www.larare.at

Examination: portfolio

Detta är ett förslag på en en samlad kursinlämning i form av en portfolio. Detta är en slutexamination för kursen där tanken är att eleven jobbar ihop ett material utifrån punkt 1 - 6 nedan. Arbetena läggs in i ett och samma dokument som delges läraren. Innehållet i dokumentet utgör grund för betygsättning i kursen: Skrivande.

  1. En informerande och utredande text där du lägger in minst tre bilder.
  2. En text av skönlitterär karaktär; alltså fiktion.
  3. En argumenterande text av journalistisk karaktär; en artikel.
  4. Skriva en dikt till musik och bilder som presenteras på valfritt sätt; jag rekommenderar bildspel.
  5. Skrivlogg över valfritt arbete (1-4); alltså en skildring av planering, arbetsgång och textuppbyggnad samt syfte, mottagare och kommunikationssituation.
  6. Ge respons på en klasskamrats text utifrån responsmall.

Hela inlämningen ska ligga i ett dokument som du delger läraren. Omfånget ska vara på 1 500 - 2 000 ord.

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)