www.larare.at

Religion: viktiga personer

-

Bildspel och formulär

  1. Abraham betraktas som stamfadern för flera religiösa traditioner, inklusive judendom, kristendom och islam. Han spelar en central roll i dessa religioners heliga skrifter, såsom Gamla testamentet och Koranen. Abraham anses vara en förebild för sin tro på en enda Gud och för sitt löfte om att bli fadern till en stor nation. Hans berättelser och läror har format religiösa trosuppfattningar och moraliska principer
  2. Buddha, även känd som Siddhartha Gautama, var en andlig ledare och grundare av buddhismen. Född i det antika Indien, sökte han efter en lösning på mänskligt lidande och uppnådde upplysning under ett träd. Buddha undervisade om det fyra ädla sanningarna, den åttafaldiga vägen och konceptet om återfödelse och karma. Hans läror betonade medvetenhet, medkänsla och insikt som vägen till upphöjelse från det världsliga lidandet.
  3. Confucius, även känd som Kong Zi, var en framstående kinesisk filosof och tänkare som levde på 500-talet f.Kr. Han anses vara grundaren av konfucianismen, en etisk och filosofisk tradition som har haft en betydande inverkan på kinesisk kultur och samhälle. Confucius betonade vikten av moral, sociala relationer, rättvisa och utbildning. Hans läror betonade respekt, pliktkänsla och strävan efter personlig dygd som vägen till ett harmoniskt samhälle.
  4. Desmond Tutu var en sydafrikansk anglikansk ärkebiskop och människorättsaktivist som spelade en avgörande roll i kampen mot apartheid i Sydafrika. Han använde sin röst och sitt inflytande för att främja fred, försoning och social rättvisa. Tutu var en stark förespråkare för sanning och försoning och var med och etablerade Sanningens och försoningens kommission för att hjälpa till att läka Sydafrikas sår efter apartheid.
  5. Guru Nanak var grundaren av sikhismen och en viktig religiös och spirituell ledare. Han levde på 1400-talet i det som idag är Punjab-regionen i Indien. Genom sitt liv och sina läror betonade Guru Nanak vikten av en nära relation med Gud, medkänsla, jämlikhet och social rättvisa. Hans budskap om enighet och en gudomlig koppling som förenar alla människor har inspirerat och fortsätter att vägleda miljontals anhängare över hela världen. Guru Nanak är en central figur inom sikhismen och en symbol för andlig visdom och enhet.
  6. Haile Selassie var en etiopisk politiker och monark som tjänade som Etiopiens kejsare från 1930 till 1974. Han betraktades av Rastafari-rörelsen som en gudomlig figur och messias, och hans namn, Haile Selassie I, var en viktig symbol för rörelsens andliga tro. Selassie spelade en betydande roll i att föra Etiopien in i den moderna eran genom att införa reformer och kämpa för Etiopiens självständighet under andra världskriget. Han var också en ivrig förespråkare för fred och rättvisa på den internationella arenan.
  7. Jesus, även känd som Jesus Kristus, är en central religiös figur inom kristendomen. Han anses vara Guds son och en messias som kom till jorden för att frälsa människor från synd. Jesus predikade kärlek, medlidande, förlåtelse och rättvisa, och hans undervisningar och mirakler finns beskrivna i Nya testamentet. Hans död på korset och uppståndelse betraktas som grunden för kristen tro och hopp om evigt liv. Jesus symboliserar för många troende en förebild av barmhärtighet, andlig vägledning och frälsning.
  8. Johannes Döparen var en betydelsefull religiös gestalt och profet inom kristendomen. Han var känd för att ha döpt människor i Jordanfloden som en symbolisk handling för syndaförlåtelse och andlig omvändelse. Johannes predikade också om Guds rike och förberedde folket för ankomsten av Messias. Han betraktades som en röst i öknen och en förkunnare av sanning och rättvisa.
  9. Judas Iskariot är en central gestalt inom kristendomens berättelse om Jesu liv. Han betraktas som en av Jesu tolv apostlar men blev ökänd för att ha förrått Jesus till de religiösa och politiska myndigheterna. Judas identifierade Jesus för sina förföljare genom att kyssa honom och överlämna honom till dem för att bli arresterad och senare korsfäst. Hans handlingar betraktas som förräderi och symboliserar svek och grymhet. Judas Iskariots namn har blivit synonymt med förräderi och är en påminnelse om den moraliska betydelsen av ärlighet och lojalitet.
  10. Konfucius, även känd som Kong Zi, var en framstående kinesisk filosof och tänkare som levde på 500-talet f.Kr. Han anses vara grundaren av konfucianismen, en etisk och filosofisk tradition som har haft en betydande inverkan på kinesisk kultur och samhälle. Konfucius betonade vikten av moral, sociala relationer, rättvisa och utbildning. Hans läror betonade respekt, pliktkänsla och strävan efter personlig dygd som vägen till ett harmoniskt samhälle.
  11. Lao-Tzu, även känd som Laozi, var en framstående kinesisk filosof och tänkare som levde på 500-talet f.Kr. Han anses vara grundaren av taoismen, en filosofisk och andlig tradition i Kina. Lao-Tzu förespråkade konceptet om Tao, den universella kraften och vägen till harmoni och balans. Han betonade vikten av att leva i enlighet med naturen och att följa principerna om icke-handling och spontanitet.
  12. L. Ron Hubbard var en amerikansk författare och grundare av scientologin. Han ansåg att mänskligt lidande orsakades av traumatiska minnen från tidigare liv och utvecklade en metod, kallad auditering, för att rena sinnet från dessa negativa upplevelser. Hans bok "Dianetics: En guide till det mänskliga sinnet" blev grunden för scientologirörelsen. Scientologin betonar självförverkligande och personlig utveckling genom auditering och utbildning.
  13. Mahatma Gandhi var en indisk politisk och andlig ledare som kämpade för Indiens självständighet från brittiskt styre. Han förkroppsligade principerna om icke-våld, civil olydnad och fredlig motstånd, och hans filosofi och handlingar inspirerade många andra frihetskämpar runt om i världen. Gandhi förespråkade också jämlikhet, social rättvisa och religionsharmoni. Hans liv och läror har lämnat ett varaktigt arv som en symbol för fred, icke-våld och självständighet, och han betraktas som en av de mest betydelsefulla och inflytelserika personerna i det 20:e århundradet.
  14. Mahavira var en indisk andlig ledare och grundare av jainismen, en filosofisk och religiös tradition i Indien. Han levde på 500-talet f.Kr. och predikade principer som icke-våld, sanning, asketism och karma. Mahavira ansågs vara den sista av de 24 tirthankaras, andliga lärare, inom jainismen. Hans läror betonade avståndstagande från världsliga begär och strävan efter andlig upplysning och befrielse från cykeln av återfödelse. Mahaviras filosofi och principer har haft en djupgående inverkan på jainismens anhängare.
  15. Maria Magdalena var en biblisk gestalt och enligt de kristna evangelierna en av Jesu följeslagare. Hon anses vara en betydelsefull figur inom kristendomen och har ofta associerats med barmhärtighet, botgöring och andlig upplysning. Maria Magdalena var närvarande vid Jesu korsfästelse och var den första personen som mötte den uppståndne Jesus enligt evangelierna. Hon betraktas som en symbol för hängivenhet och trohet.
  16. Martin Luther var en tysk teolog, präst och reformator som spelade en central roll i den protestantiska reformationen på 1500-talet. Genom sitt verk "95 teser" utmanade han den katolska kyrkans praxis och läror, särskilt försäljningen av avlatsbrev. Luther betonade rättfärdiggörelse genom tro och Bibelns auktoritet som grundläggande principer. Hans handlingar ledde till en splittring inom den kristna kyrkan och bildandet av lutherska kyrkor.
  17. Martin Luther King Jr. var en amerikansk medborgarrättsledare och en ikon för fredlig kamp för social rättvisa och lika rättigheter för afroamerikaner. Han ledde den amerikanska medborgarrättsrörelsen på 1950- och 1960-talen och var känd för sina tal och icke-våldsaktioner. King kämpade för avskaffandet av rassegregering och för att uppnå jämlikhet och medborgerliga rättigheter för alla amerikaner. Hans berömda tal "I Have a Dream" har blivit en symbol för hans vision om en värld utan rasdiskriminering. Kings insatser och offer förändrade det sociala och politiska landskapet i USA och inspirerade människor över hela världen att kämpa för rättvisa och frihet.
  18. Moder Teresa, även känd som Heliga Teresa av Calcutta, var en albansk-indisk nunna och humanitär. Hon ägnade sitt liv åt att hjälpa de fattiga och sjuka, särskilt i Kolkata, Indien. Moder Teresa grundade Missionaries of Charity, en katolsk orden, och arbetade med att ge vård och omsorg åt de mest behövande. Hon ansågs vara en symbol för medkänsla, barmhärtighet och altruism och tilldelades Nobels fredspris år 1979. Moder Teresas liv och arbete har inspirerat människor över hela världen att engagera sig i välgörenhetsarbete och att vara medmänniskor i behov.
  19. Moses var en central biblisk figur och profet i judendomen, kristendomen och islam. Han anses vara ledaren som befriade det israelitiska folket från slaveri i Egypten och ledde dem genom öknen i fyrtio år. Moses fick också de tio budorden och etablerade en förbundsrelation mellan Gud och det israelitiska folket. Hans berättelse betonar tro, mod och Guds vägledning.
  20. Profeten Muhammed var den centrala religiösa ledaren och grundaren av islam. Han föddes i Mecka på 570-talet och anses vara Guds sista sändebud enligt islams tro. Muhammed mottog uppenbarelser från Gud genom ängeln Gabriel och förmedlade dem i form av Koranen. Han betonade betydelsen av monoteism, rättvisa, barmhärtighet och etiskt uppförande.
  21. Sankt Johannes XXIII, född Angelo Giuseppe Roncalli, var den 261:e påven i den katolska kyrkan, och tjänade från 1958 till sin död 1963. Han är känd för sin avgörande roll i att sammankalla Andra Vatikankonciliet, som innebar betydande reformer och modernisering av den katolska kyrkan. Påve Johannes XXIII betonade dialog, social rättvisa och ekumenism, och strävade efter att överbrygga klyftor mellan olika religiösa och kulturella samhällen. Hans encyklika "Pacem in Terris" uppmanade till fred och mänskliga rättigheter. Han vördas för sin ödmjukhet, värme och engagemang för att främja enhet och kärlek bland alla människor.
  22. Srila Prabhupada, född som A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, var en indisk andlig ledare och grundare av International Society for Krishna Consciousness (ISKCON), även känd som Hare Krishna-rörelsen. Han spred Krishnabewussthet över hela världen och översatte och kommenterade viktiga vediska skrifter. Prabhupada betonade hängivenhet till Gud, meditation och att leva i harmoni med naturen. Hans vision om en global andlig rörelse har engagerat miljontals människor i att utforska hinduisk filosofi och praktisera bhakti yoga.
  23. Tenzin Gyatso, även känd som Dalai Lama, är den 14:e inkarnationen av Dalai Lama och en framstående religiös och andlig ledare. Han är en symbol för fred och medkänsla och har engagerat sig för att främja mänskliga rättigheter, icke-våld och religionsfrihet. Dalai Lama är en viktig förespråkare för Tibets självständighet och kulturella bevarande och har spridit buddhistiska principer över hela världen. Hans läror betonar vikten av medkänsla, mindfulness och inre frid. Dalai Lamas inflytande sträcker sig långt utanför buddhistiska kretsar och har inspirerat människor över hela världen att söka harmoni och lycka.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)