www.larare.at

Fallbeskrivning

Ämnesövergripande med Psykologi. Genom att kombinera ämnena svenska och psykologi på detta sätt får eleverna möjlighet att utforska och reflektera över mänskligt beteende, tankar och känslor från både ett språkligt och psykologiskt perspektiv. Denna tvärvetenskapliga approach främjar deras förmåga att analysera och kommunicera på djupet om komplexa ämnen och stärker deras förståelse för både språket och psykologin som ämnen.

 

Fallbeskrivning / Formellt upplägg
 

Titel

"Utforskning av Mänskligt Beteende: En Ämnesövergripande Studie i Svenska och Psykologi"

Syfte

Syftet med detta arbetsmaterial är att integrera ämnena svenska och psykologi för att främja elevernas förståelse för mänskligt beteende, tankar och känslor samt utveckla deras språkliga och analytiska förmågor. Genom att läsa, skriva och diskutera fallbeskrivningar får eleverna möjlighet att reflektera över och analysera olika psykologiska aspekter och tillämpa sina kunskaper i kommunikation och skriftlig form.

Centrala innehåll

Svenska

  • Muntlig och skriftlig kommunikation om människors tankar, känslor och beteende.
  • Läsning och tolkning av texter som behandlar mänskligt beteende och psykologiska ämnen.
  • Skrivande av texter som analyserar och reflekterar över människors inre liv och psykologiska processer.

Psykologi

  • Grundläggande psykologiska teorier och begrepp.
  • Människans kognition, emotioner och beteendemönster.
  • Tillämpning av psykologiska principer på individuella och sociala situationer.

 

Fallbeskrivning / Arbete
 

Diskutera mänskligt beteende och tankar som ett ämnesövergripande ämne mellan svenska och psykologi.

Presentera en fallbeskrivning som ska utforskas och analyseras under arbetets gång.

Läsning och reflektion (Svenska):

Läs och analysera texter som behandlar mänskligt beteende, psykologiska teorier och forskning.

Reflektera över texternas budskap och relatera dem till den aktuella fallbeskrivningen.

Psykologiska begrepp och teorier (Psykologi):

Undersök grundläggande psykologiska begrepp och teorier som kan appliceras på den aktuella fallbeskrivningen.

Diskutera hur dessa teorier kan förklara och förstå beteendet hos personen i fallet.

Analysera och tolka (Svenska och Psykologi):

Analysera den aktuella fallbeskrivningen utifrån psykologiska perspektiv och begrepp.

Skriv en reflekterande text där eleverna tolkar och analyserar personens beteende och psykologiska processer.

Diskussion och sammanfattning (Svenska och Psykologi):

Diskutera och jämför elevernas analyser av fallbeskrivningen.

Sammanfatta och dra slutsatser kring beteendet utifrån de psykologiska teorier och begrepp som diskuterats.

 

Fallbeskrivning / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)