www.larare.at

Diskursanalys

Diskursanalys är ett forskningsområde inom språkvetenskapen som fokuserar på att analysera och förstå hur språk används för att konstruera och förmedla betydelser i sociala och kulturella sammanhang. Diskursanalys undersöker hur texter, samtal och kommunikativa händelser formar och reflekterar maktrelationer, ideologier, identiteter och sociala praktiker. Genom att tillämpa diskursanalys kan forskare och analytiker alltså förstå hur språket används för att forma och påverka sociala och kulturella sammanhang. Det ger en djupare insikt i hur språket reflekterar och reproducerar maktstrukturer, ideologier och sociala praktiker i samhället.

Diskursanalys studerar hur språket används i specifika sociala praktiker, såsom politik, media, utbildning eller juridik. Det innefattar att undersöka hur språket används för att uttrycka och förhandla sociala normer, hierarkier, roller och relationer.

Diskursanalys undersöker strukturer och mönster i språket och hur de bidrar till att konstruera betydelser. Det inkluderar att analysera narrativ, metaforer, argumentation, stilistiska val, kodväxling, diskursiva markörer och andra språkliga enheter som påverkar hur betydelser formas och förstås.

Diskursanalys undersöker hur språket används för att utöva och reproducera makt och ideologi. Det handlar om att analysera hur språket kan förstärka dominanta normer, värderingar och sociala strukturer, samt hur språket kan användas för att motstå och utmana dessa.

Diskursanalys undersöker hur språket används för att konstruera och förmedla sociala identiteter och representationer. Det innefattar att studera hur språket bidrar till konstruktionen av kön, ras, etnicitet, klass, sexualitet och andra identiteter, samt hur dessa representationer påverkar sociala relationer och samhällsstrukturer.

En gren inom diskursanalys är kritisk diskursanalys, som fokuserar på att avslöja och utmana maktstrukturer och ideologier som finns i språket och diskursen. Det handlar om att analysera hur språket används för att legitimera ojämlikheter och undertryckning, samt att identifiera möjligheter för förändring och motstånd genom språket.

 

Diskursanalys / 123
 

 

 

 

Diskursanalys / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2023)