<Religion 1: första stycket >

"Eleven kan [---] redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar"
"Eleven kan [---] översiktligt redogöra för [världsreligionerna och livsåskådningar] kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden."
"I sin analys förklarar eleven [---] samband och drar [---] slutsatser om världsreligioner och livsåskådningar i relation till individer, grupper och samhällen utifrån olika tolkningar och perspektiv."
Eleven redogör "för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar" med argument.

Moment: Världsreligionerna och Livsåskådningar

PDF: