www.larare.at

Identitet och identitetsskapande

"Religiös identitet består av existentiella frågor och livsfrågor; vad som händer efter döden, vad som anses vara dygdigt respektive odygdigt, rätt och fel, gott och ont. [---] Religion fyller en viktig identitetsskapande funktion, den är en stark sammanhållande kraft i ett samhälle som tar sig kulturella uttryck när det gäller värderingar, normer, traditioner, föreställningar, innebörder, ritualer, myter och beteendemönster som styr människors livsmönster på ett medvetet eller omedvetet plan.

Petra Eriksson (Källa)

I detta moment ska vi titta närmare på relationen identitet och religion. Alltså hur påverkas min identitet av den religion jag praktiserar?

Människan är identitetssökande och den förändras ständigt. Vi skulle kunna börja med att ställa frågan: Vad är vår identitet?

Vårt namn, födelsedatum, utseende, etnicitet, kön, genus och sexuell läggning?

Våra erfarenheter, drömmar, idéer och alla tidigare val och handlingar?

Jag skulle vilja hävda: ALLT! Och detta allt utgör ett "jag". Jaget är en uppfattning av mig själv som unik varelse med en viss karaktär med vissa egenskaper. Jaget har en relation till självet och för att förstå detta resonemang måste man förklara begrepp som självbild och självkännedom. Dessa är grunden till identitetsskapande och innebär hur man ser på sig själv och hur väl man känner sig själv. Men du kan inte bilda ett själv eller ett jag ensam för man blir också någon i mötet med andra människor. Och skiljer sig sättet du är inför andra alltför mycket med din självbild kan det uppstå en inre konflikt som ibland kan leda till psykisk ohälsa.

Genom att "spegla sig" i andra kan du få en bild över hur du är i andras ögon vilket stärker vår självkännedom. Det kan alltså finnas en skillnad med den vi är och den vi vill vara.

Vi är inte skapade utanför vårt samhälle utan formas ständigt av den i den sk socialisationsprocessen vilket innebär att omgivningen hjälper oss att handla rätt i olika situationer. Vi får bekräftelse att vi gör "rätt" eller bestraffade om vi gör "fel". Jag satte rätt och fel i parenteser eftersom vad som är rätt i vissa sammanhang kan vara helt fel i andra. Den sociala kontexten (sammanhanget) avgör vad som är rätt och fel.

Väldigt ofta tar vi på oss roller (sätt att vara) som vi kanske inte känner oss bekväma i, men väljer ändå att leva upp till dessa på grund av sociala påtryckningar; sk normer.

Livskriser skapar en oro kring identitet. Exempelvis när du kommer upp i en viss ålder, om du flyttar, hamnar i arbetslöshet, om en person som betyder mycket för dig dör eller om du separerar fån dina föräldrar eller en partner.

Identitet är hur man väljer att se sig själv som person både på ut och insidan. Identiteten är en kombination mellan egenskaper från födseln och erfarenheter som livet ger. Från början påverkas den främst av den närmaste omgivningen som familj och vänner. Den påverkas också vilket kön man fötts till eftersom ordet ”man” och ”kvinna” redan associeras med massvis med egenskaper. Socioekonomiska bakgrunden påverkar också identiteten. Om man växt upp i en fattig eller välbärgad familj, vilken samhällsklass föräldrarna tillhör mm. Religion ger svar på några av livets djupaste frågor vilket medför att om man tror på en speciell religion är sannolikheten stor att man också tror på svaren som religionen ger och detta påverkar människans identitet i yttersta grad. Det skapar också en känsla av tillhörighet att beskriva sig själv som t.ex. jude eller kristen och den yttre identiteten syns särskilt tydligt här om man går med, exempel, ett kors i pannan.

Källa

Bildspel i filmformat av Petra Eriksson

Jonis bildspel

Jonis inspelning

 

Identitet och identitetsskapande / Grupparbete
 

1. Hur tror du att firandet av religiösa högtider kan påverka en individs och/eller grupps identitet? Diskutera och ge exempel!

2. Diskutera hur judendomens tanke om utvaldhet kan ha påverkat och hur det kan påverka judars identitet, som grupp och som individer.

3. Kristna anser att man får frälsning genom att tro på Jesus. Vad får man frälsning från? Vad är det som har gjort det möjligt att få frälsning, enligt kristendomen? Diskutera även om tron på frälsning är positiv eller negativ för individ och samhälle.

4. Hur kan den muslimska livshållningen ”Insha’Allah” påverka den troendes identitet och livssyn? Diskutera och ge exempel!

Källa: Anna Lindström

 

Identitet och identitetsskapande / Inlämningsuppgift
 

Läs s.133 - s.139 ur Religion 1 av Birgitta Thulin, Sten Elm och lyssna på min föreläsning i anknytning till texten.

1. Vad är identitet?

2. Vad är etnicitet?

3. Jämför religionens betydelse för individens identitet förr och idag.

4. Hur stärks grupptillhörigheten inom en religion och vad har det för betydelse för den enskildes identitet?

5. Hur kan en religion eller livsåskådning hjälpa dig i din identitetsuppfattning?

6. Tidigare inom kristendomen var det inte tillåtet med sex före äktenskapet. Varför tror du att det var så?

7. Vad anser judendomen, kristendomen och Islam om homosexualitet? Och varför är det så?

Elevsvar

 

Identitet och identitetsskapande / Kunskapskrav
 

Religion 1

Religion 2

 

Identitet och identitetsskapande / Lärarhandledning
 

Klicka här. Lösenordsskyddat

 

 

Identitet och identitetsskapande / Innehållsförteckning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)