www.larare.at

Ordlista

Analys = innebär att man plockar ner något i mindre delar och med hjälp av delarna försöker man förstå helheten. Man riktar in sig i detalj på hur en litterär text (eller bild eller annat) är uppbyggd. Läs mer om Analys.

Appropriering = En person tillägnar sig andra individers kunskaper och gör dem till sina egna.

Artefakt = Skapat eller "konstgjort" föremål.

Autenticitet = Äkthet.

Avant garde = Nyskapande eller innovativa konstnärer eller konstverk som är före sin tid.

Betraktare = person eller personer som ser ett konstverk.

Censur = Inskränkningar i pressfrihet, t.ex. kan de styrande i ett samhälle bestämma vad som får publiceras genom att stifta lagar som påverkar vad som och vad som inte får visas upp.

Denotation: denotation och konnotation är ihopkopplade. Denotation är till exempel vad vi ser på en gång i en bild.

Estetik = Läran om det sköna, läran om det sinnliga, i synnerhet inom konsten.

Etablerad konstform = Erkänd och allmänt accepterat sätt att skapa konst.

Falskt = Inte äkta; kan t.ex. vara en kopia, en reproduktion av ett klassiskt verk.

Fantasi = Någonting som skapas inom en persons tankesfär.

Figurativ = Föreställer något (mer eller mindre tydligt).

"Flow" = Inspiration att vara kreativ under en viss period och då tid och rum blir irrelevanta.

Frihet = Inte påtvingat.

Genus = Socialt konstruerat kön.

Gestaltning = Avbildning.

Hantverk = Något skapat av en eller flera personer.

"Hötorgskonst" = Lågt värderad reproducerad realistisk konst; ofta utfört med stor hantverksskicklighet.

Idé = Tanke.

Ikon: till exempel ett foto av en person, eller bara en avbildning som ser verklig ut.

Index: en pöl visar exempelvis att det regnade för en stund sedan.

indexikalitet = term inom semiotik som används om tecken och symboler som har en nära relation till det de betecknar.

Inspiration = Mental uppmuntran; ofta blir nyetablerade konstnärer inspirerade av mer etablerade konstnärer. En konsnär kan också ha en inspirationskälla i en annan person, en sk musa.

Ismer = Idétradition eller konstperiod.

Kitsch = Artefakt, ofta massproducerad, av undermålig materiell och estetisk kvalitet.

Kliché = Något som använts så mycket att dess värde sjunkit.

Kod: en uppbyggnad av regler och kunskaper. Koder är det yttre och det inre; till exempel kläder och gemenskap inom något.

Konnotation: denotation och konnotation är ihopkopplade. Konnotation är bildens tolkning, det är samma sak som associationer och bibetydelser.

Konst = En kulturyttring, oftast en artefakt, och som ges ett visst estetiskt värde av åskådare och experter.

Konstföreteelse = Någonting som är vanligt förekommande inom konstvärlden.

Konstnärligt uttryck = En eller flera konstnärers sätt att uttrycka sig; visa något de gjort och vars syfte är att vara konst.

Konstverk = Någonting skapat och vars syfte är att vara konst och leda till en konstupplevelse för betraktaren.

Kreativ miljö = En plats där konstnärer är extra produktiva.

Kreativitet = Skaparglädje och produktivitet.

Kultur =

Kulturupplevelse = Betraktaren erfar känslor och tankar efter att ha tillägnat sig någon form av kulturyttring.

Kulturuttryck =

Kulturutveckling =

Känsla = Emotionell upplevelse.

Metafor: står för något annat, nästan som en symbol. till exempel att pengar är förknippat med ondska.

Metonymi: en bit av något som representerar något annat helt, till exempel Jesus representerar Gud.

musa = person som inspirerar en annan.

Original = Inte kopia. Första utgåva; alltså något som presenteras för första gången i just det utförandet.

Pastisch =

piktoral = det som är avbildat

plastisk = form, färg och textur

Populärkultur = Kultur som åtnjuts av många och som ofta har en kommersiell prägel.

Presentationsform = Ett visst sätt att visa upp något.

Reflektion = Iakttagelse eller tankar som väcks när man upplever något.

Samhälle = En samling av människor, ett kollektiv där man lever tillsammans mer eller mindre nära varandra.

Sampling = Kopiering av en del av en större helhet och som använts i ett nytt sammanhang, t.ex. är det vanligt att visa ljud från gamla musiklåtar kopieras och används i nya låtar.

Samtida = Den tid man lever i.

semiotik = studien av tecken; hur betydelser uppfattas, och mening bildas. Underkategori till lingvistiken.

Skapande = Kreativ verksamhet.

Skönhet = Något som anses som vackert.

Sublim = någonting som är så upphöjt att det inte kan jämföras, och är bortom beräkning eller mätbarhet.

Symbol = en symbol står för något, men liknar ofta inte det den står för. Symbolen får sitt syfte genom att man kommer överens om ett, ett exempel är trafikljus.

Ttema = en grundtanke eller bärande idé i ett verk

Teori = Resultat av tankearbete. Systematisering och kartläggning av kunskap.

Tolkning = en egen, subjektiv, förståelse av något. Ibland en "upplevelse" eller förmågan att "läsa" t.ex. ett konstverk. Att finna ett budskap eller mening med det.

Upphovsrätt = Äganderätten till t.ex. ett konstverk.

Uttrycksform =

Verk = en konstnärlig produkt som oftast är klar och publicerad, t.ex. roman, dikt, novell osv. Och om objektet är en sak kallas det för artefakt.

Verklighet =

Visuell = Något man upplever med synen.

Värde = Något tillägnas viss betydelse; bra eller dåligt, hur bra eller hur dåligt och ofta anknutet till ekonomi och kapital.

Yttrandefrihet = Rätten att fritt uttrycka sina åsikter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)