www.larare.at

Akademiskt skrivande

- -

Denna sajt ska fungera som stöd för dem som skriver på högre niv; sk akademiskt skrivande. Att skriva utredande kräver en viss typ av stilistik så att uppsatserna blir välskrivna.

Sträva efter tydlighet och precision i uttryck och formuleringar. Det är viktigt att vara klar och exakt i sina uttryck för att undvika missförstånd och för att kommunicera idéer på ett korrekt sätt. Basera din text på forskning och evidens. Det kräver att författaren stöder sina påståenden och argument med tillförlitliga källor, exempelvis vetenskapliga artiklar, böcker eller andra akademiska källor. Var strukturerad och organiserad, genom att vanligtvis ha med en introduktion där syftet och bakgrunden presenteras, en tydlig argumentation med stödjande bevis och en sammanfattande slutsats som sammanfattar huvudpoängen. Var objektivt och neutralt. Fokusera på att presentera information och argument på ett opartiskt sätt och undviker överdriven användning av personliga åsikter eller känslomässiga uttryck. Använd ett formellt och specifikt språk som är anpassat för det akademiska sammanhanget. Det innefattar en korrekt användning av termer och begrepp inom det aktuella ämnesområdet. Citera och referera gärna men gör det korrekt. Källorna som används måste kunna sökas upp med hjälp av din källhantering. Detta för att kreditera tidigare forskning och undvika "textstöld", sk plagiering. Var kritisk, tänkande och analytisk. Författaren förväntas inte bara presentera information, utan också utvärdera och analysera den genom att granska olika perspektiv, identifiera styrkor och svagheter samt dra slutsatser baserat på noggrann övervägning.

 

 

Kontamination / Övning
 
 

 

 

 

Joni Stam (2017)