<Religion 1: andra stycket >

"Eleven ger [---] exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning"
Eleven gör en "analys av denna relation [identitet, religion och livsåskådning] i vilken eleven beskriver [---] samband och drar [---] slutsatser.
"Eleven kan [---] redogöra för hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund."

Moment: Världsreligionerna, Livsåskådningar och Identitet & identitetsskapande

PDF: