www.larare.at

Fonologi

Fonemet - Är den minsta enheten i språket, närmare bestämt den minsta betydelseskiljande enheten. Fonologi innebär studiet av ljudsystemet i ett språk och de regler som styr hur dessa ljud kombineras och används för att skapa betydelse. Det handlar om att analysera och kategorisera olika ljudenheter, även kallade fonem, och undersöka deras egenskaper och relationer. Fonologi är en viktig del av språkvetenskapen eftersom det hjälper oss att förstå och analysera hur ljud används för att skapa betydelse och kommunicera i olika språk.

Fonem är de minsta distinkta ljudenheterna i ett språk som skiljer betydelser åt. Till exempel kan det engelska ordet "cat" (katt) delas upp i tre fonem: /k/, /æ/ och /t/. Om vi ändrar /k/ till /r/ får vi ordet "rat" (råtta) med ett annat betydelseinnehåll.

Allofoner är olika fonetiska varianter av ett fonem som används i olika kontexter. Till exempel kan det engelska fonemet /p/ ha två allofoner, beroende på om det uttalas tonlöst (som i "spit") eller tonande (som i "pit").

Fonemisk kontrast är skillnaden i betydelse som uppstår när man ersätter ett fonem med ett annat i ett ord. Till exempel skapar fonemet /b/ i engelska en fonemisk kontrast med /p/ eftersom det skiljer betydelsen mellan orden "bat" (fladdermus) och "pat" (klappa).

En syllog är en fonologisk enhet som består av en eller flera ljud som utgör kärnan i ett ord. Till exempel består ordet "table" (bord) av två stavelser: "ta-" och "-ble".

Fonotaktik avser reglerna för hur ljud kombineras i ett språk. Varje språk har sina egna fonotaktiska regler som styr vilka ljud som kan följa varandra och i vilka positioner de kan förekomma. Till exempel tillåter engelska inte ord som börjar med ljudkombinationen /ng/, så det är vanligt att använda ordet "sing" men inte "ngis".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)