkliga val, som skall
genomföras med tillämpning av allmän och lika rösträtt och hemlig röstning eller ett likvärdigt fritt röstförfarande.

 

Mänskliga rättigheter / Artikel 22
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet, förverkligas genom
nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje stats organisation och resurser.

 

Mänskliga rättigheter / Artikel 23
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

1. Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet.

2. Var och en har utan diskriminering rätt till lika lön för lika arbete.

3. Var och en som arbetar har rätt till en rättvis och tillfredsställande ersättning som ger honom eller henne och hans eller hennes familj en
människovärdig tillvaro och som vid behov kan kompletteras med andra medel för socialt skydd.

4. Var och en har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att värna sina intressen.

 Mänskliga rättigheter / Artikel 24
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Var och en har rätt till vila och fritid, innefattande skälig begränsning av arbetstiden samt regelbunden betald ledighet.

 


Mänskliga rättigheter / Artikel 25
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

1. Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.

2. Mödrar och barn är berättigade till särskild omvårdnad och hjälp. Alla barn skall åtnjuta samma sociala skydd, vare sig de är födda inom eller utom äktenskapet.

 

Mänskliga rättigheter / Artikel 26
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

1. Var och en har rätt till utbildning. Utbildningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära och grundläggande stadierna. Den elementära utbildningen skall vara obligatorisk. Yrkesutbildning och teknisk utbildning skall vara tillgänglig för alla. Den högre utbildningen skall vara öppen för alla med hänsyn till deras förmåga.

2. Utbildningen skall syfta till att utveckla personligheten till fullo och till att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Utbildningen skall också främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt främja Förenta Nationernas verksamhet för fredens
bevarande.

3. Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar.

 

Mänskliga rättigheter / Artikel 27
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

1. Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner.

2. Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller hon är upphovsman.

 

Mänskliga rättigheter / Artikel 28
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Var och en har rätt till ett socialt och internationellt system där de rättigheter och friheter som behandlas i denna förklaring till fullo kan förverkligas.


 

Mänskliga rättigheter / Artikel 29
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

1. Var och en har plikter mot samhället, i vilket den fria och fullständiga utvecklingen av hans eller hennes personlighet ensamt är möjlig.

2. Vid utövandet av sina rättigheter och friheter får en person endast underkastas sådana inskränkningar som har fastställts i lag och enbart i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras rättigheter och friheter samt för att tillgodose ett demokratiskt samhälles berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd.

3. Dessa rättigheter och friheter får inte utövas på ett sätt som är oförenligt med Förenta Nationernas ändamål och grundsatser.

 

Mänskliga rättigheter / Artikel 30
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

 

Mänskliga rättigheter / Övning 1
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start
  1. Dela upp rättigheterna i tre nivåer:
   • Ganska viktiga
   • Viktiga
   • Väldigt viktiga
  2. Vilka tre rättigheter tycker DU är viktigast och motivera varför.
  3. Plocka ut ett nyckelord per artikel.
  4. Rangordna rättigheterna.
  5. Fördjupa dig i valfri rättighet.

 

Mänskliga rättigheter / Övning 2
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Läs en artikel om brott mot de mänskliga rättigheterna. Vilka mänskliga rättigheter bryts det mot i artikeln, ge exempel.

 1. Lättläst FN:s sexbrott
 2. Svårare artikel, mänskliga rättigheter i Turkiet
 3. Välj en egen artikel där mänskliga rättigheter bryts.

 

Mänskliga rättigheter / Övning 3
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Se filmklipp och utför en tankerutin.


Mänskliga rättigheter / Styrdokument
 
Klicka för att komma till start
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapskrav:
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapskrav:
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapskrav:

 

Mänskliga rättigheter / Lärarhandledning
 
Klicka för att komma till start

Lärarhandledning. Lösenordsskyddat

 

 

Mänskliga rättigheter / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)