www.larare.at

Buddhismen

Buddhismen utvecklades ur Hinduismen.

"Den upplyste" som med ett annat ord är BUDDHA.

Det finns två stora inriktningar inom Buddhismen:

Theravada = "Den äldstes väg". Man måste anstränga sig för att nå Nirvana.

Mahayana = "Den stora vagnen" Det är svårt att nå Nirvana på egen väg, du får lov att ta hjälp av en vis person, en Buddha eller en Bodhissatva.

Buddhismen / De fyra ädla sanningarna
 

1. Sanningen om lidandet (livet är ett lidande)

2. Sanningen om lidandets uppkomst (för att människan har livstörst och jagar lyckan)

3. Sanningen om befrielsen från lidandet (man måste bli fri från sin livstörst och sin jakt på lycka)

4. Sanningen om den 8-faldiga vägen (såhär ska du leva för att bli fri från din livstörst dvs nå NIRVANA)

 

Buddhismen / Den 8-faldiga vägen
 

1. Rätt insikt

2. Rätt beslut

3. Rätt tal

4. Rätt handling

5. Rätt levnadssätt

6. Rätt strävan

7. Rätt uppmärksamhet

8. Rätt meditation.

 

Buddhismen / Fakta
 

 

 

Buddhismen / Uppgift
 

• Buddhas liv
• De fyra ädla sanningarna
• Den åttafaldiga vägen
• Buddhismens två huvudinriktningar
• Samsara
• Nirvana
• En översiktlig jämförelse mellan buddhismen och en eller flera av de övriga
världsreligionerna ska också finnas med, samt en personlig reflektion av religionen.

Sammanfatta buddhismen (fokusera närmare på buddhismens syn på lycka och
lidande).

Följande ska finnas med:

• Varför är all världslig lycka endast orsak till smärta och lidande och när kan man
befinna sig i ett verkligt lyckotillstånd?

• Vad skiljer västerländsk lycka från buddhistisk lycka? Hur tänker buddhisterna när det gäller detta? I anslutning till detta resonemang ska du även reflektera över varför buddhismen på senare år fått så stort uppsving i väst.

• Jämför buddhismen med andra religioner, vad finns det för likheter respektive skillnader? Finns det något som är precis lika eller nästan lika inom religionerna? Vari består olikheten? Diskutera! Fokusera på tron, livsåskådningen, religionernas mål samt hur man når dit. (Inte kläder och mat.)

• Diskussion: Vad tilltalar dig? Vad känns främmande? Försök att ta ställning och argumentera för din egen åsikt! Håller du med den buddhistiska synen på lycka?

Buddhismen / Lär dig mer
 

Buddhismen på sajten SO-rummet

Film: Samtal med Dalai Lama

Film: Stina om Dalai Lama

 

Buddhismen / Ordlista
 

Dharma = Läran

Nirvana = Utslocknandet, när vi blir fria från livstörsten. Detta är målet med livet

Karma = Dina handlingar om de är goda eller onda följer med dig i nästa liv

Reinkarnation = Återfödelse

 

Buddhismen / Styrdokument
 

 

Buddhismen / Lärarhandledning
 

Klicka här. Lösenordsskyddat

 

 

Buddhismen / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)