www.larare.at

Filosofiska tankesystem

Här nedan radar jag upp de vanligaste filosofiska tankesystemen inom filosofi. Och ett förslag på analys i slutet samt några användbara länkar.

 

Filosofiska tankesystem / Ontologi (Metafysik)
 

Ontologin försöker beskriva vilka egenskaper som ligger i ett tings natur.

 1. Vad består världen av?
 2. Vilka krafter verkar i världen?
 3. Hur upplever vi världen?

Filosofer: Thales, Platon, Aristoteles, Augustinus, Pythagoras, Thomas, Spinoza, Berkeley, Derrida, Descartes, Hegel, Hobbes, Hume, von Leibniz, Schopenhauer

 

Filosofiska tankesystem / Kunskapsteori
 

Kallas även epistemologi och innebär läran om kunskap och hur vi får kunskap. Inom detta system studerar man även Vetenskapsteori.

 1. Vad är kunskap?
 2. Hur värderas erfarenhet och förnuft?
 3. Hur får vi (ny) kunskap?
 4. Vad innebär vetenskaplighet?
Filosofer: Sokrates, Platon, Aristoteles, Derrida, Descartes, Gadamer, Hume, Husserl, Kant, Locke, Schopenhauer

 

Filosofiska tankesystem / Språkfilosofi (logik)
 

Språkfilosofin undersöker språkets natur, ursprung och användning. Inom detta system studerar man Logik (deduktion , tautologi och syllogismer ).

 1. Vad är ett språkligt uttryck (symbol för)?
 2. Vilka typer av sanningar finns?
 3. Hur avgörs om en sats är sann eller falsk eller nonsens?
 4. Kan ett språk vara exakt (och absolut objektivt)?

Filosofer: Sokrates, Platon, Aristoteles, Pythagoras, Descartes, Russell, Wittgenstein, Searle 

 

Filosofiska tankesystem / Medvetandefilosofi
 

Medvetandefilosofi studerar medvetandets natur (mentala processer, mentala funktioner, mentala egenskaper och deras relation till den fysiska kroppen).

 1. Hur ser relationen (kopplingen) mellan medvetande och kropp ut?
 2. Vad är medvetande och vilka har medvetande?
 3. Hur hänger medvetande och fri vilja ihop?
Filosofer: Descartes, Spinoza, von Leibniz, Searle 

 

Filosofiska tankesystem / Moralfilosofi (Etik)
 

Moralfilosofi behandlar kritiskt frågorna om vad som utmärker en god handling och vad som kännetecknar en god människa.

 1. Finns moraliska sanningar?
 2. Vad är en god handling?
 3. Vad är och hur blir man en god människa?
 4. Vad är ett värde? (Värdeteori)
 5. Moraliska subjekt kontra moraliska subjekt?
Filosofer: Platon, Hume, Sokrates, Kant, Næss, Singer

 

Filosofiska tankesystem / Samhällsfilosofi
 

Kallas även Socialfilosofi undersöker och analyserar mänskligt beteende, t.ex. lagars legitimitet, kollektiva och kulturella överenskommelser inom ett samhälle.

 1. Varför bildas samhällen?
 2. Vilken funktion ska staten ha?
 3. Vilka krafter orsakar förändring?
 4. Hur ser det ideala samhället ut?
Filosofer: Platon, Adorno, Butler, Foucault, Hegel, Hobbes, Hume, Lévi-Strauss, Marx, Žižek
 

Filosofiska tankesystem / Existensfilosofi
 

Existensfilosofins huvudfråga är meningen med livet och hur man lever rättfärdigt..

 1. Vad betyder existens?
 2. Vilka skyldigheter har du för ditt liv och mål?
 3. Vilka skyldigheter har du för andras liv och mål?
 4. Hur lever man ett meningsfullt liv?
Filosofer: Nietzsche, Kierkegaard, Adorno, Sartre, de Beauvoir
 

Filosofiska tankesystem / Analys
 

Här nedan följer ett förslag på upplägg när man ska anlysera.

 1. Börja med att läsa och förstå den filosofiska texten eller tankesystemet du vill analysera. Identifiera huvudteman, centrala begrepp och argumentationens struktur.
 2. Förstå den historiska, intellektuella och kulturella kontexten för det filosofiska tankesystemet. Detta kan hjälpa dig att förstå vilka influenser och debatter som påverkade filosofens tänkande och hur det relaterar till andra filosofiska traditioner eller idéströmningar.
 3. Analysera grundläggande begrepp: Identifiera och analysera de centrala begreppen inom tankesystemet. Försök att klargöra deras definitioner, användning och relationer till varandra. Fråga dig själv vilka grundläggande antaganden som ligger till grund för dessa begrepp och hur de relaterar till filosofens övergripande argumentation.
 4. Noga analysera och utvärdera argumentationen inom tankesystemet. Identifiera filosofens huvudargument, bevis eller motbevis och bedöm deras styrka och giltighet. Kritiskt utvärdera premisserna, logiska kopplingar och eventuella svagheter i resonemanget.
 5. Fundera över filosofens ståndpunkter och reflektera över eventuella implikationer och konsekvenser av dessa ståndpunkter. Fråga dig själv om du håller med om filosofens argument eller om du har andra resonemang eller motargument att föra fram.
 6. Försök att sätta det filosofiska tankesystemet i dialog med andra filosofiska perspektiv. Diskutera likheter, skillnader och eventuella influenser mellan filosofens arbete och andra filosofers teorier eller idéer.
 7. Diskutera texten eller tankesystemet med andra och komplettera och revidera dina resultat och din analys.
 8. Slutligen, reflektera över hur det filosofiska tankesystemet kan vara relevant för dagens frågor, debatter eller samhälleliga problem. Diskutera dess potentiella bidrag eller begränsningar och hur det kan påverka eller utmana vår förståelse av världen idag.

 

Filosofiska tankesystem / Länkar
 

Läs mer om ismer, Filosofiska frågor , Filosofer ,

 

Filosofiska tankesystem / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)