www.larare.at

Manligt & kvinnligt språk

Innehållsförteckning -

”Manligt” och ”kvinnligt” är problematiska ord. De är generaliserande samtidigt som de är oumbärliga. Även språk är sociala konstruktioner. Det vi i Sverige på 2010-talet kallar kvinnligt eller manligt är inte detsamma som kvinnligt eller manligt i ett annat land. Således finns inget absolut eller evigt kvinnligt eller manligt.

Många undersökningar har visat att det finns könsbundna variationer i språket. Men vanligare är att man talar om språksituation, språkbruk, social tillhörighet/bakgrund, klass, arv och miljö.

Diskutera följande påståenden:

 1. Mäns språk är mer primitivt och kvinnors mer sofistikerat!
 2. Kvinnor talar med andra medan män talar till andra!
 3. Språket främsta funktion är inte att förmedla information utan att etablera (fastställa), vårda och utveckla sociala kontakter!

Se gärna TV-programmet Värsta språket där de avhandlar manligt och kvinnligt språk.

Manligt & kvinnligt språk / Den sociala människan
 

Människan är både en individ och en social varelse. Vi söker både närhet och distans (oberoende) i samtalet. Jämvikt är omöjlig att nå, därför kan vi aldrig riktigt helt förstå varandra (double bind-teorin). Män visar oberoende i kommunikationen medan kvinnor visar närhet i kommunikationen.

Barn lär sig samtala av sina kamrater. Det visar sig i att om en förälder har accent talar barnet ändå "rent" utan accent. I åldrar 5–15 år talar barnet mest med kamrater av egna könet. Så grundläggs olika sätt att umgås, och manligt och kvinnligt sätt att samtala. Detta gör att kommunikationen mellan flickor och pojkar blir tvärkulturell. Och olikheterna skapar missförstånd.

Pojkar:

 • Umgås i större grupper. Det är lätt att komma med i gruppen.
 • De gör saker: spelar fotboll, leker…
 • I männens värld är konflikt och konfrontation nödvändigt för att skapa rangordning. Språket är ett vapen.
 • Vänskap kan innehålla ritualiserad kamp, kamratlig aggression, vilket misstolkas av kvinnor.
 • Pojkar måste hela tiden försvara sin ställning i gruppen. Det görs genom till exempel verbala uppvisningar, att skryta eller dra en vits.

Flickor:

 • Har en bästis som hon delar hemligheter med.
 • Umgås i mindre grupp som det tar lite tid att komma in i för en ny flicka.
 • Leken bygger på samarbete, jämlikhet är viktigt.
 • Konflikt är ett hot och ska undvikas. Samarbete och närhet är viktigare. Ritualiserad kamp misstolkas.
 • Kvinnlig maktkamp ligger under ytan för att undvika öppen konflikt. Förvirrande och uppfattas som falskhet av män.

Social struktur blir olika för kvinnor och män. Män bygger sitt självförtroende på vad de klarar av, och att de duger som de är. Kvinnor bygger sitt självförtroende på bekräftelse från andra.

Män: "Diktatur" – hierarki. Pojkar ger order. Underordnade lyder. Krav ställs rakt av: "Kom hit". Genom skicklighet, talang, skryt rangordnas män. Män känner sig manipulerade om de känner krav som inte sägs rakt ut.

Kvinnor: "Demokrati" – jämställhet och gemenskap. Löser problem utan konflikt. Förslag lämnas tillsammans med orsaker. Flickor kritiserar i det dolda för att undvika öppen konflikt som hotar gemenskapen. Detta uppfattas som falskhet av män.

 

Manligt & kvinnligt språk / Vad är intressant att samtala om?

Män förmedlar fakta. Ger en rapport med en kort sammanfattning. Fotboll, finansvärlden är intressant.

Kvinnor dramatiserar, det vill säga gör en berättelse av det som ska förmedlas.

Kvinnor talar om inredning, vad som hänt under dagen, relationer, människor, att visa närhet.

Kvinnor uppfattar män som "förmedlar fakta" som föreläsare, nedlåtande.

 

Manligt & kvinnligt språk / Hur talar människor?
 

Myten säger att kvinnor pratar mycket. I själva verket är det män som pratar på mest. Studier visar att om män och kvinnor talar lika mycket i en grupp så uppfattar människor att kvinnor har pratat mer.

Lyssningsljud för att visa medhåll kan vara till exempel: "mmm, ja, jaså"… Män håller tyst tills den andra talat klart medan kvinnor har många olika ljud för att bekräfta den som talar, visa att hon lyssnar.

Män för offentliga samtal, har övat på att dra till sig uppmärksamhet. Män kommer hem och ger en rapport… Kvinnor pratar privat prat, som man gör i hemmet. När kvinnor tar med sin samtalsstil till offentliga rum utgör det en kontrast till männens språk.

Påhängsfråga: "eller hur?" är ett typiskt kvinnligt manér. I offentliga sammanhang kan det ge intryck av osäkerhet. När kvinnor talar kvinnligt språk bedöms det negativt. När män talar på kvinnligt vis bedöms det positivt.

Kvinnor ber om ursäkt, vilket signalerar underlägsenhet. Det kan fungera bland kvinnor, men inte på män, som inte förstår vad det tjänar till.

"Vi kan väl…" säger kvinnor till sina män. Det är ett förslag som ger utrymme för förhandling. Men det uppfattas som en order av män som inte bli kommenderade utan värnar sitt oberoende.

Metabudskap är det vi inte säger rakt ut men är det vi egentligen menar. Kvinnor är inställda på att uppfatta metabudskap. Hon vill bli förstådd utan att direkt säga rakt ut vad hon menar.

 

Manligt & kvinnligt språk / Manligt språkbruk
 
  • Krångliga ord som ger uttryck av säkerhet: sålunda, bevisligen, upppenbarligen.
  • Abstrakta uttryck: halkbekämpning (sanda), kontanta resurser (pengar).
  • Tar inte upp privata erfarenheter när de talar offentligt.
  • Tar inte kritik personligt, skiljer på sak och person.
  • Ser förhandling som ett spel med vinnare och förlorare .
  • Talar om en sak i taget.

 

Manligt & kvinnligt språk / Kvinnligt språkbruk
 
  • Vardagliga ord.
  • Använder lyssningsljud (hmm, jaså…).
  • Använder utfyllnadsord: jag tror, nog är det väl så? vilket uppfattas som osäkerhet av män.
  • Tar upp privata erfarenheter i offentliga sammanhang. Skiljer inte på privat och offentligt språk i lika hög grad som män.
  • Diskussion är inget spel, utan alla kort läggs på bordet för att skapa goda relationer.
  • Tar kritik personligt.
  • Har svårt att ta till sig beröm.
  • Talar om många saker samtidigt. Tar in många associationer under samtalets gång.

 

Manligt & kvinnligt språk / Härskartekniker
 

Klicka här .

 

Manligt & kvinnligt språk / Mötet
 

Hur ska män och kvinnor kunna nå varandra i samtalet?

Hövlighet – anpassa till motparten, ta hänsyn till andras reaktioner på det vi säger. Grundregler:

 • Träng dig inte på. Håll distansen.
 • Ge alternativ. Låt den andre vara med och bestämma.
 • Var vänlig. Värna kamratskapet.

Avbryt inte. Avbryta är ett sätt att dominera, en handling som kan uppfattas som ovänlig, ett olaga intrång. Den avbrutne kan känna sig kränkt, men behöver inte göra det. Beror på hur personen uppfattar vad avbrottet har för syfte. Man bör träna på att inte avbryta utan låta folk prata till punkt.

 

Manligt & kvinnligt språk / Artikel av Jonas Thente
 

I en bokrecension diskuterar Jonas Thente manligt och kvinnligt skrivande efter att ha läst . två debutanter:

1. Nina Wähä: "S som i syster"

2. Staffan Malmberg: "Aj människa. En liten roman om hjärnan"

och vittrar en spännande fråga: Finns det ett manligt och ett kvinnligt skrivande?

Läs Artikel av Jonas Thente (läraren har tillgång till dokumentet)

 

Manligt & kvinnligt språk / Källor
 

Källa

 

 

Manligt & kvinnligt språk / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2013)