www.larare.at

Kognitiv lingvistik

Kognitiv lingvistik är ett forskningsområde inom lingvistik som fokuserar på sambandet mellan språk och kognition, det vill säga hur människans kognitiva processer och mentala strukturer påverkar och formas av språket. Kognitiva lingvister undersöker hur människor använder språket för att organisera och uttrycka sina tankar och hur språket i sig påverkar vår tänkande.

 

Kognitiv lingvistik / Exempel på arbetsområde
 

  Undersökning av hur människor kategoriserar och bildar begrepp genom språket. De studerar hur vi grupperar ord och koncept i olika kategorier och hur språket kan påverka vår uppfattning av världen. Till exempel kan de undersöka hur olika språk har olika sätt att kategorisera och beskriva färger eller hur vi kategoriserar och bildar begrepp för olika typer av mat.

  Undersökning av användningen av metaforer och metonymi i språket och hur dessa språkliga uttryck återspeglar vårt kognitiva tänkande. De kan undersöka hur vi använder metaforiska uttryck som "tid är pengar" eller "argumentet är på tunn is" för att förstå och kommunicera abstrakta begrepp.

  Studerar teorin om språklig relativitet, som hävdar att språket vi använder påverkar vårt tänkande och vår uppfattning av världen. De kan undersöka hur olika språk kan ha olika sätt att uttrycka tid, rum, färger eller andra koncept, och hur dessa språkliga skillnader påverkar vårt kognitiva tänkande.

  Studerar de kognitiva processerna bakom språkproduktion och språkförståelse. De kan studera hur vi planerar och genererar grammatiskt korrekta meningar eller hur vi bearbetar och tolkar meningar i realtid.

  Ser till hur kognitiva faktorer bidrar till språklig variation och förändring över tid. De kan studera hur språkliga förändringar sprids i en talargrupp eller hur kognitiva mekanismer påverkar variationen mellan olika dialekter eller språkliga varieteter.

   

Kognitiv lingvistik / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2023)