www.larare.at

Lektionstips

Innehållsförteckning -

Denna sajt har tillkommit främst för nya lärare som behöver tips och råd i planeringen av lektioner. Tips som jag hade behövt när jag började som lärare.

 

Lektionstips / Lära känna en ny grupp
 

Namnövningar

• Ballongen - Studsa en ballong mellan varandra. Säg namnet på den som ska ta ballongen nästa gång.

• Byta namn - Eleverna går runt , skakar hand, säger sitt namn. Vid möte byter de namn. Får man sitt namn tillbaka
sätter man sig.

• Grisen - Kasta saker till varandra (gärna löjlig sak).

1. Säg först ditt eget namn.

2. Säga namnet på den man kastar till.

 

"Bryta isen"- övningar

• Autografjakt - Papper med meningar. T.ex. "Hitta någon som under sommaren har åkt vattenskidor..." Personerna "minglar" och letar efter dem som känner sig "träffade".

• Ledet - Läraren säger olika påståenden. Eleverna ställer sig på långt led. T.ex. äldst, klokast.

• Fyra hörn - Läraren säger olika påståenden. Eleverna ställer sig där det passar bäst. T.ex. favoritmat, färg, reseplats, drömmar.

• Var hör sakerna hemma? - (Lär känna nya lokaler.) Ta kluriga saker från olika platser i skolan. Eleverna får fråga sig fram och hitta rätt "hem" till sakerna.

 

Presentationsövningar

• Intervju - Två & två intervjuar varandra. Intervjuaren presenterar sedan den andre inför klassen. (Skriv ev. på
blädderblock).

• Assosiation - Ha en stor låda med massor av olika saker i. Alla tar var sin sak som man känner för. Presenterar
sig i turordning och berättar varför man valt sin sak.

• Personlighetstest - Test med kluriga frågor. T.ex. "Om du blev statsminister, vilka tre saker skulle du förändra först?"

• Motsatsen - Lista med motsatsord t.ex. glad/ ledsen, pratsam/tyst. Först ringar man in själv vad man är sedan
presenterar man sig för varandra.

• Oavslutade meningar - Lista med oavslutade meningar. T.ex: "En dröm jag har...". Turas om att avsluta meningarna.

 

Lektionstips / Diskussioner
 

Korta diskussioner

• "Bikupa" - 2-5 diskutera i ett par upp till tio minuter ett ämne. Ev. be dem formulera frågor till läraren. Även bra som start, repetera förra lektionen (även före prov).

• "Frågvis" - Ställ en fråga. Eleverna skriver kort individuellt. Gå sedan samman och jämför/diskutera olika tankar.

• Det viktigaste - Ge flera olika texter. Läses individuellt. Skriva ner 5 viktiga saker. I grupp diskutera textens viktigaste budskap. Redovisa på overhead.

• Dubbla cirklar - Stå i två cirklar. Den inre tittar ut, den yttre tittar in. Diskutera en kort stund, rotera, få ny partner.

• "Indianstaven" - Sitt i ring. En "talarstav" skickas runt. Den som har den pratar.

• Reflektionspromenad - Eleverna går en runda - i skolan eller utanför - och pratar om ett givet ämne. Redovisas i klassen.

Längre diskussioner

• "Tvärgrupper"

1. Bilda basgrupper (4-5 pers).

2. Diskutera (alla antecknar).

3. Redovisa i tvärgrupper

En från var grupp går samman så att nya grupper bildas.

• "Pusselmetoden" /forts. ovan/

Ev. som en redovisning efter grupparbete.

4. Basgrupperna skriver två frågor.

5. Samla in frågorna och alla basgrupper får svara på dem.

6. Basgrupperna bedömer de andra gruppernas svar. (Betyg med motivation).

• Traditionell gruppdiskussion I grupper om 3-5 elever. Utvärdera ev. deltagandet genom att alla får skriva om både sin insats och de andras i gruppen.

Se lektionstips - diskussion (pdf)


Lektionstips / Värderingsövningar
 

Kortare övningar

• Linje el. fyra hörn - Genomför värderingsövning (på linje el. fyra hörn). Para sedan ihop de med motstridiga åsikter. Utför ev. värderingsövningen igen, se om någon bytat åsikt.

• Rangordning - Lärare delar ut olika påstående. Gruppen ska rangordna t.ex. 1-10.

• "För eller emot" 1 - Ställ olika frågor. Sitt ev. i ring. Hand upp - ja, hand ner - nej och korsade armar över bröstet - vet ej.

• Oavslutande meningar - Läraren har en stencil med oavslutade meningar, eleverna fyller i. Exempel: "Igår skapade FN världsfred, det skedde tack vare att..."

 

Längre övningar

• Paneldebatt

Eleverna i panelen presenterar olika "expertområden". En utsedd debattledare, resten publik.

1. Alla presenterar sina ståndpunkter.

2. Debatt (panelen måste hålla sig till sina "roller").

3. Avsluta med samafattning och publiken kan komma med frågor.

• Prioritering - Presentera olika frågeställningar. Eleverna ragordnar enskilt. Säger sin åsikt - i turordening - i grupp. Sedan diskussion. Redovisa i helklass el. tvärgrupper.

• Listig lista

1. Uppmana att eleverna skriver en lista på 20 påståenden vad de anser om X.

2. I små grupper läser de i turordning upp sina listor. Diskutera i gruppen.

3. Redovisa i helklass.

• Engagerande text

1. Presentera en engagerande text. Avsluta med t.ex.: "Vad skulle du göra i denna situationen?"

2. Alla skriver enskilt.

2. I små grupper läser de i turordning upp sina texter. Diskutera i gruppen.

3. Redovisa i helklass.

• "För eller emot" 2 - Diskutera och argumentera för eller emot en sak. Motivera argumenten!

• "För eller emot" 3 - Skriv upp för/emot en frågeställning på tavlan. Diskutera i grupper.

• Via nyckelord - Skriv upp nyckelord på tavlan. Låt eleverna själva beskriva vad orden betyder. T.ex. manligt och kvinnligt. Fråga: "Vad var det för skillnad på manligt och kvinnligt förr i tiden?" /Låt inga förslag vara "fel". Diskutera dem senare./

• Gemensam ståndpunkt - Smågrupper diskuterar. Två & två möts grupperna och redovisar för varandra. Enas nu om en gemensam ståndpunkt.


Lektionstips / Bilda grupper
 

Det finns olika sätt att dela upp elever i mindre grupper; en klassiker är förstås att man räknar: 1, 2, 3, 4 och alla ettor i en grupp och tvåor i en annan osv. Eller så kan kan nivågruppera utefter intresse eller förmåga. Eller så kan man ta hjälp av en slumpgenerator. Här följer ytterligare några förslag:

  1. Samma färg - Alla som har samma färg på tröjan går samman. Alla som har katt hemma. Och liknande.
  2. Ledet - Alla ställer sig i ett långt led enligt längd. Eller ålder, eller skostorlek, eller...
  3. Olika leka bäst - Värderingsövning i 4-hörn. Para ihop de som har lika åsikt eller motstridig.
  4. Ämnesval - Ha ett antal givna ämnen, be alla att skriva ett (eller prioritera tre) av ämnena på en lapp med sitt namn. Så bildas grupper automatiskt.
  5. Lika leka bäst - Färdiga lappar. Ord eller bilder. Låt lika sammanstråla. Vill man ha lite humor kan man på lapparna skriva t.ex. stå på huvudet.
  6. Pussel - Klipp sönder bilder som i ett pussel. Dela ut bitarna . Låt lika gå samman.
  7. Finn din partner - Alla får en lapp på ryggen med namnet på känd person (eller djur, yrken osv.). Nu ska de gissa vem de är genom att ställa ja-& nej-frågor. Sedan ska de finna sin partner/djurgrupp osv...

Och här följer ett förslag på slumpmässig gruppindelning (Google dokument) som är bestämd ett helt läsår i förväg.

 

Lektionstips / Grupparbete
 

• Leta efter svaren - Frågor/uppgifter eleverna får lösa själva under lektionen (ev. tillgång till litteratur).

• Kollage - Gör ett kort grupparbete om t.ex. hälsa. Låt grupperna göra ett kollage genom att klippa i veckotidningar. Sätt upp på väggen och redovisa/diskutera.

• Studiebesök - Eget studiebesök med anknytning till ämnet.

• Ont om tid? - Ge parvis uppgifter men låt bara 2 grupper redovisa. Övriga kompletterar.

• Pussel med text - Klipp itu en intressant/rolig text. Gruppen ska sätta ihop den och läsa upp den alt. dramatisera den.

• Casemetodik

1. Eleverna läser på verkligt fall (case).

2. Kort diskussion, små grupper.

3. Redovisning & gemensam diskussion i storgrupp. Läraren ordförande. (Vilket problem, hur göra, lösa på längre sikt?)

4. Läraren redovisar hur det gick i verklighteten. (Fallet kan också utveckla sig, efter lösning kommer nytt problem. Sanningen var kanske inte bra. Hur göra nu?)

 

Lektionstips / Gruppredovisning
 

• Redovisningstips - Drama, intervju, presskonferens (alla ställer frågor, en svarar), polariserad diskussion (gruppen delar sig för/emot), dialog med klassen (klassen ställer frågor, kan vara på förhand utskrivna, delas ut).

• Redovisa grupparbete - Dela ut blädderblockspapper till grupperna.

• Grupputvärdering - efter grupparbete stencil: Kom med egna idéer, bad andra om synpunkter, bad om hjälp, hjälpe andra, kollade att alla visste vad vi skulle göra, tog hänsyn/ uppmuntrade andra, nöjd med arbetet & gruppen. Svara: "ofta", "ibland", "inte alls".

• Gruppredovisning för klassen - Alla ska kunna allt i gruppen. Ingen vet vilken del den ska presentera (= gruppansvar). Läraren får stolpmanus av gruppen & ger ordet växelvis till deltagarna.

• Att tänka på vid gruppredovisning. Tänk på att enskild betygssättning ökar konrurens och motarbetar konstruktivt grupparbete. (Sätt både gruppbetyg & individuellt?).

Tips vid grupparbete - till läraren - Var tydlig (skriftliga instruktioner), var ska de sitta, tala om guppprocesser. Kort lätt i ovana grupper. Buffertuppgift till de som blir först färdiga.

Tips vid grupparbete - till grupperna - Dela upp arbetet innan (vem, hur), mål (vad), tidsplan (när), skriv protokoll och lägesrapport (samla materialet på skolan). Öva redovisningen!

Läs mer om: Grupparbete ,


Lektionstips / Kommunikation & samarbete
 

Personlig- & grupputveckling

• Berätta en bild - Sitt i par - rygg mot rygg. En har bild/instruktioner den andre ska rita efter dem.

• Drömhuset - SItt i par. Båda håller i en penna. Rita ert drömhus - utan att prata!

• Utan ett ord - Helt tyst ska eleverna ställa sig i ordning efter längd, ålder, hårfärg...

• Rockringen - Stå i ring, håll varandras händer. Trä rockringar runt händerna. Dessa ska vandra ett varv utan att man släpper händerna.

• Knuten - Stå i ring, blunda och sträck fram händerna. Ta tag i två händer. Titta, försök att lösa upp knuten.

 

Lektionstips / JAG-stärkande
 

• Jag-är-bra-på-solen - Fyll i på linjer saker man själv är bra på.

• Adventskalender - Gör en adventskalender med positiva affirmationer. T.ex. "Jag är säker när jag pratar inför andra."

• Heta stolen - Person sitter i mitten, de andra runt om. Säger positiva saker om personen. (Heta stolen kan varieras i oändighet.)

• Batteriet 1 - Sicka runt lappar med allas namn. Alla skriver en positiv sak om respektive person.

• Batteriet 2 - Alla går runt med en papptallrik på ryggen. Alla skriver något positivt
till alla.

 

Lektionstips / VI-stärkande
 

• Kompissamtal - Sitt i ring, ha en "vandringsstav". En pratar åt gången, givet ämne.

• Hemlig kompis - Lotta ut allas namn. Alla får en hemlig kompis man ska göra bra saker för.

• Skrattleken - Ligg ner med huvudet på varandras magar. Första personen säger "Ha!" andra "Ha, ha!". Forsätt så tills alla skrattar!

 

Lektionstips / Kreativitet
 

• Tavlan - All blundar. Tänka sig en tom ram. Tillsammans hittar man på en miljö. Lägger därefter - i turordning - till saker. Efteråt, prata eller rita bilden. Göra kollage i smågrupper.

• Svallret går - Utgå från historia. Återberätta i turordning, små grupper. Göra den "värre" allt efterhand. Presentera "resultatet" i helklass. Skrattvarning

 

Lektionstips / Lektionsupplägg
 

Rutiner: lektionsupplägg .

 

Lektionstips / Alla dessa starter...
 

• Fånga dagen... - Vid lite orolig start. Be alla skriva ner vad som stör/oroar dem. Knyckla sedan ihop papperna och släng dem! (Enkelt med effektivit.)

• "Fånga" eleverna... - Vid kurs-/skolstart. Be eleverna skriva sin prioriteringsordning på skolan i allmänhet eller den aktuella kursen. (Enkelt men mycket talande.)

• Ny klass - bra start - Låt starten ta tid i en ny klass. Gör gärna något utanför skolan. Det lönar sig!

• "Ny klass - regler" - Låt klassen göra gemensamma regler. T.ex. frånvaro, ej i tid med prov. (Bättre än om du gör reglerna).

• Minska sena ankomster - Lapp på dörren där eleven skriver in namn, antl. min & orsak. Enkelt och lysande!

• Mobiltelefoner... - Låt den vars mobiltelefon ringer baka bullar till nästa gång. (Fungerar oväntat bra!).

• Vill du att de ska anteckna? - Lägg på over head/power point. Leder till automatisk "anteckningstvång".

 

Lektionstips / Starta lektionen
 

• Tipspromenad - Gör en liten kunskapstest med 1, X, 2 svar. Eller gå en tipspromenad! Diskutera sedan de rätta svaren.

• Kunskapens moder - Repetera förra lektionen: Till lugn musik, titta i anteckningarna. Visa förra lektionens powerpoint till musik. I par - en lyssnar, en berättar - växla. En berättar för en mindre grupp. Dela ut "övnings-lappar" med "Vad minns du?" (Skriva ner svaren el. diskutera i grupp, gärna till musik).

• Det var en gång... - Ska du presentera "torra" fakta. Gör om till berättelse.

• Lugn start - För en lugn start tänd ljus och sätt på lugn musik. /Var där själv i god tid./

• Rivstart - Sätt på musik med bra "puls" när eleverna går in. Gärna slutet på en bra låt.

• Med bilder - Sätt på musik (med bra "puls" eller lugn). Presentera med bilder och kort text lektionens "röda råd". (Eller repetera förra lektionen). Tid 3-4 min.

• Frågvis - Börja med en fråga som kräver handuppräckning.

• Titta en tiger! Visa något oväntat.

• Klurigfaxen - Presentera ett klurigt problem.

 

Lektionstips / Mitt i lektionen
 

• Reflektion - Gör en paus. Sätt på musik & låt bild och ev. text sammafatta eller föra lektionen fram.

• Repetition - Efter genomgång, dela ut stencil med nyckelord. Be eleverna fylla i så mycket det minns (ev. musik). Sedan får de diskutera i par, minns den andre något annat? Byt ev. partner. Avsluta ev. med egen repetition.

• Andningspaus - Stanna upp då & då under lektionen och låt eleverna reflektera över lektionsinnehållet. (Kom ihåg dem som behöver lite betänketid).

• Har du hört den förut? - Humor, skämt & berättelser lättar upp lektionen, men ska hållas till ämnet!

 

Lektionstips / Avsluta lektionen
 

• Sammanfattning - Sammanfatta lektionen (avstämning). T.ex. på tavlan i stolpform till musik. Eller låt någon elev göra det.

• Reflektion/repetition - Sätt på lugn musik 5 sista minuterna. Lägg gärna på overhead: "Ingen kontakt med andra - denna stunden är bara för dig. Läs anteckningar, komplettera dem, gör dem snyggare, läs i boken eller bara koppla av och lyssna på musiken." Kom ihåg: musiken är en del av undervisningen, inte underhållning!

 

Lektionstips / Uteundervisning
 

• Stationer - Olika uppgifter på olika stationer. (Svaren kan vara i tipsform.)

• Hitta en... - Gör lappar med hittafrågor. Funkar i alla årsklasser!

• Naturstig - Tipsfrågor (ev. med hjälp av kringliggande natur). Antingen ett blad eleverna ska fylla i (platserna kan vara numrerade men bätre är om de bara är beskrivna) eller traditionell tipsrunda med många lappar.

• "Filosofirunda" - Sätt upp snitslad bana med lappar. Skriv tänkvärda saker på lapparna. Diskutera efteråt.

 

Lektionstips / Beslutstagande - Demokrati
 

• Röstning - Alla röstar t.ex genom handuppräckning eller anonymt via lappar.

• Prioritering - Låt varje person få lägga tre röster. Rösta på olika alternativ.

• Representanter - Ett antal representanter väljs ur klassen som får fri beslutsrätt.

• Enighet (konsensus) - Först två & två ska enas, sedan lite större grupp sedan lite större igen och sist hela klassen.

 

Lektionstips / Överraskningar
 

• Möblera om... - då & då.

• Ta alla i hand... - ...när de kommer.

• Spela senaste låten... - ...vid lektionsstart.

• Till advent - Tända ljus på bänkarna när eleverna
kommer in och mysig musik.

• Till jul - Häng kulor vid tavlan. Fler och fler...

• Till påsk - Häng ägg vid tavlan.


Lektionstips / Repetera kunskap
 

• Kunskapscirkel (muntligt) - Minder grupper. Dela ut arbetsblad med öppna frågor (många olika svar). Samtliga deltagare i turordning ger ett svar var på varje fråga (ev. pass). Svaren presenteras för hela klassen ev. i form av en tävling.

• Håll historien igång (muntligt) - Sitt så alla ser varandra. Använd en boll. Den elev som har bollen ska berätta något ur ämnet. Kasta till den som ska berätta vidare.

• Instuderingsfrågor (skriftligt) - Dela upp text. Be eleverna skriva egna frågor på texten. Vill man kan detta göras på färgade papper. Ev. gör läraren fårgorna och eleverna letar svar (gärna på lite roligare kort).

• Anslagstavla (skriftligt) - Mindre grupper. Skapar ett anslag med det de tyckte var viktigast från ämnet. Hängs upp och diskuteras.

• Tredje gången gillt (skriftligt) - Efter genomgång. Enskilt göra t.ex. mindmapp. I par gör de en ny mindmapp. I mindre grupp redovisar de sina mindmappar.


Lektionstips / Små tips
 

• Få kontakt! - Vid föreläsning, se i turordning personerna i ögonen och le... (Det är ren magi!)

• Tyst i klassen?! - När du ber om tystand eller uppmärksamhet - stå helt still medan du pratar. (Psykologiska orsaker gör att vissa elever inte kan lyssna om du rör på dig!


Lektionstips / Undervisande elever
 

• Föreläsning - Det klassiska men fortfarande så användbara: Hålla föreläsning för klassen. Redovisa grupparbete. / Be elevena använda olika uttrycksmedel och då inte bara datorn utan även t.ex. drama./

• Aktiviteter - Leda aktiviteter för varandra i klassen.

• PBL - Problembaserat lärande - Verklighetstrogna uppgifter. Tex. undervisa grundskoleelever, arrangera "öppet hus", småuppdrag från företag. (Arbetsgång i sju steg.)

• För andra årskullar - Äldre årskull arrangera en dag för de yngre. Eller hålla lektion för yngre årsklasser.

• För allmänheten - Arrangera "öppet hus", aktivitetsdagar, teaterföreställningar eller liknande för allmänheten eller en speciell målgrupp.

• Praktik & fältstudier - Varierande uppgifter i "verklig livet" ute på fältet.

• Företag/organisationer - Arrangerar fortbildningsdagar för personal. Även "veteraner" behöver nya idéer!


Lektionstips / Examination & redovisning
 

• Hemtentamen - Eleverna får svara på frågor hemma. (Skriver ner källhänvisning.)

• Tips! - Ge inte bara betyg på prov. Skriv positivt/konstruktivt omdöme! Test (läxförhör)

• Lapplisa - Små lappar med frågor. Eleven läser upp & besvarar frågan (pass om den inte kan).

• Elever förhör - Tre elever sitter framme och läser frågor i turordning. Läraren delar ut vem som svarar (sitter bak i klassrummet och för anteckningar).

• "Tänka efter - före" - Fler frågor på en stencil än elever. Dela ut stencilen. Eleverna får tänka i ca 10 min och fundera på frågorna (får anteckna på stencilen). Eleverna svarar sedan på en fråga var, frågan stryks.

• Långe ormen - En elev börjar berätta fritt från läxan (du pekar på vem). Nästa hakar på osv.

• Tipsrunda - Bara frågor eller saker eller frågor om saker i naturen. (Häpp!)

• Klassiskt prov? - Försök att få med mer än faktaupprapning. Ha med detaljfrågor eller orsak/verkan, jämförelser/ samband, sammanfattning/ analys, egna ståndpunkter/byta perspektiv osv.

• Instuderingsfrågor - Eleverna gör egna instuderingsfrågor som blir ett prov.

• Egna frågor - Eleverna ställer frågor om kursens innehåll, identifierar problemen och löser dem.

• Elever förhör varandra - Tre personer. Två förhör varandra och "examinatorn" sammafattar kunskapsnivån & motiverar sitt betygsval. Rollerna roterar.

• Elevkonstruerat prov - Eleverna konstruerar ett eget prov hemma. Tar med sina frågor och svara på dem i skolan.

• Grupprov 1 - Svarar på provfrågor tillsammans i grupp. Utvärderar vem som var aktiv eller inte.

• Grupprov 2 - Göra provet tillsammans men enskilda svar lämnas in.

• Gruppredovisning för klassen - Alla ska kunna allt i gruppen. Ingen vet vilken del den ska presentera (= gruppansvar). Läraren får stolpmanus av gruppen & ger ordet växelvis till deltagarna.

• Kunskapstävling - Tre i varje lag ska svara på fråga som läraren ställer. Rätt svar ger 3 p, rätt svar med hjälp av anteckningar 2 p, med litteratur 1 p.

• Att tänka på... - Vid grupredovisning. Tänk på att enskild betygssättning ökar konrurens och motarbetar konstruktivt grupparbete. (Sätt både gruppbetyg & individuellt?).

• Casemetodik - Ett fall andvänds som skrivuppgift. I skolan eller hemma. (Även som gruppuppgift.)

• Portfolio - Samla sina "bästa produkter". T.ex. i bildkurs. (Ev. fota alster.) Skriva om material, tillvägagångsätt & användningsområde.

• Reflekterande dagbok - Skriver om egna händelser. Vad skulle hända? Vad hände? Hur kunde det bli annorlunda?

 

Lektionstips / Feedback till läraren
 

• Smarta loggboken - Gör fyra fält på ett papper:

 1. Ideér att komma ihåg.
 2. Detta överraskade.
 3. Detta var intressant.
 4. Att fundera över.

(Lämnas till läraren efter avslutat moment.)

• Cirkel, rektangel & triangel - Rita en cirkel, en kvadrat och en triangel på ett papper.

 1. I cirkel ska eleven skriva: "en fråga som går runt i mitt huvud".
 2. I rektangeln: "något jag lärde mig som stämmer med min uppfattning".
 3. I Triangeln "tre viktiga punkter att komma ihåg".

 

Lektionstips / Pedagogiska "knep"
 

• Alla kommer till tals - Efter en föreläsning, läsning av en text eller dyligt. För att alla ska få komma till tals, be varje person att skriva ner 3 saker om ämnet eller 3 frågor. Gå laget runt och be samtliga läsa upp sina punkter.

• Till tysta/blyga elever - Uppmuntra tysta elever med: "Du ser tveksam ut." Istället för "Har alla förstått/några frågor?"

• Svar på tal (vid tosig fråga) - "Det var en bra fråga. Innan jag svarar skulle jag gärna vilja höra vad du själv tror".

• Vid konflikter - Bra mening om man ryker ihop: "Jag förstår att du är ittiterad, men jag accepterar inte att du XXX vare sig mot mig eller dina klasskompisar."

 

Lektionstips / Spel & tävling
 

• Pratspel - Dela ut frågor av diskussionskaraktär till mindre grupper. Eleverna diskuterar nu ämnet med gruppen i turordning. Efter varje fråga poängsätter (t.ex. 1 - 100) gruppen sig själv. Summera på slutet.

• Robinsontävling - Eleverna står vid en vägg i klassrummet med var sin skylt. JA på en sida och NEJ på andra. Läraren ställer en fråga. Alla räcker upp sin skylt. De som svarat rätt tar ett steg fram.

• Looper - Kort med två meningar. Den första ett påstående. Den andra ett svar. Korten ska räcka till samtliga elever. En börjar, nästa fortsätter osv. en har ett slut. (T.ex. Jag har 51. Vem har det minus 25?)

• Dominoslinga - Taktil variant på loopen. Gör nu en slinga istället dvs. kort med två kolummer. Sista brickans högra del måste stämma med första brickans vänstra del. Låt eleverna lägga ut slingan på golvet.

• Taktlipussel - Olika färger och former på kort. Framsida fråga, baksida svar. Ha självkorrigerande symboler på korten.

• Snottror - Kort med två spalter text på var sin sida kortets framsida. Snöre som ska snurras runt kortet från "fråga" till "svar". På baksidan kortet är "rätt väg" för snöret inritat, dvs. facit.

• Egna spel - Låt eleverna tillverka olika spel med anknytning till aktuellt ämne.

• Mänskligt pussel - Kort med oilka begrepp/ påståenden. Eleverna får var sitt. Ska nu ställa sig så att sambandet blir rätt (med korten över huvudet).

 

Lektionstips / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)