www.larare.at

Motivation och målfokusering

I det här momentet ska vi syssla med olika motivationsteorier och hur motivation kan påverkas med hjälp av dessa. Vi ska också se till vad som påverkar vår motivation samt hur mental träning kan användas för att höja motivationen.

Motivation kan beskrivas som den drivkraft eller den energi som leder oss att agera på ett visst sätt för att uppnå mål eller tillfredsställa våra behov. Det är en inre kraft som påverkar vårt beteende, våra känslor och våra tankar. Motivationen är avgörande för att upprätthålla målfokusering, vilket innebär att vi håller oss engagerade och koncentrerade på att nå våra mål. Motivation påverkar vår målfokusering på flera sätt. För det första kan motivation fungera som en drivkraft som ger oss energi och uthållighet att fortsätta sträva efter våra mål, även när hinder uppstår. När vi är motiverade är vi mer benägna att sätta realistiska mål, planera och ta itu med uppgifter som är kopplade till våra önskade resultat. För det andra kan motivation hjälpa oss att behålla vår uppmärksamhet och koncentration på målet. När vi är motiverade tenderar vi att vara mer fokuserade och mindre distraherade av irrelevanta faktorer eller uppgifter som kan avleda oss från att nå våra mål.

Sammanfattningsvis kan motivation betraktas som den drivkraft som påverkar vår målfokusering. Genom att förstå vad som höjer och sänker vår motivation kan vi bättre hantera och stärka vår förmåga att uppnå våra mål.

För att kunna fördjupa sig i teorier om motivation bör man jobba målfokuserat och då är det viktigt att kunna formulera mål och målbilder.

Vi möter på motstånd, nästintill varje dag och ibland tryter motivationen och då finns det vinster med att för det första upptäcka, förstå, tolka, bearbeta och framför allt hantera sitt motivationsarbete. Och för det andra hitta metoder som passar just dig, för alla är vi olika!

Efter momentet ska du kunna nämna någon motivationshöjande åtgärd med hjälp av olika psykologiska teorier; både utifrån teorier och kunna föreslå åtgärder. Ett krav som finns i kursens examination.

Börja momentet genom att se You can learn anything (videoklipp från Khan Academy).

Läs mer om: Mental träning - kursexamination

 

Motivation och målfokusering / Höjd motivation
 

Det finns flera faktorer som kan höja vår motivation. Några exempel på sådana faktorer är:

 • Mening och syfte: När vi ser mening och syfte i det vi gör, blir vi mer motiverade att sträva efter våra mål.
 • Belöningar: Att ha klara och attraktiva belöningar kopplade till målen kan öka vår motivation. Det kan vara både materiella och immateriella belöningar, till exempel erkännande, bekräftelse eller ekonomiska fördelar.
 • Utmaningar: Att ha utmanande mål kan öka vår motivation, eftersom de ger en känsla av prestation och framsteg när de uppnås.
 • Autonomi: Känslan av att ha kontroll över våra handlingar och att kunna fatta egna beslut kan höja vår motivation.

Motivation och målfokusering / Sänkt motivation
 

Det kan finnas faktorer som sänker vår motivation. Några exempel på sådana faktorer är:

 • Brist på intresse: När vi inte är intresserade av eller inte ser värde i det vi gör, minskar vår motivation.
 • Rädsla för misslyckande: Om vi är rädda för att misslyckas kan det sänka vår motivation och hindra oss från att sträva efter våra mål.
 • Brist på stöd: När vi saknar stöd från andra människor, till exempel i form av uppmuntran eller feedback, kan det minska vår motivation.
 • Orealistiska eller otydliga mål: Om våra mål är orealistiska eller otydliga kan det göra det svårt att upprätthålla motivationen, eftersom vi inte har en tydlig riktning att sträva mot.

 

Motivation och målfokusering / SMART-modellen
 

Smart är en engelskspråkig modell för att underlätta målformulering. Bokstäverna står för:

Specific
Measurable
Accurate eller Approved
Realistic
Timebound

På svenska:

Specifikt; alltså
Mätbart; alltså
Accepterat; alltså
Realistiskt; alltså
Tidssatt; alltså

 

Motivation och målfokusering / Grupparbete
 

  1. Grupparbete 1
   • 1.1 Definiera (förklara och precisera) ordet: "motivation". Ta hjälp av Motivation .
   • 1.2 Dela med er av hur just du motiverar dig. Utgå ifrån följande:
    • 1.21 Hemarbete, som t.ex. matlagning och städning
    • 1.22 Skola och skolarbete
    • 1.23 Arbete och långa arbetsresor

  1. Grupparbete 2
   • 2.1 Läs text: 3. Motivation och målfokusering
   • 2.2 Besvara följande instuderingsfrågor:
    • 2.21 Förklara inre och yttre motivation.
    • 2.22 Förklara primär och sekundär motivation.
    • 2.23 Vad gör dig motiverad? Eller "taggad" att ta itu med något.
    • 2.24 Varför är vissa blodgivare? Vad, tror du, motiverar dem?
    • 2.25 Vad är Atkinsons modell?
    • 2.26 Vad tycker ni om nyårslöften? Och varför är det så många som bryts?
    • 2.27 Formulera ett mål enligt SMART-modellen för en kurs du läser på gymnasiet.

  1. Grupparbete 3
   • 3.1 Presentera ett filmklipp som är ca 15 min långt (förslagsvis frånTED-talk, YouTube eller Vimeo) för klasskamraterna. Ni kan välja en längre film, men avbryt efter ca 15 min eller så kan ni plocka ihop bitar ur ett längre filmklipp så att det hamnar på ca 15 min filmtid. Ni kan välja en egen film eller så kan ni välja en film som jag föreslår. Kravet är att filmen kopplar till motivation och/eller målfokusering. Ni ska ha med en inledande del där ni förbereder publiken på vad de ska få se, därefter tittar ni på filmen och avslutar med en summerande diskussion, workshop eller frågor till filmen.

    Se elevarbeten .

 

Motivation och målfokusering / Filmtajm
 
  1. From Motivation 2.0 to Motivation 3.0 (tid: 5:59)
  2. The puzzle of motivation (18:36)
  3. Drive: The surprising truth about what motivates us (tid: 10:47)
  4. Can Creativity Be Taught? (tid: 6:55)
  5. How to Help Every Child Fulfil Their Potential (tid: 21:20)
  6. The psychology of self-motivation | Scott Geller | TEDxVirginiaTech  (tid: 15:53)
  7. Carol Dweck: Mindset-teorin på 4 minuter (tid: 4:11)
  8. The key to success grit  (tid: )

 

Motivation och målfokusering / Psykologi
 

Läs texten: 2. Psykologi och prestation och jobba med följande frågor.

 

 

 

Motivation och målfokusering / Fördjupning
 

Self Determination Theory

Fixed mind-set

SMART-modellen

Motivation och målfokusering / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)