www.larare.at

Teorier

Inom Mental träning anknyter man till olika idéer och teorier för att förstå och utveckla tänkandet. Här nedan har jag radat upp några vanliga teorier (systematiserade idéer).

 

Centrala begrepp och teorier / Psykologiska teorier
 
Klicka för att komma till start

Det biologiska perspektivet

Det här perspektivet blir intressant om man kopplar samman det med hälsa och prestation när det gäller mental träning. Hjärnan, nervsystemet och de kemiska processerna (hormoner och signalsubstanser) styr beteendet.

Det behavioristiska perspektivet (beteendeperspektivet)

Endast det synliga och mätbara beteendet är intressant. Vårt beteende är inte ett statiskt resultat av miljö och består utav inlärda mönster: människan har makt att ändra ett beteende fastän det går emot arv och miljö. Teorin fokuserar på vad man gör inte vad man är. Beteenden som upplevs som positiva kommer att upprepas och beteenden som upplevs som negativa kommer att undvikas.

Behaviorismens koppling till mental träning sker främst genom synen på inlärning; t.ex. forskaren BF Skinner lyfter begreppet (ordet): förstärkning som innebär att man med hjälp av belöning får önskat beteende hos den man belönar. Hans teori om lärande kallas operant betingning:

  • Positiv förstärkning
  • Negativ förstärkning
  • Positiv bestraffning
  • Negativ bestraffning
  • Utsläckning

Det humanistiska perspektivet

Människan är fri och drivs främst av behovet att förverkliga sig själv. Här blir det intressant om man väver in begreppet visualisering och målsättning vilket gör att perspektivet blir relavant inom mental träning. Och då tolkas omvärlden utifrån dessa.

Viktiga forskare: Carl Rogers, Carl Gustaf Jung och Abraham Maslow

Det kognitiva perspektivet

Ett intellektuellt förhållningssätt som tar hänsyn till tänkande, minne, språk, problemlösning, inlärning, perception. Du har olika grundantaganden om verkligheten och detta påverkar sättet att uppfatta omvärlden som i sin tur påverkar våra känslor och vårt bettende. Genom att tänka "rätt" kan man nå sitt mål och det är den mentala processen som är relevant i anknytning till mental träning.Här blir det mycket givande att använda sig av Carol Dwecks teori om mindset:

  • fixed mindset (fixerat/statiskt tankesätt)
  • growth mindset (rörligt/flexibelt och öppet tankesätt)

 

Centrala begrepp och teorier / Andra teorier
 
Klicka för att komma till start

SDT (Self Determination Theory) - en motivationspsykologisk teori

SMART-modellen

Symbolic-learning theory

kognitiv förberedelse och planering av själva prestationen (representation). Teorin styrka och främsta fokus ligger på kontroll och förståelse för bakomliggande mönster.

Dual-code theory

Dublla genomföranden leder till att om en person glömmer den ena, så kan hen fortfarande minnas den andra; t.ex. sinnesminnet, muskelminnet och det kognitiva minnet.

Visualisering

Visualisering lär hur man tillgodogör sig information från omvärlden med hjälp av kinestetiska, visuella och auditiva islag.

Man brukar skilja på två olika typer av visualisering:

  1. Intern visualisering
  2. Extern visualisering

Intern visualisering – ur ditt eget perspektiv; en upplevelse som du tolkar och upplever utifrån dig själv och dina erfarenheter och känslor.

Extern visualisering – ur någon annans perspektiv; ur någon annans perspektiv - när du ser på dig själv utifrån någon annans perspektiv.

 

Centrala begrepp och teorier / Styrdokument
 
Klicka för att komma till start

Kunskapskrav

E

Delar av E1: "...diskuterar [---] översiktligt olika [---] psykologiska effekter samt hur de påverkar människors prestationer och förmåga att hantera stress.

E3. I beskrivningarna och redogörelsen använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier.

E5. Eleven motiverar översiktligt sitt handlingssätt utifrån olika psykologiska teorier.

C

Delar av C1: "...diskuterar [---] utförligt olika [---] psykologiska effekter samt hur de påverkar människors prestationer och förmåga att hantera stress.

C3. I beskrivningarna och redogörelsen använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier.

C5. Eleven motiverar utförligt sitt handlingssätt utifrån olika psykologiska teorier.

A

Delar av A1: "...diskuterar [---] utförligt och nyanserat olika [---] psykologiska effekter samt hur de påverkar människors prestationer och förmåga att hantera stress.

A3. I beskrivningarna och redogörelsen använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier.

A5. Eleven motiverar utförligt och nyanserat sitt handlingssätt utifrån olika psykologiska teorier.

 

Centrala begrepp och teorier / Lärarhandledning
 
Klicka för att komma till start

Klicka här. Lösenordsskyddat

 

 

Centrala begrepp och teorier / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)