www.larare.at

Ämnesövergripande prövning

Detta är ett förslag på ämnesövergripande prövning i kurserna.

Tidsram: 3 timmar

  • Svenska 1
  • Historia 1b

Denna prövning görs i samråd med eleven och lärararens roll är att vara handledare i elevens arbete att producera och leverera en utredande text på ca 1000 ord.

Litteraturdiskussion bör föras så att eleven får hjälp i att hitta relevant fakta.

Förslagsvis kan lärare och elev träffas varannan vecka för att stämma av:

  1. Vad har du gjort?
  2. Vad gör du?
  3. Vad ska du göra?

Del 1: Läsning och analys (Svenska)

Läs en kort text som handlar om en historisk händelse eller person.

Skriv en sammanfattning av texten där du beskriver händelsens bakgrund, huvudpersonens roll och betydelse.

Identifiera och diskutera språkliga och retoriska grepp som används i texten för att påverka läsaren.

Analysera textens ton, stil och budskap.

Reflektera över hur texten förhåller sig till historiska fakta och tolkningar.

Del 2: Historisk undersökning (Historia)

Välj en historisk händelse eller period som intresserar dig.

Forska och samla in information om händelsen eller perioden från olika källor, såsom böcker, artiklar eller webbplatser.

Skriv en essä där du analyserar och tolkar händelsen eller perioden. Diskutera dess orsaker, konsekvenser och betydelse för samhället och människor.

Koppla samman händelsen eller perioden med bredare historiska trender eller teman.

Visa förmåga att kritiskt utvärdera källor och presentera en välgrundad slutsats baserad på din forskning.

Del 3: Reflektion och diskussion (Svenska och historia)

Skriv en reflekterande text där du diskuterar kopplingen mellan språklig analys och historisk forskning. Hur kan språket användas för att förmedla historiska händelser och tolkningar?

Diskutera hur kunskaper i svenska och historia kan komplettera och berika varandra.

Ge exempel på hur kunskaper och färdigheter i båda ämnena kan vara värdefulla för att förstå och tolka samhällsfrågor och historiska händelser.

Reflektera över vikten av att kunna kommunicera och argumentera effektivt inom både svenska och historia.

Diskutera hur ämnesövergripande lärande kan främja en djupare förståelse för ämnen och främja kritiskt tänkande och analytiska färdigheter.

 

Styrdokument

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Bedömning

Förmågan att analysera och tolka texter och historiska händelser.

Förmågan att använda språkliga och retoriska grepp för att kommunicera effektivt.

Förmågan att forska och samla in information från olika källor inom historia.

Förmågan att kritiskt utvärdera och tolka historiska fakta och källor.

Förmågan att reflektera över och diskutera kopplingen mellan svenska och historia.

Kvaliteten på skrivande, analys och resonemang. Genom att kombinera element från svenska och historia i denna prövning kan eleverna visa sina kunskaper och färdigheter i båda ämnena samtidigt som de utvecklar sin förmåga till ämnesövergripande reflektion och analys.

Kurs:Svenska 1

Kurs:Historia 1b

 

Innehållsförteckning

Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)