www.larare.at

Centrala begrepp

Inom Mental träning använder man vissa ord för att vara tydligare. Mycket för att fördjupa, förstå och utveckla tänkandet inom mental träning. Här nedan har jag radat upp några vanliga begrepp (ord).

Diskussionsord (Google-dokument)

 

Centrala begrepp / Begrepp
 
Klicka för att komma till start

Affirmation/affirmera

= att du med viljekraft kan förändra dina förutsättningar att lyckas. Genom att tänka positivt och framåt kommer man framåt i utvecklingen.

Anspänningsträning

= Genom medveten närvaro och enkla övningar uppmärksammar man sin kropp genom att medvetandegöra den geom att försätta den växelvis i vila och ansträngning.

Attityd

= inställning till något.

Didaktik

= Läran om undervisning: inlärningsteori och praktisk tillämpning.

Förebygga

= förbereda sig inför något.

Föreställningsförmåga

= att kunna föreställa sig målet och hur man når det; t.ex. genom visualisering.

Grit

= Envist hårt arbete (uthållighet).

Kreativitet

= förmågan att skapa något. Kopplas gärna till god fantasi och "påhittighet".

Komfortzon

= det man är van vid och trygg med. Att gå utanför denna innebär att våga göra något man inte gjort eller är van vid.

Meditation

= vända sig "inåt" för att kommai närmare kontakt med jaget/självet. Att fokusera på en enkel kroppsfunktion, som t.ex. andning och koncentrera sig på att göra det "rätt".

Medvetandetillstånd

= ett samlingsbegrepp för sinnesdata och perception; alltså information man får via sinnena; samt de föreställningar, tankar och känslor som dessa skapar.

Mental föreställning

= Skapar eller återskapar erfarenheter med föreställningsförmågan.

Metodiskt

= systematisk tillvägagångsätt där man avhandlar en sak i taget i en förbestämd ordning.

Mindfullness

= Medveten närvaro där man fokuserar på sinnelag och rätt tänkande. Mindfulness är i vissa sammanhang meditation, men behöver inte bara vara det utan kan också ses som ett ställningstagande inför livet.

Motivation

= är det psykologiska kännetecken som ger en organism drivkraft, det vill säga väcker den till handling mot ett önskat mål och lockar fram, kontrollerar, och upprätthåller vissa målriktade handlingar.

Målbildsträning

= En idé eller föreställning av något som vi vill uppnå: ett mål; eller hur målet ser ut och hur vägen dit sr ut: rättare sagt bilden av ett mål: målbild.

Målinriktning

= Man är fokuserad på sitt mål.

Prestation

= att göra något: producera något materiellt, lära sig något eller utvecklas (fysiskt eller mentalt).

Psykisk energi

= mental laddning; alltså att skapa energi med hjälp av tankes kraft. Gör så att vi orkar med psykiskt krävande ansträningar.

Representation

= Inre bilder av yttre händelser och situationer.

Självförtroende

= tron på sin egen förmåga.

Självförverkligande

= Utveckla sin personlighet så att den stämmer överens med den man vill vara.

Självkännedom

= ha kännedom om sin styrkor och svaheter och hur man hanterar dem.

Självkänsla

= Den uppfattning man har om sig själv och den man är: ens identitet.

SMART-metoden

= Engelskspråkig modell för att underlätta vid formulering av mål genom att tillämpa en arbetsgång där man utgår ifrån det specifika (Specific) för t.ex. företaget, ser till dess mätbara (Measurable) framgångar och godkänner förhållandena (Accurate eller Approved) som faktiskt gäller (Realistic) och detta arbete ska göras inom en vis tid (Timebound).

Spänningsreglering

= Olika metoder för att hantera och reglera spänningar i kroppen.

Stress (negativ)

= När man utsätts för längre tids fysisk eller psykisk ansträngning och inte får tillräckligt med tid för återhämtning

Stress (positiv)

= När man utsätts för fysisk eller psykisk ansträngning och presterar bättre och får tid till både vila och eftertanke.

Tankeföreställning

= föreställningar som uppstår inom oss: i huvudet (tankarna).

Undermedvetenhet

= Det som påverkar dig fast du inte vet om det; t.ex. tidigare erfarenheter.

Utmaning

= att våga göra mer; att företa sig något man inte riktig behärskar; att puscha sig! Och med fördel gå utanför sin egen komfortzon.

Vilotillstånd

= fysisk och psykisk avslappning.

Visualisering

= föreställer sig någonting. Man kan t.ex visualisera om något som kommer att hända för att vara bättre förberedd.

Yoga

= En form fysisk och psykisk träning med hjälp av fysiska och kontemplativa tekniker som t.ex. olika andningsövningar och kroppsställningar.

Återhämtningsfas

= går igenom vad man varit med om både kroppsligt och mentalt:eftertanke. Under vila samlar man krafter för att orka fortsätta.

 

Centrala begrepp och teorier / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)