www.larare.at

Latinska citat

-

 

 

A
 

Ab ovo

Från ägget,från allra första början. (Horatius)

Abusus non tollit usum

Missbruket upphäver inte det rätta bruket

Acta fabula est, plaudite. (Augustus sista ord)

Skådespelet är slut, applådera

Acti labores iusundi

Efter slutat arbete är vilan angenäm (Cicero)

Ad acta

Till handlingarna

Ad augusta per angusta

Till triumf genom trångmål

A Deo rex, a rege lex

Av Gud konungen, av konungen lagen (Jakob I av England)

Ad interim

Tills vidare

Ad libitum

Efter behag

Ad maiorem Dei gloriam

Till förökande av Guds ära (Jesuiternas valspråk)

Ad usum Delphini

Till bruk för Dauphin (om censurerade böcker)

Ad utrumque paratus

Beredd till bådadera (att möta vad som än händer)

Advocatus diaboli

Djävulens advokat (i kanonisationsprocesser

Agnus Dei

Guds lamm, d v s Kristus

Alea iacta est

Tärningen är kastad (Caesar vid övergången av Rubicon)

Amor vincit omnia

Kärleken besegrar allt (Vergilius)

An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur?

Vet du icke, min son, med hur litet förstånd världen styrs? (Axel Oxenstierna)

Approbatur

Godkännes (Betyg B)

Aqua vitae

Livets vatten

Arbiter elegantiarum

Skiljedomare i smakfrågor

Ars longa, vita brevis

Konsten är lång, livet kort (Hippokrates)

Arte et Marte

Med id och krigisk bragd (inskrift på Riddarhuset)

Audiatur et altera pars

Den andra parten bör också höras (Seneca)

Aurea mediocritas

Den gyllene medelvägen (Horatius)

Auri sacra fames

Den förbannade hungern efter guld (Vergilius)

Aut Caesar, aut nihil

Antingen Caesar eller ingenting (cesare Borgia)

Aut vincere, aut mori

Segra eller dö

Ave Caesar, morituri te salutant

Hell dig kejsare, de åt döden vigda hälsa dig (gladiatorernas hälsning vid intåget på arenan)

Ave crux, spes unica

Var hälsad kors, mitt enda hopp (På Strindbergs gravkors)

 

 

B
 

Beati possidentes

De lyckliga besittande (Euripides)

Beatus ille qui procul negotiis

Lycklig den som fjärran från det offentliga livet....(Horatius)

Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube

Andra må föra krig, du, lyckliga Österrike, gift dig (Om Habsburgarnas dynastipolitik)

Bellum omnium contra omnes

Allas krig mot alla (Hobbes)

Benedictus qui venit in nomine Domini

Välsignad vare han som kommer i Herrens namn

Bene qui latuit bebe vixit

Den som väl dolt sig har levat väl (Ovidius)

Bibamus, moriendum est

Låt oss dricka, vi måste ändå dö (Seneca d.ä)

Bis dat qui cito dat

Snar hjälp är dubbel hjälp (Pubilius Synus)

Bona officia

Goda tjänster

Brevis ipsa vita est sed malis fit longior

Vårt liv är kort men görs längre genom olyckor

 

C
 

Caput familiae

Familjens överhuvud

Carpe Diem

Grip dagen; njut medan tid är (Horatius)

Casus belli

Krigsorsak

Cave canem

Akta dig för hunden (Vid ingången till Romerska hus)

Ceteris paribus

Under för övrigt lika förhållanden

Claris maiorum exemplis

Efter förfädernas lysande exempel

Cibi condimentum est fames

Hungern är den bästa kryddan

Ciriculus vitiosus

Ond cirkel, en olycklig utveckling

Cogito, ergo sum

Jag tänker, alltså är jag till (cartesius)

Commune bonum

Gemensamt gott, gemensam tillhörighet

Condictio indebiti

Rätten att återkräva betalningen

Conditio sine qua non

Oeftergivligt villkor

Concordia civium murus urbium

Harmoniska medborgare är städernas murar

Coniuncti fortes

Tillsammans starka, mottot för 42a:a bataljonen på P4

Consuetudo altera natura est

Vanan är såsom en andra natur

Consuetudinis magna vis est

Vanans makt är stor.(Cicero)

Consummatum est

Det är fullbordat (Jesu ord på korset)

Contradictio in adiecto

Motsägelse i det lilla

Contraria contrariis curantu

Motsatser botas av sina motsatser

Contra vim mortis non est medicamen in hortis

Mot dödens makt finns ingen bot (ört) i örtträdgården

Corpus delicti

Brottets kropp, det föremål varmed brottet utförts

Corpus iuris civilis

Samling av Romerska civilrättens lagar

Corruptissima re publica plurimae leges

Ju större rikets förfall desto flera lagar. (Tacitus)

Credo quia absurdum

Jag tror, emedan det är orimligt (Tertullianus)

Crimen laesae maiesatis

Majestätsbrott

Cui bono?

Till nytta för vem?

Cuiusvis hominis est errare

Det är mänskligt att fela (Cicero)

Cum grano salis

Med en nypa salt (Plinius d.ä.)

Cum laude

Med beröm godkänt (AB)

Cuncti errores suos peritiam vocant

Erfarenhet är det namn som alla brukar ge sina misstag.(Oscar Wilde)

Cura posterior

Ett senare bekymmer

Curriculum vitae

Levnadslopp

Custos morum

Sedernas väktare, ordningsman i en klass

 

 

D
 

Decrepitus

Ålderdomssvag, utlevad

De gustibus non est disputandum

Tycke och smak bör man inte tvista om

Dei gratia

Med Guds nåd

Deleatur

Må utplånas; borttages (korrekturterm)

De mortis nil nisi bene

Om de döda intet annat än gott

De nihilo nihil

Av intet blir intet (Lucretius)

De omnibus rebus et nonnullis aliis

Om allting och lite till

De profundis clamavi ad te, Domini

Från djupan ropar jag till Dig, Herre

De te fabula narratur

Berättelsen handlar om dig, dvs känn dig själv (Horatius)

Deus dat cui vult

gud ger åt vem han vill Erik XIV;s valspråk

Deus ex machina

En gud från scenmaskineriet (oväntad hjälp)

Dies irae

Vredens dag

Difficile est satiram non scribere

Det är svårt att icke skriva en satir (Juvenalis)

Dira necessitas

Den grymma nödvändigheten (Horatius)

Divide et impera

Söndra och härska (Ludvig XI av Frankrike)

Dii minores

De lägre gudarna

Dixi et salvavi animam meam

Jag har talat och räddat min själ

Docendo discimus

Genom att undervisa lär vi oss själva (Seneca)

Doctor honoris causa

Hedersdoktor

Dominus vobiscum

Herren vare med eder

Donec eris felix, multos numerabis amicos

Så länge du är lycklig skasll du räkna många vänner (Ovidius)

Do ut des

Jag ger för att du skall ge

Dulce et decorum est pro patria mori

Det är ljuvt och ärofullt att dö för fäderneslandet (Horatius)

Dum spiro, spero

Så länge jag andas hoppas jag

Duo cum faciunt idem, non est idem

När två gör detsamma, är det inte detsamma (Terentius)

 

E
 

E fructu arbor cognoscitur

Trädet kan kännas igen genom sina frukter

Ecce homo

Se människan! (Pilatus ord om Jesus)

Ecclesia militans

Den stridande kyrkan

Eloquentia corporis

Kroppens vältalighet

Eo ipso

Just därigenom

Equi donati dentes non inspiciuntur

Man ska inte titta given häst i munnen

E pluribus unum

Av flera ett (I USA;s riksvapen)

Ergo bibamus

Låt oss alltså dricka (Påven Martin IV)

Errare humanum est, ignoscere divinum

Att fela är mänskligt, att förlåta gudomligt (Hieronymus)

Errare humanum est, perseverare diabolicum

Att fela är mänskligt, att framhärda djävulskt (Seneca)

Esse, non videri

Att vara, icke att synas

Et consortes

Och kamrater

Etiam unus pilus umbram suam habet

Även ett hårstrå sin skugga har.

Et in Arcadia ego

Även jag har varit i Arkadien

Et ipsa scientia potestas est

Kunskap är makt (Sir Francis Bacon)

Et nunc reges, intelligite erudimini qui judicatis terram

Och nu kungar, tag varning, ni som dömer världen

Et tu, Brutus

Även du, min Brutus (Caesar)

Examen rigorosum

Ett strängt förhör

Ex cathedra

Från lärostolen; från Petri stol

Excelsior

Högre, mot höjden

Exegi monumentum aere perennius

Jag har uppfört ett minnesmärke, varaktigare än koppar (Horatius om sina verk

Exercitatio artemparavit

Övning ger färdighet (Tacitus)

Exercitus sim duce, corpus est sim spiritu

"En här utan ledare är som en kropp utan själ

Ex libris

Ur böckerna; ur någons boksamling

Ex officio

Å ämbetets vägnar

Ex oriente lux

Från öster kommer ljuset

Experto crede

Tro mig, som har erfarenhet

Ex professo

Som fackman, som sakkunnig

Ex tempore

Efter tiden; efter omständigheterna

Extra ecclesiam nulla salus

Utanför kyrkan ingen frälsning

Ex ungue leonem

På klon känner man lejonet

 

F
 

Faber est suae quisque fortunae

Var och en sin egen lyckas smed

Facit indignatio versum

Förtrytelsen skapar versen, gör en vältalig (Juvenalis)

Fama crescit eundo

Ryktet växer medan det går (Vergilius)

Fas est ab hoste doceri

Man bör lära sig även av sina fiender (Ovidius)

Favete linguis

Gynna med era tungor; iakktag tystnad

Felix qui potuit rerum cogmscere causas

Lycklig den som inser sakers orsaker (Vergiiius)

Festina lente

Skynda långsamt

Fiat justitia, pereat mundus

Ske rättvisa, om så världen skulle gå under

Fiat lux

Varde ljus

Fiat voluntas tua

Ske din vilja

Fide, sed cui, vide

Lita på, men ta reda på vem du litar på.

Fides, spes, caritas, maior autem horum est caritas

Tro, hopp och kärlek, och störst av dem är kärleken

Fidelisadmrtem

Trogen till döden

Fidus Achates

Den trogne Achates; trofast kamrat

Finis Coronat Opus

Ät helgar medlen" eller "Resultatet kröner verket

Finis malorum

Slut på allt ont

Fluctuat nec mergitur

Hon (skeppet) kränger av vågen, men sjunker inte. Staden Paris valspråk

Fortes fortuna adiuvat

Lyckan står den djärve bi (Terentius)

Fortiter in re, suaviter in modo

Strängt i sak, milt i sätt. (Jesuitgeneralen Claudio Aquaviva)

Fortitudo et Sapentia

Styrka och visdom

Fortuna caeca est

Lyckan är blind

Futurum nobis est

Framtiden är vår

 

G
 

Genuensis ergo mercator

Är man från Genua så är man köpman

Guadeamus igitur, luvenes dum sumus

Låtom oss vara glada medan vi äro unga

Genus irritabile vatum

Skaldernas retliga släkte (Horatius)

Gloria in excelsis Deo

Ära vare Gud i höjden

Gloria victis

Ära åt den besegrade

Gothus sum, cave cornua

Jag är gute, akta dig för hornen

Graeca sunt; non leguntur

Det är grekiska; läses inte

Grammatici certant, et adhuc sub iudice lis est

De lärda tvistar, och saken är ännu ej avgjord

Gratiae veritas naturae

Sanning genom Guds nåd och naturen

Gratior est solito post maxima nubila Phoebus, post inimicitias clarior est amor

Klarare än annars skiner solen efter täta moln, klarare lyser kärleken efter strid

Gutta cavat lapidem, non vi sed saepe cadendo

Droppen urholkar stenen icke genom kraft, utan att ofta falla (Ovidius)

 

H
 

Habent sua fata libelli

Böcker hava sina öden (T Maurus)

Hannibal ad portas

Hannibal vid stadsportarna! (Cicero, Livius

Hic iacet

Här vilar

Hic Rhodus, hic salta

"Här är Rhodos, här kan du hoppa (Aesopus)

Hic sunt leones

Här finnes lejon

Hinc illae lacrimae

Härav dessa tårar; här är den verkliga anledningen

Hinc robur et securitas

Härav styrka och trygghet

Hoc est corpus

Detta är min lekamen

Hoc volo, sic jubeo

Så befaller jag

Hodie mihi, cras tibi

Idag mig, i morgon dig

Homines quod volunt credunt

Människor tror det de vill (Julius Caesar)

Homo homini lupus

Den ena människan är som en varg mot den andra (Plautus)

Homo proponit, sed Deus disponit

Människan spår, men Gud rår

Homo sum, nil humani a me alienum puto

Jag är människa; intet mänskligt anser jag främmande (Terentius)

Honor est praemimum virtutis

Äran är dygdens belöning

Honoris causa

För hederns skull

Horribile dictu

Fruktansvärt att säga

Horror vacui

Skräck för tomrummet (Aristoteles)

 

I
 

Ibidem

På samma ställe; på samma sida

Ignara in amoris icidit amorem

ovetande greps hon av kärlek till kärleken (Apuleius)

Ignis aurum probat

Eld testar guld

Ignorantia iuris nocet(

Okunskap om lagen skadar

Ignoranda legis non excusat

Okunskap om lagen är ingen ursäkt

Ignoti nulla cupido

Det okända frestar inte

Igiur qui desiderat pacem, praeparet bellum

Den som önskar fred må förbereda sig för krig

Nie dolet vere, qui sim teste dolet

Den sörjer ärligt som sörjer utan vittnen

Ille faciet

Han skall göra det (Karl IX om sonen Gustav Adolf)

Illis quorum meruere labores

Åt dem vilkas mödor förtjänat det (Propertius)

Imprimatur

Må tryckas

In absurdum

Till det orimliga

Incidit in Scyllam, qui vult vitare Charybdim

Den som vill undvika Charybdis råkar ut för Scylla

Index librorum prohibitorum

Förteckning över förbjudna böcker

In aere aedificare

Bygga luftslott (Augustinus)

In dubio non est agendum

I tvivelaktiga fall bör man inte handla

In dubio pro reo

Vid tvekan, favorisera den anklagade

In effigie

I avbild

In fidem

Till bekräftelse

In flagranti crimine comprehemi

Tagna på bar gärning

In girum imus nocte ecce et consumimur igni

Vi rör oss runt i cirklar om natten och så tärs vi av elden

In hoc signo vinces

I detta tecken skall du segra

In magnis et voluisse sat est

I stora ting är det nog att ha velat (Propertius)

Inter arma enim silent leges/musae

I krigstid tiger lagen/konsten (Cicero)

Inter caecos regnat luscus

Bland de blinda härskar den enögde

Initum sapientiae timor domini

Herrens fruktan är vishetens begynnelse

In medias consistit virtus

Dygden ställer sig i mitten

In medias res

Rakt på sak (Horatius)

In memorian

Till åminnelse (av)

In nuce

I ett nötskal

Insigniore cum laude

Med utmärkt beröm godkänt (a)

Integer vitae scelerisque purus

Oförvitlig i sitt liv och fri från brott (Horatius)

Inter arma caritas

Under krig barmhärtighet

Inter arma silent leges

Under krig tiga lagarna (Cicero)

Interdum dormitat bonus Homerus

Stundom slumrar den gode Homerus (Horatius)

Inter pocula

Bland bägarna; vid glaset (Vergilius)

Inter spem et metum

Mellan hopp och fruktan

In usum Delphini

Till bruk för Dauphin (om censurerade böcker)

In varietate concordia

Enade i mångfalden

In verba magistri lurare

Svära på lärarens ord; kritiklöst godta (Horatius)

In vino veritas

I vinet sanningen

Invita Minerva

Då Minerva är ovillig; utan inspiration (Cicero)

Ira furor brevis est

Vreden är en kortvarig galenskap (Horatius)

Is fecit,cui prodest

Den, för vilken det är till nytta, gjorde det

Ite, missa est

Gå, mässan är slut

Iustitia omnibus

Rättvisa åt alla

Invenis et magnificus niles sum fidem mihi habens vitam persequor

Ung och stolt, jag är en krigare med tron på mig, går livet vidare

 

Sajtnamn / J

Sajtnamn / K

L
 

Laboremus

Låt oss arbeta

Laborare est orare

Att arbeta är att be

Laborare ontnia vincit

Arbete besegrar allt

Labor improbus omnia vincit

Träget arbete övervinner allt (Virgilus)

Laboremus pro patria

Låt OSS arbeta för fosterlandet

Laudator temporis acti

Lovprisare av den svunna tiden (Horatius)

Laudatur

Må berömmas; berömlig (A)

Legio patria nostra

Legionen är mitt fädernesland (Främlingslegionens motto)

Leges sine moribus vanae

Lagar utan moral är oanvändbara. (Horatius)

Lex dura, sed lex

En hård lag, men en lag

Liber studiosus

En fri student

Liberae sunt nostrae cogitationes

Våra tankar är fria

Libera tu temet ex inferis

Befria du dig själv från djävulen

Liberum veto

Ett fritt veto

Licentia poetica

Poetens tillstånd att frisera sanningen för konstens skull

Litterarum radices amarae, fruetus dulces

Kunskapens rot är bitter, men dess frukter äro söta (Cicero)

Litteris et artibus

För vetenskap och konst

Lucus a non lucendo

Ordet lucus(lund) av att det inte lyser (lucet) där; förvänd härledning

Lupus non mordet lupum

En varg biter inte en varg

 

Sajtnamn / M
 

Maior e longinquo reverentia

På avstånd är vördnaden större (Tacitus)

Manum de tabula

'Tag handen från tavlan

Manus manum lavat

De ena handen tvättar den andra; den ene skojaren hjälper den andra (Seneca)

Mara clausum

Ett stängt hav

Mare nostrum

Vårt hav

Mäter artium necessitas

Nöden är uppfinningarnas moder

Mater dolorosa

Den smärtfyllda modern

Maximum solacium est vacare culpa

Största trösten är friheten från skuld (Cicero)

Mea culpa, mea maxima culpa

Min skuld, min mycket stora skuld

Medicus curat, natura sanat

Läkaren behandlar patienten, naturen läker honom

Medio tutissimus ibis

I mitten skall du gå säkrast; Medelvägen (Ovidius)

Medium tenuere beati

Lyckliga de som håller medelvägen

Memento

Kom ihåg; en varning

Memento mori

Kom ihåg att du skall dö

Memento te mortalem esse

Kom ihåg att du är dödlig

Memento vivere

Kom ihåg att leva

Mendacem memorem esse oportet

En lögnare måste ha gott minne

Mens sana in corpore sano

En sund själ i en sund kropp (Juvenalis)

Metus ipse solus metuendus est

Det enda vi behöver frukta är fruktan själv (Franklin D Roosevelt)

Miserere Dondne, canis mortuus est

Visa nåd herre, hunden är död.

Miles gloriosus

Den storskrävlande soldaten (Plautus)

Miserere mei, Domini

Herre, förbarma Dig över mig

Morituri te salutant

Vi som ska dö hälsar Dig

Mors ultima ratio

Döden är den sista utvägen

Mortui vivos docent

De döda lär de levande

Mundus vult decipi, ergo decipiatur

Världen vill bedragas, må den alltså bedragas

Munit haec et altera vincit

Den ena försvarar och den andra erövrar

Muris saltant

Råttorna dansar

Mutatis mutandis

Sedan det ändrats som bör ändras; med vederbörliga ändringar

 

N
 

Nam tua res,paries cum proximus ardet

Naturliga ting är inte skamliga

Naturalia non sunt turpia

Ty din sak gäller det, när det brinner i närmste vägg (Horatius)

Naturam expellas furca, tamen usque recurret

Du må driva ut naturen med hötjuga, den kommer dock åter; naturen tar alltid ut sin rätt (Horatius)

Navigare necesse est, vivere non necesse

Att segla är nödvändigt, att leva är icke nödvändigt (Pompejus)

Ne bis in idem

Icke två gånger mot densamma; samma handling kan inte två gånger åtalas

Nec pluribus impar

Icke olik flera (solar (Ludvig XIV;s devis)

Nemesis divina

Den Gudomliga vedergällningen

Neminem pecunia divitem fecit

Man blir inte rik genom pengar (Seneca)

Nemo nisi mors

Ingen utom döden

Nemo saltat sobrius

Ingen dansar nykter (Cicero)

Ne quid nimis

Måttlighet i allt, lagom är bäst (Terentius)

Nescit occasum

Den vet ej av nedgång (Devis på Nordstjärneorden)

Ne sutor supra crepidam

Skomakare bliv vid din läst

Niam tua res agitar, paries cum proximus ardet

Ty din sak gäller det när det brinner i närmsta vägg (Horatius)

Nihil est incertius vulgo

Ingenting är opålitligare än hopen (Cicero)

Nihil humani a me alienum puto

Intet mänskligt anser jag främmande för mig

Nil admirare

Att ingenting beundra (Horatius)

Nil novi sub sole

Ingenting nytt under solen

Nil sine magno labor vita dedit mortalibus

Livet ger inte de dödliga något utan hårt arbete (Horatius)

Nolens volens

Med eller mot sin vilja

Noli me tangere

Rör mig icke!

Noli turbare circulos meos

Rubba inte mina cirklar (Arkimedes)

Nomen et omen

Namn och förebud (Plautus)

Nomina sunt odiosa

Namn är förhatliga

Non olet

Det luktar ej; pengar luktar inte (Kejsar Vespasianus om toalettavgifter)

Non omnis moriar

Ej helt och hållet skqall jag dö (Horatius om sina verk)

Non possumus

Vi kunna icke (påven Pius IX om att avstå från en del av kyrkostaten)

Non scholae sed vitae discimus

Vi lär inte för skolan utan för livet

Nosce te ipsum

Känn dig själv

Nuda veritas

Den nakna sanningen (Horatius)

Nulla dies sine linea

Ingen dag utan ett penselstreck

Nulla regula sine exceptione

Ingen regel utan undantag

Nulla salus extra ecclesiam

Ingen frälsning utom kyrkan

Nunc est bibendum

Nu bör man dricka (Horatius)

 

O
 

Observandum sed non imitandum

Bör observeras men inte efterliknas

Oderint, dum metuant

Må de hata, blott de frukta (Caligulas valspråk)

Odi profanum vulgus et arceo

Jag hatar den oinvigda hopen och håller den på avstånd (Horatius)

Odium theologicum

Teologiskt hat

Omen accipio

Jag mottager förebudet

Omne quod dulce est cito satiat

Allt som är sött mättar fort

Omne tulit punctum, qui mscuit utile dulci

Den fick alla rösterna som blandade det nyttiga med det nöjsamma (Horatius)

Omnia mea mecum porto

Allt som är mitt bär jag med mig

Opera omnia

Samlade arbeten

Ora et labora

Bed och arbeta

Ora pro nobis

Bed för oss!

Orbis terrarum

Ländernas krets

O, sancta simplicitas

O, heliga enfald (Johan Hus)

O, tempora, o, mores

O,tider, o, seder (Cicero)t

Otium cum dignitate

Vila med värdighet; välförtjänt vila (Cicero

 

P
 

Pactum turpe

Skamlig överenskommelse

Panem et circenses

Bröd och skådespel (Juvenalis)

Par nobis

Jämngod med oss

Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus

Bergen är i födslovånda, en löjlig råtta kommer att födas (Horatius)

Pater familias

Familjefader

Pater patriae

Fädernelandets fader

Pater noster

Fader vår

Pater, peccavi

Fader, jag har syndat

Pax vobiscum

Frid vare med eder!

Per aspera ad astra

Genom svårigheter mot stjärnorna

Per capita

Efter huvuden; vid omröstning, en röst

Pereat

Må han gå under; ned med honom

Per fas et nefas

Med rätt och orätt

Periculum in mora

Fara i dröjsmål (Livius)

Perinde ac cadaver

Liksom en död kropp, dvs kadaverdiciplin.

Perpetuum mobile

Evighetsmaskin

Persona grata

Omtyckt person

Pia desideria

Fromma önskningar

Poeta lauretaus

Lagerbekransad skald

Post nubila Phoebus

Efter moln solen

Praeterea censeo Carthaginem esse delendam

För övrigt anser jag att Khartago bör förstöras (Cato d.ä.)

Primus inter pares

Den förste bland jämnställda

Primus motor

Den drivande kraften

Probatum est

Det har prövats

Pro et contra

För och emot

Profanum vulgus

Jag hatar den oinvigda hopen och håller den på avstånd (Horatius)

Pro patria

För fäderneslandet

Pro primo

För det första

Punctum saliens

Den sprittande (springande) punkten

 

Q
 

Qualis rex, talis grex

Sådan konung sådant folk; sådan herre sådan dräng

Quantum mutatus ab illo

Hur förändrad mot förr! (Vergilius)

Quantum satis

Så mycket någon tål

Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes

Vad det än må vara, så fruktar jag danaerna även då de komma med skänker (Vergilius)

Quid Saulus inter prophetas?

Vad har Saulus bland profeterna att göra?

Quinta essentia

Det femte grundämnet, det väsentligaste av något

Qui pro Quo

Någon istället för någon annan

Qui tacet, consentit

Den som tiger samtycker (Påven Bonifacius VIII

Quod bonum, fastum felixque sit

Må det vara gott;lyckligt och gynnsamt

Quod erat demonstrandum

Vilket skulle bevisas

Quod licet lovi, non licet bovi

Vad som är tillåtet för Jupiter är inte tillåtet för en oxe

Quod scripsi, scripsi

Vad jag har skrivit, har jag skrivit

Quos ego

Dem skall jag minsann.... (Neptunus horelse hos Vergilius)

Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?

Hur länge skall du då missbruka vårt tålamod, Catilina (Cicero)

Quo vadis, Domini?

Vart går Du, Herre?

 

R
 

Rara avis

En sällsynt fågel; en ovanlig person (Persius)

Raro senex mutat sententiam

En gamling ändrar sällan åsikt

Relata refero

Jag berättade det berättade, det jag hört av andra (Herodotos)

Rem tene, verba sequentur

Håll dig till saken, så kommer orden av sig själva (Cato)

Repetitio est mater studiorum

Repetitionen är studiernas moder

Requiem aeternam dona eis, Domini

En evig vila giv dem, o Herre

Requiescat in pace

Må han vila i frid

Rex illiteratus, asinus coronatus

En obildad kung är en krönt åsna

Risum teneatus amici

Hållen er för skratt (Horatius)

Romanus sum eller Civis Romanus

Jag är Romersk medborgare

 

S
 

Saepe stilum vertas

du må ofta vända griffeln, fila omsorgsfullt på vad du skriver (Horatius)

Salvate parvulus

Rädda de små barnen, skrift på Rädda Barnens sigill

Salvator mundi, salva nos

Världens frälsare, rädda oss

Salve

Var hälsad

Salvo honoris titulo

Med hederstiteln oförkränkt

Sat sapienti

Nog för den kloke

Sed fugit interia, fugit irreparabile tempus

Men under tiden flyr den oersättliga tiden (Vergilius)

Semper idem

Alltid densamme (Xantippa om Sokrates enligt Cicero)

Sero venientibus ossa

Benen åt dem som kommer sent (till bords)

Servus servorum Dei

Guds tjänares tjänare

Sic erat in fatis

Så stod skrivet i ödet (Cicero)

Sic itur ad astra

Så går man mot stjärnorna (Vergilius)

Sic gloria transit mundi

Så förgår världslig ära

Si deus pro nobis, quis contra nos?

Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss?

Si dis placet

Om det behagar gudarna

Si libet licet

Om det lyster dig är det tillåtet. Det svar som kejsar Caracalla fick då han begärde sin styvmor Julia till hustru.

Similia similibus curantur

Lika botas med lika

Sine ira studio

Utan vrede eller förkärlek; opartiskt (Tacitus)

Sit tibe terra levis

Må jorden vila lätt på dig (Martialis)

Sit venia verbo

Må ordet förlåtas; med förlov sagt (Plinius d.y.)

Si vis amari, ama

om du vill bli älskad, älska (Seneca)

Si vis pacem, para bellum

Om du vill fred, rusta dig för krig

Solamen miseris socios habuisse doloris

Det är en tröst för de olyckliga att ha kiamrater i smärtan

Soli Deo gloria

Åt Gud allena äran

Spritus rector

Den ledande själen

Stabat mater dolorosa

Där stod den smärtfyllda modern

Statms contra malö

Vi står mot ondskan

Stat sua cuique dies

Dagen är bestämd för var och en ((Vergelius)

Status quo ante bellum

Tillståndet man var i före kriget

Sub lege libertas

Under lagen frihet

Sub specie aeternitatis

Under evighetens synvinkel (Spinoza)

Summum ius, summa iniuria

Högsta rätt, högsta orätt (Cicero)

Sursum corda

Upplyften edra hjärtan

Sum cuique

Låt var och en få vad honom tillkommer (Gellius)

Sum quod sum

Jag är vad jag är (Augustinus)

 

T
 

Tabula rasa

Tavla med utplåpnad skrift; oskrivet blad (Ovidius)

Tamdiu discendum est, quamdiu vivas

Så länge som man lever, så länge bör man lära (Seneca)

Tantum series junkturaque pollet, tantum de medio sumptis accedit honoris.

Vilken skönhet kan läggas till vardagliga ämnen genom ordning och kopplingar. (Horatius)

Tarde venientibus ossa

Till de som kommer sent finns bara benen kvar.

Te Deum laudamus

O Gud, vi lova Dig

Tempora mutantur, nos et mutamur in illis

Tiderna förändras och vi med dem

Terra firma

Fast mark

Terra incognita

Okänt land

Tertium non datur

Ett tredje gives icke

Tres faciunt collegium

Tre utgör ett kollegium

Timeo et dona ferentes

Jag fruktar grekerna även när de kommer med gåvor

Tuam ipsam vive vitam, quia tuam ipsam oppetes mtortem

Lev ditt eget liv, för du ska dö din egen död

Tunc tua res agituv, paries cum proximus ardet

Det är också fara för dig när det brinner i närmaste vägg.

Turpius eicitur quam non admittitur hospes

Det är skamligare för en gäst att bli utkörd än att ej bli insläppt.

Tute hoc intristi, tibi omne est exedendum.

Det är du som lagat till det, du måste äta upp alltsammans. (Terentius)

 

U
 

Ubi bene, ibi patria

Där jag har det bra, där är mitt fädernesland

Uhi caritas et amor, Deus ibis est

Där barmhärtighet och kärlek bor, där bor också Gud

Ubi concordia, ibi victoria

Där harmoni råder, råder seger

Ubi fumus, ibi ignis

Ingen rök utan eld

Ubi pus, ibi evacua

Där det finns, töm där

Ultima ratio regum

Konungarnas sista argument

Ultima Thule

Det yttersta Thule; Nordkalotten (Vergilius)

Ulula cum lupis, cum quibus esse cupis

Den som önskar vara bland vargar måste tjuta med dem

Una salus victis nullam sperare salutem

Den enda räddningen för de besegrade är att icke hoppas på någon räddning. (Vergilius)

Unum castigabis, centum emendabis

Om du tillrättavisar ett fel, behöver du rätta till hundra

Unusquisque tantam juris habet quantum potentia valet

Var och en har så mycket rätt som han har makt (Spinoza)

Unus sed leo

En men ett lejon

Urbi et orbi

För staden Rom och världen

Usus est tyrannus

Vana är en tyrann (Horatius)

Usus magister est optimus

Övning ger färdighet

Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas

Även om krafterna fattas, så är viljan berömvärd (Ovidius)

Utinam nescirem litern

Om jag ändå inte kunde skriva

Ut sementem feceris, ita metes

Som du sått, så skall du skörda (Cicero)

Ut supra in fidem

Som ovan till bekräftelse

 

V
 

Vade mecum

Gå med mig

Vade retro me, Satana

Vik hädan från mig, Satan

Vae victis

Ve de besegrade! Uttalandet sägs komma från gallerhövdingen Brennes under Roms plundring 387 f.Kr.

Vale, praeclarissimi doctor

Lev väl, högt lysande doktor

Vanitas vanitatum

Fåfängligheters fåfänglighet!

Vare, Vare, legiones mihi redde

Varus, Varus, ge mig mina legioner tillbaka

Variatio delectat

Ombyte förnöjer (Cicero)

Varium et mutabile semper femina

Kvinnan är alltid ett växlande och ombytligt väsen (Vergilius)

Veni, vidi, vici

Jag kom, jag såg, jag segrade (Caesar enligt Suetonius)

Ventis secundis tene cursum

Vid gynnsamma vindar, håll kursen

Verae amicitiae sempiternae sunt

Sann vänskap är evig (Cicero)

Verba docent, exempla trahunt

Varus, Varus, ge mig mina legioner tillbaka

Verba volant, (littera) scripta manent

De talade orden förflyger, det skrivna består.

Verbi divini minister

Det gudomliga ordets tjänare, d v s präst

Veritas liberabit vos

Sanningen skall göra er fria

Veritas odium paret

Sanning skapar hat

Versio vulgata

Den katolska kyrkans officiella bibelöversättning sedan 1598

Vestis virum reddit

Kläderna gör mannen (Quintilianus).

Vestigia terrent

Spåren förskräcka (Horatius från Aisopos) Syftar på fabeln om räven som inte ville gå in i det sjuka lejonets kula eftersom många spår ledde in men inga ledde ut.

Via Dolorosa

Den smärtfyllda vägen

Victrix causa diis placuit sed victa Catoni

Den segrande saken behagade gudarna, men den besegrade kvinnan behagade Cato

Videant consules

Må konsulerna se till staten

Video meliora proboque deteriora sequor

Jag inser det bättre och erkänner det, men följer det sämre (Ovidius)

Vincere scis, Hannibal, victoria ute nescis

Att segra, förstår du Hannibal, men att begagna din seger förstår du ej

Vinum et musica laetifkant cor

Vin och musik glädjer hjärtat

Vivat, crescat, vigeat, floreat

Må han leva, växa bliva stark och blomstra

Vi veri veniversum vivus vici

Med sanningens kraft har jag erövrat universum

Vixit, dum vixit, laetus

Han levde glad så länge han levde

Vox populi, vox Dei

Folkets röst, Guds röst

Vulgus profanum

Vulgärt slödder eller obildad folkhop

 


Z

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa

 

Joni Stam (2018)