www.larare.at

Idéer & teknik

Relationen mellan människa, idéer och teknik är komplex och växelverkande. Relationen mellan människa, idéer och teknik en dynamisk och ömsesidig process. Människan utvecklar idéer som leder till teknikutveckling, samtidigt som tekniken kan påverka människans tankar, beteenden och samhälle.

Människan är en kreativ varelse med förmågan att generera och förverkliga idéer. Genom tänkande, problemlösning och innovation utvecklar människan nya koncept, teorier och idéer. Dessa idéer kan sedan omsättas i praktiken genom användning av teknik. Människan är också den som designar, skapar och använder tekniska verktyg och system för att underlätta och förbättra olika aspekter av livet.

Idéer spelar en central roll i teknikutveckling. Genom att tänka kreativt och tänka nytt kan människan generera idéer som leder till uppfinningar och teknologiska framsteg. Idéer kan vara inspirerade av observationer av naturen, vetenskapliga upptäckter, samhällsbehov eller önskan att lösa problem. Idéer kan också influeras av tidigare idéer och kunskap som byggts upp över tid.

Teknik spelar en avgörande roll i samhället och kan påverka idéer och värderingar. Införandet av ny teknik kan förändra hur människor tänker, kommunicerar, arbetar och lever sina liv. Tekniken kan utmana och omforma befintliga idéer, normer och strukturer i samhället. Till exempel har framsteg inom informationsteknik och internet påverkat hur vi delar information, interagerar med varandra och utövar vår frihet på digitala plattformar.

Relationen mellan människa, idéer och teknik är ömsesidig och växelverkande. Människans idéer driver teknikutvecklingen framåt, samtidigt som tekniken kan påverka människans tankar, beteenden och samhälleliga förhållningssätt. Ny teknik kan ge upphov till nya idéer och möjligheter, samtidigt som människans idéer kan stimulera och forma utvecklingen av ny teknik.

Den ökande rollen och inflytandet av teknik i samhället ger upphov till etiska och moraliska frågor. Människan måste överväga konsekvenserna av teknikutveckling och användningen av teknik. Frågor om integritet, säkerhet, rättvisa, ansvar och hållbarhet blir alltmer relevanta i samband med användningen av teknik.

 

Idéer & teknik / Teknik och etik
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Robotsälen Paro

Förslag på körschema

  1. Etik
  2. Argumentation
  3. Robotsälen Paro
  4. Examination

Etik?

  • Läs Borde robotbetjänten slå tillbaka?
  • Läs Etik på larare.at
  • Frågeställning: är det etiskt rätt att införa en robotsäl på äldreboende? Utgå ifrån regeletik, konsekvensetik och sinneslagsetik.

Argumentation

En argumentation är antingen för något eller emot något och innehåller en tes och argument. När det gäller argumentation kan det vara effektivt och framgångsrikt att ha med minst tre argument som är olika: Logos-, Patos- och Etosargument.

Logos = argument som talar till förnuftet.
Patos = argument som väcker känslor.
Etos = argument som är och/eller väcker trovärdighet.

Robotsälen Paro

Se filmklipp 1 och filmklipp 2

Läs tre artiklar Vetenskapsradion (Sveriges Radio), Kommunförbundet Skåne och SVT Nyheter

Examination (scenario)

Det har införskaffats Parosälar till ett ålderdomshem i Falun. Utgå ifrån informationen ovan och skapa en argumentation:

  • en positiv bild av Paro-sälen med en etisk diskussion och en argumentation med Logos-, Patos- och Etosargument.
  • en negativ bild av Paro-sälen med en etisk diskussion och en argumentation med Logos-, Patos- och Etosargument.

Förslag på texttyp: Insändare, 5-paragrafsuppsats eller Debattartikel.

 

Idéer & teknik / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)