www.larare.at

Bergspredikan (kap. 5–7)


Saligprisningar

5

1 När han såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. 2Han började undervisa dem och sade:

3 ”Saliga de som är fattiga i anden,
dem tillhör himmelriket.

4 Saliga de som sörjer,
de skall bli tröstade.

5 Saliga de ödmjuka,
de skall ärva landet.

6 Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten,
de skall bli mättade.

7 Saliga de barmhärtiga,
de skall möta barmhärtighet.

8 Saliga de renhjärtade,
de skall se Gud.

9 Saliga de som håller fred,
de skall kallas Guds söner.

10 Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull,
dem tillhör himmelriket.

11 Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull.

12 Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid.

13 Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur skall man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna.

14 Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, 15och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. 16På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen.
Jesus och lagen

17 Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla.

18 Sannerligen, innan himlen och jorden förgår skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett.

19 Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han skall räknas som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem skall räknas som stor i himmelriket.

20 Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket.
Jesus skärper lagens bud

21 Ni har hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte dräpa; den som dräper undgår inte sin dom.

22 Men jag säger er: den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom, och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld.

23 Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig,

24 så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom; kom sedan tillbaka och bär fram din gåva.

25 Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse.

26 Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret.

27 Ni har hört att det blev sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott.

28 Men jag säger er: den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap.

29 Om ditt högra öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kastas i helvetet.

30 Och om din högra hand förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kommer till helvetet.

31 Det blev sagt: Den som vill skilja sig från sin hustru skall ge henne ett skilsmässobrev.

32 Men jag säger er: den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapet kan brytas genom henne, och den som gifter sig med en frånskild kvinna bryter hennes äktenskap.

33 Ni har också hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte svära falskt och: Du skall hålla vad du har svurit inför Herren.

34 Men jag säger er: ni skall inte svära någon ed alls. Inte vid himlen, ty den är Guds tron;

35 inte vid jorden, ty den är pallen under hans fötter; inte vid Jerusalem, ty det är den store konungens stad.

36 Inte heller skall du svära vid ditt huvud, ty du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart.

37 Vad ni säger skall vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från det onda.
Älska era fiender

38 Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand.

39 Men jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom.

40 Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också.

41 Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom.

42 Ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig.

43 Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende.

44 Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er;

45 då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga.

46 Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant?

47 Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant?

48 Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.
Om allmosor, bön och fasta

6

1 Var noga med att inte utföra era fromma gärningar i människornas åsyn, för att de skall lägga märke till er. Annars har ni ingen lön att vänta hos er fader i himlen.

2 När du ger allmosor, låt då inte stöta i basun för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människorna skall prisa dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön.

3 Nej, när du ger allmosor, låt då inte vänstra handen veta vad den högra gör.

4 Ge din allmosa i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

5 När ni ber skall ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna skall se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön.

6 Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

7 Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för de många ordens skull.

8 Gör inte som de, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det.

9 Så skall ni be:
Vår fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.

10 Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske,
på jorden så som i himlen.

11 Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer.

12 Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.

13 Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.

Källa: bibeln.se (http://www.bibeln.se/las/2k/matt#q=Matt+14%3A13-21&tid=33)

 

Frågor till texten

1. Vad vill Jesus? Vilken etik har han?

a) Hur är en god människa? Vilka handlingar är goda? Vad ska vi göra? Vad blir konsekvensen?

b) Hur är en människa som inte är god? Vilka gärningar är inte goda? Vad ska vi inte göra? Vad blir konsekvensen?

2. Ville Jesus starta en ny religion? Vad talar för och vad talar emot?

 

Sajtnamn / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (år)