www.larare.at

Moral och etik

Ämnesövergripande med Filosofi. Genom att integrera ämnena svenska och filosofi på detta sätt kan eleverna utveckla både sin språkliga och filosofiska kompetens samtidigt som de får möjlighet att reflektera över och diskutera etiska och moraliska frågor på en djupare nivå.

 

Moral och etik / Formellt upplägg
 

Titel

"Etik och Moral: En Ämnesövergripande Utforskning i Svenska och Filosofi"

Syfte

Syftet med detta arbetsmaterial är att integrera ämnena svenska och filosofi för att främja elevernas förståelse för etiska och moraliska frågor samt deras förmåga att reflektera över och resonera kring dessa ämnen. Genom att analysera texter, diskutera moraliska dilemman och utveckla sina skriv- och argumentationsfärdigheter blir eleverna mer medvetna om etiska frågor och olika etiska perspektiv.

Centrala innehåll

Svenska

  • Läsning och tolkning av skönlitteratur och sakprosa med etiska teman.
  • Skrivprocessen och argumentation i texter med etiska resonemang.
  • Muntlig och skriftlig presentation av egna ståndpunkter och värderingar.

Filosofi

  • Etiska teorier och perspektiv på moraliska frågor.
  • Reflektion över och analys av moraliska dilemman och etiska resonemang.
  • Argumentation och resonemang kring etiska frågor och värderingar.

 

Moral och etik / Arbete
 

Introduktion (Svenska och Filosofi):

Diskutera begreppen etik och moral och reflektera över deras betydelse i samhället.

Utforska olika etiska teorier och perspektiv, t.ex. utilitarism, pliktetik och dygdetik.

Läsning och analys (Svenska):

Läs och analysera skönlitterära eller sakprosatekster med etiska teman, t.ex. moraliska dilemman eller värderingskonflikter.

Diskutera och tolka författarens intentioner och budskap samt relatera texterna till egna erfarenheter och åsikter.

Etiska resonemang (Filosofi):

Diskutera olika moraliska dilemman och situationer som eleverna kan ställas inför i sina liv.

Utforska och analysera olika etiska perspektiv och resonemang kring dessa dilemman.

Skrivprocess och argumentation (Svenska):

Skriv texter med etiska resonemang, t.ex. argumenterande texter om moraliska frågor eller värderingsbaserade essäer.

Utveckla skrivfärdigheter såsom att presentera och försvara egna åsikter och värderingar med hjälp av relevanta argument och exempel.

Etiska diskussioner (Filosofi och Svenska):

Organisera och delta i diskussioner och debatter kring etiska frågor och moraliska dilemman.

Använda kommunikationsstrategier för att lyssna, argumentera och bemöta olika åsikter på ett respektfullt sätt.

Reflektion och sammanfattning (Svenska och Filosofi):

Reflektera över och sammanfatta insikter om etik och moral samt de olika etiska perspektiv som har utforskats.

Diskutera hur kunskapen om etik och moral kan påverka ens egna val och handlingar.

 

Moral och etik / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)