www.larare.at

Filosofiska ismer

Här nedan har jag samlat de vanligaste filosofiska ismerna.

.

Filosofiska ismer / Darwinism
 
Klicka för att komma till start

  Darwinism är en utvecklingslära där man anser att endast de bäst anpassningsbara överlever.

   

Filosofiska ismer / Determinism
 
Klicka för att komma till start

Determinismen hävdar att allt är förut- bestämt, naturen är orsaksbestämd och att ödet är centralt.

.

Filosofiska ismer / Dogmatism
 
Klicka för att komma till start

  Dogmatism innebär ett kategoriskt tänkande där man vägrar beakta andra uppfattningar.

   

Filosofiska ismer / Dualism
 
Klicka för att komma till start

  Dualismen menar att världen är uppdelad i två grundläggande enheter: själ och kropp vilka är fullkomligt åtskilda.

   

Filosofiska ismer / Empirism
 
Klicka för att komma till start

  Empirismen menar på att kunskap enbart kan nås med hjälp av sinnena. Det enda som kan betraktas som tillförlitligt är alltså det som kan beläggas erfarenhetsmässigt.

   

Filosofiska ismer / Epikurism
 
Klicka för att komma till start

  Epikurismen betonar vikten av sinneslugn och lycka som uppnås genom nöje och genom att undvika smärta.

   

Filosofiska ismer / Existentialism
 
Klicka för att komma till start

  Existentialism är ett filosofiskt tänkande där man utgår ifrån det mänskliga subjektet.

   

Filosofiska ismer / Fatalism
 
Klicka för att komma till start

  .

   

Filosofiska ismer / Idealism
 
Klicka för att komma till start

  Idealismen hävdar att den materiella världen endast är en produkt av med- vetande och det finns en mer "sann" verklighet bortom det sinnliga.

   

Filosofiska ismer / Konstruktivism
 
Klicka för att komma till start

  Konstruktivism innebär att varje människa konstruerar sin egen verklighet.


Filosofiska ismer / Liberalism
 
Klicka för att komma till start

  Liberalism innebär individens rätt till frihet och motstånd statlig inblandning.

   

Filosofiska ismer / Marxism
 
Klicka för att komma till start

  Marxism är en samhällsfilosofisk idé om ett mer jämlikt samhälle.

   

Filosofiska ismer / Materialism
 
Klicka för att komma till start

  Materialismen menar på att alla ting är uppbyggda av mindre ting och att världen existerar oberoende oss.

   

Filosofiska ismer / Nihilism
 
Klicka för att komma till start

  Nihilismen hävdar att allt är utan mening och att all kunskap är osäker.

   

Filosofiska ismer / Pessimism
 
Klicka för att komma till start

  Pessimism innebär att man förväntar sig värsta möjliga utfall.

   

Filosofiska ismer / Platonism
 
Klicka för att komma till start

Filosofiska ismer / Positivism
 
Klicka för att komma till start

Positivism innebär kunskap som baseras på sinneserfarenhet.

Filosofiska ismer / Pragmatism
 
Klicka för att komma till start

  Pragmatism innebär fokus på handlingars och påståendens praktiska konsekvens.

   

Filosofiska ismer / Rationalism
 
Klicka för att komma till start

  Rationalismen menar på att kunskap kan nås via logiskt tänkande. Enbart förnuftet är alla tings mått, och med dess hjälp kan alla problem lösas.

   

Filosofiska ismer / Reduktionism
 
Klicka för att komma till start

Reduktionism innebär att det komplexa beskrivs med hjälp av enkla begrepp.

 

Filosofiska ismer / Relativism
 
Klicka för att komma till start

Filosofiska ismer / Skepticism
 
Klicka för att komma till start

Skepticismen hävdar att vi inte kan skilja sanna föreställningar från falska. De betvivlar alltså möjligheten att införskaffa kunskap om världen.

 

Filosofiska ismer / Socialism
 
Klicka för att komma till start

Filosofiska ismer / Stoicism
 
Klicka för att komma till start

  Stoicismen vill förändra människors sätt att leva och uppmuntrar dygd, jämnmod och acceptans inför allt som sker.


Filosofiska ismer / Strukturalism
 
Klicka för att komma till start

Filosofiska ismer / Utilitarism
 
Klicka för att komma till start

Utilitarism innebär maximering av lycka och minimera lidande för så många som möjligt.

 

Filosofiska ismer / Diskussionsfrågor
 
Klicka för att komma till start

.

Filosofiska ismer / Nyckelord
 
Klicka för att komma till start

Filosofiska ismer / Formulär
 
Klicka för att komma till start
 1. Ismer inom filosofin 1 
 2. Ismer inom filosofin 2 
 3. Ismer inom filosofin 3 
 4. Ismer inom filosofin 4 

.

Filosofiska ismer / Lärarhandledning
 
Klicka för att komma till start

Klicka här. Lösenordsskyddat

.

Filosofiska ismer / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start
 • Introduktion
 • Darwinism
 • Determinism
 • Dogmatism
 • Dualism
 • Empirism
 • Epikurism
 • Existentialism
 • Fatalism
 • Idealism
 • Konstruktivism
 • Liberalism
 • Marxism
 • Materialism
 • Nihilism
 • Pessimism
 • Platonism
 • Positivism
 • Pragmatism
 • Rationalism
 • Reduktionism
 • Relativism
 • Skepticism
 • Socialism
 • Stoicism
 • Strukturalism
 • Utilitarism
 • Lärarhandledning

.

.

.

.

.

.

.

Joni Stam (2017)

.

.