www.larare.at

Språk och tanke

-

Vilket är förhållandet mellan språk och tänkande? Är språket främst ett medel för individen att uttrycka sina känslor och tankar, eller är det främst ett medium för kommunikation mellan olika individer?

 

Språk och tanke / Fakta
 

Är tänkande samma sak som att tala tyst?
Kan vi sätta ord på allt vi tänker?
Tänker man på olika sätt i olika länder?

Hur språket (och talet) hänger ihop med det vi tänker har man funderat på länge. Redan de gamla grekerna filosoferade om detta. Aristoteles till exempel tänkte sig att talet symboliserar tanken, det vill säga att man använder talet för att "berätta" vad som rör sig i huvudet och hur man upplever världen runtomkring sig. På 1800-talet intresserade man sig mycket för andra kulturer och andra språk, och man funderade över om till exempel kineser som pratar kinesiska tänker annorlunda än svensken som talar svenska. Filosofen Wilhelm von Humboldt (som var verksam i Tyskland) tänkte sig just att språket är så tätt ihopkopplat med tänkandet att man därför också tänker olika på olika språk. Även på 1900-talet finns det forskare som tror på att detta, till exempel amerikanen Benjamin Lee Whorf (han är pappa till den så kallade "Whorf-hypotesen" som just går ut på att tänkandet bestämmer eller påverkas av det språk man talar).

På svenska finns det en massa namn på färger (som t.ex. blå, röd, vit, ljusgrått, lila och cyanblå), men i vissa språk i världen (till exempel i tiv-språket på Nya Guinea) finns bara ord för ljus respektive mörk. Om man tänker sig att språket och tanken är beroende av varandra skulle det innebära att du som svensktalande skulle se skillnad och kunna tänka på många fler olika färger (eftersom du har så många färgnamn i ditt språk) än den personen som talar tiv-språket som bara har två färgnamn (ljus och mörk). Man har faktiskt undersökt om detta stämmer, och det visade sig att de som talade ett språk med färre färgnamn inte alls var sämre på att urskilja olika färger än den som talade ett språk som innehöll många färgtermer.

Exemplet med färgnamn visar att man kan tänka på saker som man inte har ord för. Vilka andra sätt finns att tänka på? Ja man kan tänka i bilder. Eller i känslor. Ibland är det svårt att förklara vad man känner, det kan vara svårt att sätta ord på en känsla. Ibland hittar man till och med på nya ord för att beskriva en känsla eller en tanke! Döva får använda synen extra mycket eftersom de inte hör och det gör säkert att de också "ser" mycket i sina tankar, liksom känselintryck antagligen spelar en viktig roll i blindas tänkande. Intressant att fundera på är också hur det lilla barnet som ännu inte lärt sig prata tänker. Och hur tänker djuren? Även om djuren inte har samma hjärnkapacitet som människan är det troligt att även djurens hjärna arbetar och "tänker" i viss mån. Men de tänker knappast i ord eftersom människan är den enda arten som har ett fullt utvecklat språk.

Även om vi nog alla kan vara överens om att man kan tänka i annat än ord och språk, är det självklart så att mycket tänkande består av tyst tal (åtminstone hos de flesta; hos döva dock, som oftast inte har talspråket som sitt modersmål utan teckenspråket, spelar givetvis tecken en större roll än ord i tänkandet). Ibland har man långa dialoger med sig själv i huvudet, och ibland "tänker man högt". Det kan hjälpa en till exempel när man sitter med ett klurigt problem att prata högt.

Ytterligare en sak som visar på att tänkandet och språket hänger nära ihop är hur det går till när man pratar. Det går väldigt fort när man pratar (jämför med hur långsamt det går när man skriver!). Ibland säger man fel och får rätta sig eller börja om, och ofta stoppar man in små ord som "eh...". Detta beror på att när man pratar måste man planera (dvs tänka) vad man skall säga samtidigt som man pratar.

Källa

Läs mer om relationen mellan språk och text

 

Språk och tanke / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)