www.larare.at

Ordlista: religion

Här nedan har jag samlat ord vanliga inom religionsstudier på gymnasienivå.

Se också ordlista kopplat till religionskursernas kunskapskrav.

 

Ordlista: religion / A
 

Abraham

= stamfader, patriark och grundare av judendomen.

 

Advent

= högtid som firas inom kristendomen.

Agnosticism

= Guds existens går inte att bevisa. Anhängarna kallas för agnostiker.

Al Hidjra

= högtid som firas inom islam.

Allah

= arabiska ordet för Gud.

Antisemitism

= fientlighet, fördomar eller diskriminering mot judar. En typ av rasism.

Arken

= Det skåp i synagogan där bokrullarna med bibeltexterna förvaras.

Ashura

= högtid som firas inom islam.

Askes

= disciplinerad avhållsamhet.

Ateism

= avståndstagande från tro och högre översinnliga makter.

Avatar

= ett gudaväsens inkarnation i en människo- eller djurkropp.

 

Ordlista: religion / B
 

Bar Mitsva

= judiska pojkar blir religiöst sett myndiga.

Bat Mitsva

= judiska flickor blir religiöst sett myndiga.

Besvärjelse

= styra en makt med hjälp av magi.

Bhagavadgita

= hinduistiskt mytologiskt diktverk på sanskrit.

Bibeln

= Kristendomens heliga bok som består av Gamla och Nya Testamentet.

Bodhisattva

= inom buddhismen en varelse som strävar efter att bli en samyaksambuddha.

Bodhidagen

= högtid som firas inom buddhismen.

Brahma

= skapargud inom hinduismen.

Brahman

= "världssjälen" – det stora världsalltet, den gudomliga verkligheten – i vilken den egna själen, atman, försöker uppgå.

Brahmin

= den högsta av de fyra indiska kasterna.

Buddha

= grundare av buddhismen.

Bön

= kontakt mellan den troende och en eller flera gudomar.


Ordlista: religion / C
 

Celibat

= frivilligt avståndstagande från partnerskap, intimitet (t.ex. sex) och giftermål.

Chanukka

= judarnas ljusfest. En högtid som firas i december till minne av ett mirakel.


Ordlista: religion / D
 

Dalit

= oberörbar/kastlös.

Daoismen/Taoismen

= en av Kinas tre traditionella religioner/filosofier, jämte konfucianismen och buddhismen.

Davidsstjärnan

= judendomens symbol.

Deism

= gudsuppfattning som innebär att det finns en personlig Gud, som skapat världen, men inte längre ingriper i världens gång. Man brukar säga att Gud är urmakare.

Dharma

= lagen om rätt och fel inom indisk kultur.

Dharmadagen

= högtid som firas inom buddhismen.

Diaspora

= förskingring eller utspriddhet. Ett folk som tillhör en religion och lever utanför sitt ursprungliga landområde, i ett annat land där de flesta tillhör en annan religion eller ett annat folk.

Diwali

= högtid som firas inom hinduismen.

Dopet

= högtid som firas inom kristendomen.

Dussehra

= högtid som firas inom hinduismen.

Dygd

= att göra gott. Handla rättfärdigt i enlighet med som anses vara gott.

Dygdetik

= i sina val utgå ifrån dygder som mod, medmänsklighet och givmildhet.


Ordlista: religion / E
 

Eid al-Adha

= högtid som firas inom islam.

Eid al-fitr

= högtid som firas inom islam.

Evangelier

= glatt budskap. Evangelierna är skrivna av dem som levde nära Jesus.

Etik

= reflektion över rätt och fel. Och hur vi bör vara som god medmänniska.

Exil

= en person (exilanten) bor utanför sitt eget land, men utan att ha släppt sin identifikation med landet.


Ordlista: religion / F
 

Fasta

= man äter eller dricker inte något förrän solen går ner under månaden Ramadan som är den fjärde pelaren inom Islam.

Fundamentalism

= en politisk lära där ett samhälle styrs utfrån en religion. Fundamentalism innebär att tro på något väldigt bokstavligt, och inte tillåta att det ifrågasätts eller tolkas på olika sätt. Översätts ofta med extremist.

Försoningsdagen

= Judisk högtid.


Ordlista: religion / G
 

(Ängeln) Gabriel

= sändebud från Gud inom de abrahamitiska religionerna.

Gamla testamentet

= första delen inom kristendomens heliga skrift Bibeln.

Ganesha

= gud inom hinduismen som ger lycka och välgång och är populär bland ungdomar.

Ganesh Chaturthi

= högtid som firas inom hinduismen.

Giftermål

= högtid som firas inom kristendomen.

Gnosticism

= En uppsättning religiösa idéer inom judendom och kristendom.

Guru

= lärare eller andlig ledare inom hinduismen och buddhismen.

 

Ordlista: religion / H
 

Hadith

= Muntligt traderad berättelser om profetens uttalanden och handlingar inom islam.

Halal

= tillåten mat enligt islam.

Halam

= otillåten mat enligt islam, t.ex. gris.

Hathor

= egyptisk moders- och kärleksgudinna som kunde spå en människas framtid.

Helgon

= personer som är föremål för vördnad, särskilt efter sin död.

Helgonlegend

= är berättelse om övernaturliga händelser i namnkunniga religiösa personligheters liv.

(Alla) helgons dag

= högtid som firas inom kristendomen.

Hermeneutik

= läran om tolkning, vanligen med särskild hänsyn till texttolkningen, dess förutsättningar, möjligheter och principer.

Holi

= högtid som firas inom hinduismen.

Horus

= egyptisk krigsgud, och kung i Egypten.


Ordlista: religion / I
 

Id-al-Adha

= islamsk högtid som firas till minnet av när Abraham offrade ett får istället för sin son Ismael. Kallas även offerhögtiden.

Id-al-fitr

= islamsk högtid i slutet av månaden Ramadan då man äter god mat och ger varandra presenter. Festen varar i tre dagar.

Ikon

= helig bild.

Imam

= person som leder muslimsk gudstjänst och bön.

Inkarnation

= Gud återföds som människa.

Intifadan

= palestiniernas uppror mot Israel i de områden som Israel har ockuperat.

Insha'Allah

= vanligt arabiskt uttryck inom Islam och betyder "om Gud vill".

​Isis

= egyptisk gud och mor till allt levande.

 

Ordlista: religion / J
 

Jainism

= en av de äldsta religionerna med indiskt ursprung.

Jesus

= också kallad Kristus, var en judisk predikant som ansåg sig själv vara Guds son och klassas inom kristendomen som profet och messias.

JHV (JHVH)

= den abrahamitiska gudens namn Gud i Gamla testamentet och uttalas Jahve. Guds namn enligt judendomen. Om man översätter JHV från hebreiskan blir det "att vara".

Jihad

= självrannsakan och striden mot frestelsen och det förbjudna. Kan också betyda väpnat försvar av islamiskt territorium.

Jom Kippur

= judisk högtid då judarna fastar, kallas även försoningsdag.

Jordfästning

= begravning där kroppen hamnar under jord; alltså under marken.

Jul

= högtid som firas inom kristendomen.


Ordlista: religion / K
 

Kaba

= helig byggnad som ser ut som en tärning. På byggnaden finns många gudabilder.

Kabbalah

= ett filosofiskt system inom judisk mysticism.

Kains märke

= dömd i förhand. Påvisa att en ondskefull eller brottslig läggning syns i utseendet.

Kali

= dödsgudinna inom hinduismen.

Kalifat

= islamiska riken som styrdes av en kalif.

Karma

= Ens handlande får konsekvenser i nästa liv; alltså när kroppen dör återföds själen i en ny kropp som bestäms av tidigare handlingar. Karmatänket finns inom buddhismen och hinduismen.

Kastsystemet

= indelningssystem inom hinduismen. Alla levande varelser delas upp i olika nivåer, där gudar är högst och därefter människor som är uppdelade efter värde. De kastlösa är det lägsta stadiet.

Katolicism

= den största grenen inom kristendomen.

Kippa

= huvudbonad som judiska män bär.

Kloster

= avskild plats där människor lever nära Gud och tjänar Gud i enlighet med en religiös lära.

Konfirmation

= högtid som firas inom kristendomen.

Konvertera

= övergång till annan religion.

Koranen

Islams heliga skrift.

Kosher

= tillåten mat inom judendom. Kosher betyder tillåtet eller godkänt på hebreiska.

Kremering

= likbränning; man bränner en död kropp.

Kristi Himmelsfärd

= högtid som firas inom kristendomen.

Kult

= dyrkar eller tillber någon eller något, t.ex. en gudstjänst.

Kätteri/heresi

= innebär en tro som strider mot en etablerad trosuppfattning.


Ordlista: religion / L
 

Lama

= lärare eller andlig ledare inom den tibetanska buddhismen.

Laylat Al-Qadr

= högtid som firas inom islam.

Legend

= berättelse bakom ritual.

Livsåskådning

= en övertygelse eller föreställning om hur ett liv ska vara; ett sätt att se på livet.

Lotusblomman

= symbol inom buddhismen.

Lärjunge

= elev; Jesus t.ex. hade tolv lärjungar som han "undervisade".


Ordlista: religion / M
 

Mahayana

= buddhistisk riktning (skola).

Makrokosmos

= Den stora världen; himlakropparna och den stora världen som omger människan. Tanken att den stora världen (världsaltet) återspeglar den lilla världen.

Mantra

= en fras, ett ord eller en mening som anses vara heligt och innehålla särskild andlig betydelse och som upprepas vid t.ex. meditation.

Martin Luther

= en tysk präst, munk och teolog som inledde den protestantiska reformationen på 1500-talet.

Martyr

= en person som självmant dör för sin religiösa övertygelse. Och därefter hyllas för sin uppoffring.

Matriark

= stammoder. Motsatsen är patriark.

Maya

= sinnevärlden inom hinduism och buddhism. Mayas slöja innebär en skenbar verklighet (illusion).

Mawlid

= högtid som firas inom islam.

Meditation

= avslappningsövning för att bli mer medveten på ett religiöst plan. Fokus på andning och kroppskontroll.

Mekka (Mecka)

= muslimernas heliga plats.

Messias

= heroisk person som kommer att rädda de rättfärdiga, t.ex. Jesus inom kristendomen.

Mikrokosmos

= tanken att den lilla världen återspeglar den stora världen, världsalltet.

Mikveh

= Ett rituellt reningsbad som framför allt används av judiska kvinnor efter menstruation och barnafödsel.

Missionera

= spridning av en religiös lära eller budskap för att få nya anhängare. En person som missionerar kallas för missionär.

Moksha

= frälsning och befrielse från livets kretslopp inom hinduismen och buddhism.

Monoteism

= religioner där man tror på EN gud, t.ex. i kristendomen. En kristen person kallas alltså för monoteist.

Moses

= israeliternas räddare ur slaveriet i Egypten och klassas som grundare av judendomen.

Moské

= helig byggnad; muslimernas mötesplats.

Mudra

= symbolisk gest gjord med hand och fingrar; vanlig inom hinduismen och buddhismen.

Muhammed

= profet inom islam.

Munk

= man inom klosterväsendet.

Muslim

= anhängare av Islams lära.

Mystifiering

= föreställning som skapar oklarhet och förvirring kring verkliga förhållanden.

Mystik

= via meditation eller bön nå andlighet och i vissa fall det gudomliga.

Myt

= är en religiös berättelse som förklarar världens och människors tillblivelse, t.ex. skapelseberättelsen. Myter kan också ge svar på existentiella frågor.

Människosyn och människovärde

= uppfattning och värdering av en annan människa.


Ordlista: religion / N
 

Nattvard

= ritual där man erbjuds bröd som symboliserar Jesu kropp och/eller vin, som representerar Jesu blod. Ett av de fyra sakramenten inom kristendomen.

Niddag

= Menstruerande kvinna, som enligt ortodox judisk tradition anses vara rituellt oren.

Nirvana

= befrielse från begär.Mål både inom hinduism och buddhism.

Nun

= den äldsta av alla egyptiska gudarna.

Nya testamentet

= andra delen inom kristendomens heliga skrift Bibeln.


Ordlista: religion / O
 

Obon

= högtid som firas inom buddhismen.

Offra

= offergåvor för Gudar för att visa sin vördnad inför Gud eller önska något.

Omen

= ett förebud. Ett tecken på att något kommer att hända.

Omskärelse

= hela eller delar av förhuden på penis skärs bort, vanligtvis när barnet är nyfött och tillämpas inom islam och judendom.

Orakel

= en person som kan se in i framtiden.

Ortodox

= innebär strikt överensstämmelse med en viss lära.

Ortodox judendom följer judisk lag väldigt strikt.

Ortodoxa kristendomen är den näst största kristna kyrkogemenskapen i världen.

Ortopraxi

= rätt handling eller rätt levnadssätt.

Osiris

= en egyptisk gud som var både Gud och kung över Egypten. Osiris var även en gudom; dödsrikets härskare.


Ordlista: religion / P
 

Panteism

= besjälad natur. Det gudomliga genomsyrar allt.

Parinirvanadagen

= högtid som firas inom buddhismen.

Patriark

= stamfader eller religiös ledare inom Ortodoxa kristendomen. Dess motsats är matriark.

Pax vobiscum

= vanligt förekommande latinskt uttryck inom kristendomen och betyder Guds frid, men som också används som hälsningsfras mellan kristna.

(De fem pelarna) pelarna

= islam grundar sig på fem grundaspekter: 1) trosbekännelsen, 2) bönen, 3) skatten, 4) fastan och 5) vallfärden.

Pesach

= judisk högtid under påsk.

Pingst

= högtid som firas inom kristendomen.

Plikt

= en skyldighet eller det vi bör göra.

Pliktetik

= handla i enlighet med vad som är påbjudet, t.ex. respektera sina föräldrar.

Pilgrimsfärd

= resa till en helig plats.

Pingst

= betecknas ofta som kristna "kyrkans födelsedag", eftersom det var då som Jesu lärjungar började att organisera en församling och missionera.

Pogromer

= en våldsam och blodig, ofta samordnad, förföljelse av en folkgrupp.

Polygami

= när en man gifter sig med fler kvinnor. Det heter polyandri när en kvinna har fler män. Har man bara en partner heter det monogami.

Polyteism

= tron på fler gudar.

Privatreligiositet

= eget förhållningssätt till sin religion där individen utgår ifrån egen tolkning befriad från traditionell syn.

Profet

= en person med budskap från Gud till människorna, alltså Guds språkrör.

Profetia

= ett budskap från Gud, ofta via en profet.

Protestantismen

= självbeteckning bland reformerta kristna och en utav de tre stora inriktningarna inom kristendomen. Reformationen var en "protest" mot ortodoxin och katolicismen.

Puja

= gudstjänst inom hinduismen.

Purim

= högtid som firas inom judendomen.

Påsk

= högtid som firas inom kristendomen.

Påve

= ledare inom den katolska kyrkan. Påven bor i Rom, i den lilla staten Vatikanstaten.


Ordlista: religion / Q
 

Quaddish

= en judisk bön som används vid begravningar då någon läser upp bönen för den dödes frälsning.


Ordlista: religion / R
 

Rabbin

= person som leder i judarnas mötesplats, synagoga.

Radband

= ett band med kulor som används vid bön. Vanligt förekommande inom islam och buddismen.

Raksha Bandhan

= högtid som firas inom hinduismen.

Ramadan

= en högtid inom islam. Den nionde månaden i den muslimska kalender kallas Ramadan. Ramadan är helig eftersom det var då Muhammed fick ta emot Koranen.

Ra

= en egyptisk gud. Han var solguden och även Faraos beskyddare.

Reformist

= Reformister vill i motsats till revolutionärer förändra samhället med gradvisa förändringar

Reformjudendom

= en mer modern riktning inom judendomen som anpassats för att passa dagens samhälle.

Reinkarnation

= pånyttfödelse. Alltså: ett nytt liv efter döden i ny existensform.

Religiös avgift

= en av de fem pelarna inom islam. Religiös avgift till de fattiga; en allmosa, på arabiska Zakat.

Relik

= föremål som sägs ha tillhört en viktig religiös person eller som kan anknytas till ett helgon. Viktig inslag inom både kristendomen och buddhismen.

Rit

= högtidlig religiös ceremoni, t.ex. dop, konfirmation.

Rosh Hashana

= den judiska nyårsdagen som inträffar i september eller i början av oktober.


Ordlista: religion / S
 

Sabbat

= är judarnas vilodag. Under denna dag ska man inte arbeta. Sabbaten börjar vid solnedgången på fredagen och slutar vid solnedgången på lördagen.

Sakrament

= helig handling.

Samsara

= det eviga kretsloppet inom hinduism och buddhism.

Sanghadagen

= högtid som firas inom buddhismen.

Satanism

= dyrkan av djävulen och/eller det onda.

Scientologi

= en nyreligiös rörelse vilken är en av världens större sekter, skapad av den amerikanske författaren L. Ron Hubbard.

Seite

= bilder som föreställer Gud eller gudar.

Sekt

= en grupp människor som är sammanbundna genom en ideologi eller en tydlig ledare.

Sekulär

= världslig och innebär motsatsen till andlig/religiös.

Sekularisering (sekulariserad)

= religionernas betydelse i samhället och hos individen har blivit mindre. Kan också innebära att man inte praktiserar sin religion fullt ut som t.ex. sekulära judar.

Shalom aleichem

= vanligt förekommande hebreiskt uttryck inom judendomen och betyder "fred vare med dig", men som också används som "hej" och "adjö".

Sharana Navaratri

= högtid som firas inom hinduismen.

Sharia

= muslimernas lag som talar om hur ett land ska styras.

Shavuot

= högtid som firas inom judendomen.

Shia

= den näst största riktningen inom islam.

Shiva

= döds- och livsgud samt förstörelsernas gud inom hinduismen.

Sikhism

= indisk monoteistisk religion grundad av Guru Nanak. Störst i norra Indien.

Sinnelagsetik

= god avsikt skäl till handling. Om tanken är god är handlingen god per automatik.

Själ

= mentala förmågorna hos en levande varelse. Också något som många säger att vi har inom oss och som innefattar våra egenskaper.

Sororat

= en regel som säger att män vid deras hustrus död har rätten att gifta sig med hustruns syster.

Stift

= är inom många kristna kyrkor ett geografiskt område som en biskop är ledare för.

Stupa

= helig buddhistisk byggnad.

Sukkot

= högtid som firas inom judendomen.

Sunna

= samlade mängden traditioner om profetens uttalanden och handlingar som vid sidan av Koranen används som en källa för islamisk rätt.

Sunni

= den stösta riktningen inom islam.

Sura

= kapitlen i muslimernas heliga skrift Koranen som innehåller 114 suror, allts 114 kapitel.

Sufism

= Islamisk mystik vars mål är att uppnå en inre insikt, en ordlös upplevelse av den högre sanningen.

Synagoga

= judarnas mötesplats. Här håller judarna gudstjänst. På gamla och traditionella synagogor kan man oftast se 12 fönster, de symboliserar de 12 judiska stammarna.

Synkretism

= religionsblandning, alltså mixar ihop element från olika religioner.

Symbol

= är ett tecken eller en bild som representerar något (större).

 

Ordlista: religion / T
 

Tabu

= betyder att någon eller något är icke önskvärt eller till och förbjudet.

Talmud

= judarnas skriftsamling där man kan läsa hur man ska leva och dyrka Gud. Den innehåller även lärda personers undervisning. Anses av många som det mest betydelsefulla verket inom judisk religiös tradition, efter Bibeln.

Tanakh

= judarnas heliga skrift som består av tre delar:

1) Toran, eller Lagen som består av de fem Moseböckerna.

2) Neviim, eller profeterna: Gamla Testamentet.

3) Ketuvim, eller skrifterna som är ett samlingsnamn på ett antal böcker.

Teism

= Gud finns och verkar. Teistisk evolution innebär att Gud startade evolutionen och natur- vetenskapen förklarar hur evolutionen fungerar och har gått till.

Tempel

= helig byggnad som bl.a. används vid olika religiösa riter.

Teokrati

= religiöst styrt statsskick.

Theravada

= riktning inom buddhismen.

Thot

= en egyptisk gudom som ansågs som vishetens och skrivkonstens gud. Thot var också månens gud eftersom han kunde beräkna tiden med hjälp av månens faser.

Torah

= en skrift i Tanakh, judarnas heliga skrift. Torah är hebreiskt ord som betyder undervisa. Begrepp som kan syfta på hela den judiska läran, men i snävare betydelse på de böcker som enligt judisk tradition anses vara heligast i den hebreiska Bibeln, nämligen de fem Moseböckerna.

Tradering

= Det sätt på vilket en text förs vidare genom historien.

Tradition

= något som överfört från generation till generation, t.ex. tro.

Treenigheten

= helig triangel inom kristendomen som representerar Gud fader, sonen och anden.

Tripitaka

= buddisternas heliga skrift.

Trosbekännelse

= sammanfattning av det centrala i tron.

Troshjälte

= när man har brutit kretsloppet inom Jainismen.


Ordlista: religion / V och W
 

Vallfärd

= helig resa och muslimernas femte pelare. Alla muslimer ska någon gång i hela sitt liv vallfärda till Mecka.

Vedaböckerna

= är hinduernas heliga skrifter.

Vesak

= högtid inom Buddhismen som firas under maj månad då det är fullmåne. Denna högtid firas för att minnas av Siddharta Gautamas födelse och upplysning.

Vishnu

= en hinduistisk gud som upprätthåller skapelsen; hans uppgift är att se till att den heliga och goda ordningen får råda.

Världsbild

= uppfattning om universum, jorden och människornas roll i de större sammanhangen.

Världsreligioner

= de fem världsreligionerna är Kristendom, Judendom, Islam, Buddhism och Hinduism (ibland också sikhismen).

Vörda

= visa uppskattning och respekt.


Ordlista: religion / X - Ö
 

Yawm al-Jum'a

= högtid som firas inom islam.

Yoga

= tekniker för andning och kroppskontroll för ökad koncentration och närvaro. Vanlig inom både hinduism och buddhism.

Zakat

= en av islams fem pelare som innebär att den troende skall ge 2,5 % av sin inkomst till mer behövande (fattiga).

Övernaturliga väsen

= fantasivarelser som finns dels i folktron, dels i påhittade berättelser som folksagor.

 

Ordlista: religion / Hinduism
 

Askes

Avatar

Bhagavadgita

Brahma

Brahmin

Bön

Dalit

Dharma

Diwali

Dussehra

Ganesh Chaturthi

Ganesha

Holi

Inkarnation

Kali

Karma

Kastsystemet

Kremering

Livsåskådning

Meditation

Moksha

Människosyn

Nirvana

Polyteism

Puja

Raksha Bandhan

Reinkarnation

Rit

Sharana Navaratri

Shiva

Själ

Tempel

Tradition

Vallfärd

Vedaböckerna

Vishnu

Världsbild

Google-dokument: ord - hinduism

 

Ordlista: religion / Buddhism
 

Askes

Bodhidagen

Bön

Celibat

Dharmadagen

Jordfästning (begravning)

Karma

Kremering

Livsåskådning

Mahayana

Meditation

Moksha

Munk

Människosyn

Nirvana

Obon

Parinirvanadagen

Radband

Reinkarnation

Relik

Rit

Sanghadagen

Själ

Stupa

Tempel

Theravada

Tradition

Tripitaka

Trosbekännelse

Vallfärd

Vesak

Vesak

Världsbild

Google-dokument: ord - buddhism

 

Ordlista: religion / Judendom
 

Antisemitism

Arken

Askes

Bar Mitsva

Bat Mitsva

Bön

Chanukka

Davidsstjärnan

Diaspora

Dygd

Exil

Försoningsdagen

Intifadan

JHV (JHVH)

Jom Kippur

Jordfästning (begravning)

Kippa

Kosher

Livsåskådning

Mikveh

Monoteism

Människosyn

Niddag

Omskärelse

Ortopraxi

Patriark

Pesach

Pilgrimsfärd

Plikt

Pogromer

Profet

Purim

Quaddish

Rabbin

Reformjudendom

Rit

Rosh Hashana

Sabbat

Shalom aleichem

Shavuot

Sukkot

Symboler

Synagoga

Talmud

Tanakh

Torah

Tradition

Vallfärd

Världsbild

Google-dokument: ord - judendom

 

Ordlista: religion / Kristendom
 

Advent

Alla helgons dag

Askes

Bön

Celibat

Deism

Dopet

Dygd

Evangelier

Fundamentalism

Giftermål

Gnosticism

Helgon

Ikon

Jordfästning (begravning)

Jul

Katolicism

Kloster

Konfirmation

Kremering

Kristi Himmelsfärd

Livsåskådning

Lärjunge

Martyr

Messias

Missionera

Monoteism

Munk

Myt

Människosyn

Nattvard

Nunna

Ortopraxi

Patriark

Pax vobiscum

Pilgrimsfärd

Pingst

Plikt

Pogromer

Profet

Påsk

Påve

Relik

Rit

Sakrament

Själ

Stift

Symboler

Teism

Tradition

Treenigheten

Trosbekännelse

Vallfärd

Världsbild

Google-dokument: ord - kristendom

 

Ordlista: religion / Islam
 

Al Hidjra

Allah

Ashura

Askes

Bön

Dygd

Eid al-Adha

Eid al-fitr

Fasta

Fundamentalism

Hadith

Halal

Halam

Id-al-Adha

Id-al-fitr

Imam

Insha'Allah

Jihad

Jordfästning (begravning)

Kaba

Kalifat

Laylat Al-Qadr

Livsåskådning

Martyr

Mawlid

Mekka

Monoteism

Moské

Muslim

Människosyn

Omskärelse

Ortopraxi

Patriark

Pelarna (fem)

Pilgrimsfärd

Plikt

Polygami

Profet

Radband

Ramadan

Rit

Sharia

Shia

Själ

Sufism

Sunna

Sunni

Sura

Teokrati

Tradition

Trosbekännelse

Vallfärd

Världsbild

Yawm al-Jum'a

Zakat (religiös avgift)

Google-dokument: ord - islam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delvis använt följande Källa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2020)