www.larare.at

Filosofiska ismer

Här nedan har jag samlat de vanligaste filosofiska ismerna.

.

Filosofiska ismer / Darwinism
 
Klicka för att komma till start

  Teorin om evolution genom naturligt urval, grundad av Charles Darwin. Darwinism är en utvecklingslära där man anser att endast de bäst anpassningsbara överlever.

   

Filosofiska ismer / Determinism
 
Klicka för att komma till start

Tron att varje händelse är förutbestämd och inte kan undvikas. Determinismen hävdar alltså att allt är förutbestämt, naturen är orsaksbestämd och att ödet är centralt.

.

Filosofiska ismer / Dogmatism
 
Klicka för att komma till start

  Hårdhet i att hålla fast vid övertygelser och motstånd mot att ifrågasätta dem.
  Dogmatism innebär alltså ett kategoriskt tänkande där man vägrar beakta andra uppfattningar.

   

Filosofiska ismer / Dualism
 
Klicka för att komma till start

  Tro på existensen av två grundläggande principer eller substanser. Dualismen menar att världen alltså är uppdelad i två grundläggande enheter: själ och kropp vilka är fullkomligt åtskilda.

   

Filosofiska ismer / Empirism
 
Klicka för att komma till start

  Filosofisk syn som betonar vikten av erfarenhet och observation som grund för kunskap. Empirismen menar alltså att kunskap enbart kan nås med hjälp av sinnena. Det enda som kan betraktas som tillförlitligt är alltså det som kan beläggas erfarenhetsmässigt.

   

Filosofiska ismer / Epikurism
 
Klicka för att komma till start

  Filosofi som framhäver njutningens betydelse och söker efter det behagliga. Epikurismen betonar alltså vikten av sinneslugn och lycka som uppnås genom nöje och genom att undvika smärta.

   

Filosofiska ismer / Existentialism
 
Klicka för att komma till start

  Filosofisk riktning som betonar individens frihet och ansvar i skapandet av sin egen mening. Existentialism är alltså ett filosofiskt tänkande där man utgår ifrån det mänskliga subjektet.

   

Filosofiska ismer / Fatalism
 
Klicka för att komma till start

  Tron att allt är förutbestämt och att människan inte har fri vilja.

   

Filosofiska ismer / Idealism
 
Klicka för att komma till start

  Tron att verkligheten är beroende av tankar och idéer. Idealismen hävdar alltså att den materiella världen endast är en produkt av med- vetande och det finns en mer "sann" verklighet bortom det sinnliga.

   

Filosofiska ismer / Konstruktivism
 
Klicka för att komma till start

  Synsätt som betonar att människor konstruerar sin egen kunskap genom erfarenhet. Konstruktivism innebär alltså att varje människa konstruerar sin egen verklighet.


Filosofiska ismer / Liberalism
 
Klicka för att komma till start

  Politisk och filosofisk ideologi som värnar om individuell frihet och rättigheter. Liberalism innebär alltså individens rätt till frihet och motstånd statlig inblandning.

   

Filosofiska ismer / Marxism
 
Klicka för att komma till start

  Filosofisk, ekonomisk och politisk teori baserad på arbetarklassens uppror. Marxism är alltså en samhällsfilosofisk idé om ett mer jämlikt samhälle.

   

Filosofiska ismer / Materialism
 
Klicka för att komma till start

  Filosofi som hävdar att endast fysiska substanser existerar. Materialismen menar alltså att alla ting är uppbyggda av mindre ting och att världen existerar oberoende oss.

   

Filosofiska ismer / Nihilism
 
Klicka för att komma till start

  Tron på att livet saknar innebörd, värde eller objektiv sanning. Nihilismen hävdar alltså att allt är utan mening och att all kunskap är osäker.

   

Filosofiska ismer / Pessimism
 
Klicka för att komma till start

  Synsätt som betonar det negativa och förväntar sig det värsta. Pessimism innebär alltså att man förväntar sig värsta möjliga utfall.

   

Filosofiska ismer / Platonism
 
Klicka för att komma till start

  Filosofi baserad på idéen om universella och oföränderliga former.

   

Filosofiska ismer / Positivism
 
Klicka för att komma till start

Filosofi som betonar vetenskaplig observation och verifierbar fakta. Positivism innebär alltså kunskap som baseras på sinneserfarenhet.

Filosofiska ismer / Pragmatism
 
Klicka för att komma till start

  Synsätt som fokuserar på praktiska konsekvenser för att bedöma sanningen. Pragmatism innebär alltså fokus på handlingars och påståendens praktiska konsekvens.

   

Filosofiska ismer / Rationalism
 
Klicka för att komma till start

  Filosofisk syn som betonar användningen av förnuft och logik för att erhålla kunskap. Rationalismen menar alltså att kunskap kan nås via logiskt tänkande. Enbart förnuftet är alla tings mått, och med dess hjälp kan alla problem lösas.

   

Filosofiska ismer / Reduktionism
 
Klicka för att komma till start

Synsätt som bryter ner komplexa fenomen till enklare delar för förståelse. Reduktionism innebär alltså att det komplexa beskrivs med hjälp av enkla begrepp.

 

Filosofiska ismer / Relativism
 
Klicka för att komma till start

  Synsätt som hävdar att sanning och moral är relativa och varierar beroende på perspektiv.

   

Filosofiska ismer / Skepticism
 
Klicka för att komma till start

Tvivel eller brist på övertygelse, särskilt mot påståenden om sanning. Skepticismen hävdar alltså att vi inte kan skilja sanna föreställningar från falska. De betvivlar alltså möjligheten att införskaffa kunskap om världen.

 

Filosofiska ismer / Socialism
 
Klicka för att komma till start

  Politisk och ekonomisk teori som betonar kollektiv ägande och fördelning av resurser.

   

Filosofiska ismer / Stoicism
 
Klicka för att komma till start

  Filosofi som främjar självbehärskning och acceptans av det som inte kan kontrolleras. Stoicismen vill alltså förändra människors sätt att leva och uppmuntrar dygd, jämnmod och acceptans inför allt som sker.


Filosofiska ismer / Strukturalism
 
Klicka för att komma till start

  Filosofisk och teoretisk metod som analyserar strukturer och system.

   

Filosofiska ismer / Utilitarism
 
Klicka för att komma till start

Moralisk teori som betonar att handlingar bör syfta till att öka välbefinnandet för flest människor. Utilitarism innebär alltså maximering av lycka och minimera lidande för så många som möjligt.

 

Filosofiska ismer / Diskussionsfrågor
 
Klicka för att komma till start

.

Filosofiska ismer / Nyckelord
 
Klicka för att komma till start

Filosofiska ismer / Formulär
 
Klicka för att komma till start
 1. Ismer inom filosofin 1 
 2. Ismer inom filosofin 2 
 3. Ismer inom filosofin 3 
 4. Ismer inom filosofin 4 

 

Filosofiska ismer / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start
 • Introduktion
 • Darwinism
 • Determinism
 • Dogmatism
 • Dualism
 • Empirism
 • Epikurism
 • Existentialism
 • Fatalism
 • Idealism
 • Konstruktivism
 • Liberalism
 • Marxism
 • Materialism
 • Nihilism
 • Pessimism
 • Platonism
 • Positivism
 • Pragmatism
 • Rationalism
 • Reduktionism
 • Relativism
 • Skepticism
 • Socialism
 • Stoicism
 • Strukturalism
 • Utilitarism

.

.

.

.

.

.

.

Joni Stam (2017)

.

.