www.larare.at

Gnosticism

Gnosticismen är inte en religion utan en uppsättning religiösa idéer som frodades i det judisk-kristna kulturområdet runt år 1–200 e.Kr. Gnosticismen var en religiös och filosofisk rörelse som uppstod under den tidiga kristendomen, troligen mellan 100-talet f.Kr. och 100-talet e.Kr. Gnostikerna betraktade sig själva som insatta i en hemlig och esoterisk kunskap om universum och människans själsliga natur, som var skild från den officiella kristendomen och dess doktriner.

En av huvudprinciperna i gnosticismen var att det fanns en högre andlig värld eller plan av existens, som var skild från den fysiska världen som människan lever i. Denna högre värld var full av andliga krafter, kallade ärkeänglar eller eoner, och människan var en del av denna högre värld men hade glömt sin ursprungliga hemvist på grund av sin nedstigning till den fysiska världen.

Gnostikerna hävdade också att människan kunde återvända till den högre världen genom att uppnå kunskap om sin sanna natur och om universums hemliga strukturer och andliga krafter. Denna kunskap, eller gnosis, var något som var förbehållet en utvald grupp människor som hade förmågan att förstå och uppskatta dess betydelse.

Gnosticismen förespråkade också en dualistisk syn på världen, där det fysiska och materiella betraktades som ont och förgängligt, medan det andliga och immateriella ansågs vara gott och evigt. Denna dualism innebar också en kritik mot den kristna kyrkans hierarkiska struktur och dess hierarkiska maktstrukturer, som ansågs vara förgängliga och förbundna med den fysiska världen.

Gnosticismen utvecklades i olika riktningar och uttrycktes genom en mängd olika texter och skrifter som samlades under beteckningen "gnostiska skrifter". Dessa texter inkluderar till exempel "Evangeliet enligt Tomas", "Evangeliet enligt Maria Magdalena" och "Sanningens evangelium". Många av dessa skrifter upptäcktes först på 1900-talet och har bidragit till en ökad förståelse för gnosticismen som rörelse och dess betydelse för tidig kristendom.

Källa

 

Gnosticism / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2022)