www.larare.at

Buddhismen

Buddhismen är en religion och filosofisk tradition som grundades av Siddhartha Gautama, även känd som Buddha, på 500-talet f.Kr. Den har sitt ursprung i det som idag är norra Indien och har sedan spridit sig till olika delar av världen.

Buddhismen bygger på de fyra ädla sanningarna och den 8-faldiga vägen utgör kärnan i Buddhas lära.

Buddhismen erkänner inte en allsmäktig gud, utan betonar istället individens ansvar och möjlighet att uppnå befrielse genom egen insikt och handling. Centrala begrepp inom buddhismen inkluderar återfödelse (samsara), karma (lagen om orsak och verkan) och icke-själv (anatman), som hävdar att det inte finns någon bestående, oföränderlig kärna eller själ i människan.

Buddhismen har olika inriktningar och traditioner, varav de två största är Theravada och Mahayana. Theravada-buddhismen betonar individualens personliga strävan efter upplysning och ser Buddha som en lärare och förebild. Mahayana-buddhismen betonar också betydelsen av att hjälpa andra att uppnå upplysning och anser att det finns flera upplysta varelser, så kallade bodhisattvor, som väljer att stanna kvar i världen för att hjälpa andra.

Buddhismen har också en rik tradition av meditation och andlig praxis. Meditation används som ett verktyg för att utveckla medvetenhet, koncentration och insikt i den sanna naturen av verkligheten.

Buddhismen utvecklades ur Hinduismen.

"Den upplyste" som med ett annat ord är BUDDHA.

Det finns två stora inriktningar inom Buddhismen:

Theravada = "Den äldstes väg". Man måste anstränga sig för att nå Nirvana.

Mahayana = "Den stora vagnen" Det är svårt att nå Nirvana på egen väg, du får lov att ta hjälp av en vis person, en Buddha eller en Bodhissatva.

Buddhismen / De fyra ädla sanningarna
 

1. Sanningen om lidandet (livet är ett lidande). Sanningen om lidande (Dukkha): Buddha lärde att livet är präglat av lidande, inklusive fysiskt och emotionellt lidande, åldrande, sjukdom och död. Han förklarade att detta lidande uppstår på grund av begär och okunskap.

2. Sanningen om lidandets uppkomst (för att människan har livstörst och jagar lyckan). Sanningen om lidandets orsaker (Samudaya): Enligt Buddha uppstår lidande på grund av begäret och längtan efter världsliga ting, samt okunskap om den sanna naturen av verkligheten.

3. Sanningen om befrielsen från lidandet (man måste bli fri från sin livstörst och sin jakt på lycka). Sanningen om lidandets upphörande (Nirodha): Buddha hävdade att det är möjligt att uppnå befrielse från lidande genom att utplåna begäret och uppnå en tillstånd av fullständig inre frid och upplysning, kallad Nirvana.

4. Sanningen om den 8-faldiga vägen (såhär ska du leva för att bli fri från din livstörst dvs nå NIRVANA). Sanningen om den åttafaldiga vägen (Magga): Buddha lade fram den åttafaldiga vägen som en metod för att övervinna lidande och uppnå Nirvana. Den åttafaldiga vägen inkluderar rätt förståelse, rätt tankesätt, rätt tal, rätt handling, rätt levnadssätt, rätt ansträngning, rätt medvetenhet och rätt koncentration.

 

Buddhismen / Den 8-faldiga vägen
 

1. Rätt insikt

Rätt förståelse (Samma Ditthi) innebär att utveckla en korrekt och djup förståelse av de fyra ädla sanningarna, återfödelsens natur, karma och icke-själens natur. Det handlar om att få insikt i den sanna naturen av verkligheten och befria sig från illusioner och missuppfattningar.

2. Rätt beslut

Rätt tankesätt (Samma Sankappa) handlar om att utveckla en rättfärdig och sund mental inställning. Det innebär att avstå från negativa tankar som girighet, hat och illvilja, och att kultivera positiva tankar som kärlek, medkänsla och generositet. Det handlar också om att ha en öppenhet för förändring och en vilja att lära sig och växa.

3. Rätt tal

Rätt tal (Samma Vaca) betonar vikten av att uttrycka sig på ett ärligt, vänligt och medkännande sätt. Det handlar om att undvika lögner, förtal, skvaller och otillbörligt tal, och istället att tala sanning, vara uppmärksam på hur våra ord påverkar andra och att använda tal för att främja fred och förståelse.

4. Rätt handling

Rätt handling (Samma Kammanta) innebär att agera på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar om att undvika att skada andra levande varelser, att avstå från stöld och oärlighet, och att leva i harmoni med andra. Det inkluderar även att utföra goda handlingar och vara generös och hjälpsam mot andra.

5. Rätt levnadssätt

Rätt levnadssätt (Samma Ajiva) handlar om att leva ett rättfärdigt och balanserat liv. Det innebär att välja ett yrke och en livsstil som är förenligt med buddhistiska principer och undvika att leva på ett sätt som skapar lidande för sig själv och andra. Det kan inkludera att avstå från att konsumera alkohol och droger samt att leva enkelt och avhålla sig från överdriven sensualitet och materialism.

6. Rätt strävan

Rätt ansträngning (Samma Vayama) handlar om att göra en ansträngning för att utveckla positiva kvaliteter och övervinna negativa kvaliteter i sinnet. Det innebär att kultivera och upprätthålla goda tankar, att övervinna negativa vanor och att hålla sinnet balanserat och i harmoni.

7. Rätt uppmärksamhet

Rätt medvetenhet (Samma Sati) handlar om att vara medvetet närvarande och uppmärksam i varje ögonblick. Det handlar om att vara medveten om våra tankar, känslor, kroppsliga förnimmelser och sinnesintryck utan att bli fångad av dem. Det inkluderar även att vara medveten om naturen av impermanens och icke-själ.

8. Rätt meditation.

Rätt koncentration (Samma Samadhi) handlar om att utveckla en koncentrerad och stilla sinnesstämning. Det handlar om att träna sinnet genom meditation och andra metoder för att uppnå djup koncentration och inre frid. Detta kan leda till fördjupade insikter och en upplevelse av enhet och klarhet.

 

Buddhismen / Moraliska principer
 

Buddhismen har ett djupt fokus på etik och moral, och det finns flera centrala moraliska principer som utgör grunden för buddhistisk praxis och levnadssätt. Nedan följer några av de viktigaste moraliska principerna inom buddhismen:
Den åttafaldiga vägen är en central del av Buddhas lära och utgör en vägledning för ett moraliskt och rättfärdigt liv. Den omfattar rätt förståelse, rätt tanke, rätt tal, rätt handling, rätt levnadssätt, rätt ansträngning, rätt uppmärksamhet och rätt koncentration. Genom att följa dessa riktlinjer strävar buddhisten efter att leva ett liv som är balanserat, etiskt och medvetet.

Inom buddhismen finns det fem grundläggande dygder, kända som de fem precepten, som buddhister strävar efter att följa. Dessa dygder är att avstå från att skada levande varelser, att avstå från att ta det som inte är givet, att avstå från sexuellt olämpligt beteende, att avstå från falsk talan och att avstå från att inta berusande ämnen som påverkar sinnet. Genom att leva i enlighet med dessa precept strävar buddhister efter att minimera lidande och främja välbefinnande för sig själva och andra.

Karma är en central lära inom buddhismen och innebär att våra handlingar, ord och tankar får konsekvenser. Positiva handlingar leder till positiva konsekvenser och negativa handlingar leder till negativa konsekvenser. Genom att vara medveten om och ansvarig för sina handlingar strävar buddhisten efter att odla positiva karmiska effekter och undvika negativ karma.

Ahimsa, eller icke-våld, är en moralisk princip som är viktig inom buddhismen. Det innebär att avstå från att skada eller orsaka lidande för alla levande varelser. Buddhister strävar efter att kultivera medkänsla och att vara vänliga mot alla levande varelser, inklusive människor, djur och natur.

Metta betyder kärleksfull vänlighet och är en viktig princip inom buddhismen. Det innebär att utveckla en attityd av vänlighet, medkänsla och välvilja gentemot alla varelser. Genom att utöva metta strävar buddhisten efter att skapa en atmosfär av kärlek och harmoni och främja välbefinnande för alla.

Buddhismen betonar vikten av att leva i enlighet med en balanserad och modererad livsstil. Det handlar om att undvika extremt beteende och att utöva självbehärskning i sina handlingar och begär. Genom att leva i enlighet med måttlighet och balans strävar buddhisten efter att undvika lidande och främja inre frid.

 

Buddhismen / Mitt liv som buddhist
 

En buddhist lever sitt liv baserat på buddhismens läror och principer, som strävar efter att uppnå upplysning och befrielse från lidande. Nedan följer några viktiga aspekter av hur en buddhist kan leva sitt liv:

  • En buddhist tar till sig den grundläggande läran om de fyra ädla sanningarna. Dessa sanningar fastslår att livet präglas av lidande (dukkha), att lidandets orsak är begär (tanha), att det finns en väg att övervinna begäret och lidandet, och att denna väg är den åttafaldiga vägen.
  • En buddhist följer den åttafaldiga vägen, som består av rätt förståelse, rätt tanke, rätt tal, rätt handling, rätt levnadssätt, rätt ansträngning, rätt uppmärksamhet och rätt koncentration. Genom att följa dessa riktlinjer strävar buddhisten efter att leva ett moraliskt, medvetet och balanserat liv.
  • Meditation är en central del av buddhistisk praxis. En buddhist kan engagera sig i olika former av meditation, som fokuserar på andning, kroppsupplevelser eller mettameditation (medkänsla och kärlek). Genom meditation utvecklar en buddhist sin sinnesro, insikt och närvaro.
  • En buddhist tror på karma, laget om orsak och verkan. De tror att ens handlingar, tankar och avsikter har konsekvenser som påverkar framtida återfödelser. Genom att göra goda handlingar och förbättra sitt sinnestillstånd strävar buddhisten efter att uppnå bättre återfödelser och till slut befrielse från den kretslopp av återfödelse.
  • En buddhist värderar allt liv och strävar efter att utöva medkänsla och icke-våld gentemot alla levande varelser. Detta inkluderar att vara vegetarian eller följa en strikt diet som undviker att skada andra levande varelser.
  • En buddhist ägnar sig åt studier och lärande av buddhismens läror och texter, som de kan läsa och reflektera över. De kan också söka vägledning och råd från buddhistiska lärare och munkar/nunnor för att fördjupa sin förståelse och praxis.
    En buddhist betonar betydelsen av mindfulness och närvaro i vardagen. Att vara medveten om sina tankar, känslor och handlingar i varje ögonblick hjälper buddhisten att utveckla insikt och uppmärksamhet på det som sker här och nu.

 

Buddhismen / Uppgift
 

• Buddhas liv
• De fyra ädla sanningarna
• Den åttafaldiga vägen
• Buddhismens två huvudinriktningar
• Samsara
• Nirvana
• En översiktlig jämförelse mellan buddhismen och en eller flera av de övriga
världsreligionerna ska också finnas med, samt en personlig reflektion av religionen.

Sammanfatta buddhismen (fokusera närmare på buddhismens syn på lycka och
lidande).

Följande ska finnas med:

• Varför är all världslig lycka endast orsak till smärta och lidande och när kan man
befinna sig i ett verkligt lyckotillstånd?

• Vad skiljer västerländsk lycka från buddhistisk lycka? Hur tänker buddhisterna när det gäller detta? I anslutning till detta resonemang ska du även reflektera över varför buddhismen på senare år fått så stort uppsving i väst.

• Jämför buddhismen med andra religioner, vad finns det för likheter respektive skillnader? Finns det något som är precis lika eller nästan lika inom religionerna? Vari består olikheten? Diskutera! Fokusera på tron, livsåskådningen, religionernas mål samt hur man når dit. (Inte kläder och mat.)

• Diskussion: Vad tilltalar dig? Vad känns främmande? Försök att ta ställning och argumentera för din egen åsikt! Håller du med den buddhistiska synen på lycka?

Buddhismen / Lär dig mer
 

Buddhismen på sajten SO-rummet

Film: Samtal med Dalai Lama

Film: Stina om Dalai Lama

 

Buddhismen / Ordlista
 

Dharma = Läran

Nirvana = Utslocknandet, när vi blir fria från livstörsten. Detta är målet med livet

Karma = Dina handlingar om de är goda eller onda följer med dig i nästa liv

Reinkarnation = Återfödelse

 

Buddhismen / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)