www.larare.at

Hinduismen

Hinduism är religioner och sedvanor som hör samman med olika folkslag i Indien. Ordet "hindu" är ett persiskt ord som betyder indier, men indierna själva kallar sin religion för Sanatama dharma, vilket betyder den eviga läran eller den eviga sanningen.

Hinduismen är en av världens äldsta religioner och har sina rötter i det forntida Indien. Den har ingen specifik grundare eller ett enhetligt system av trosföreställningar. Istället är hinduismen en samling av olika religiösa traditioner, filosofier och praxis som utvecklats under årtusenden och har anpassats och förändrats över tid.

Centrala begrepp och principer inom hinduismen inkluderar samsara (kretsloppet av födelse, död och återfödelse), karma (lagen om orsak och verkan), och moksha (befrielse från kretsloppet av återfödelse och förening med den gudomliga verkligheten). Hinduismen tror på en enda, universell och transcendent gudomlig verklighet, även om denna gudomliga kraft kan ha olika aspekter och manifesteras genom flera gudar och gudinnor.

Gudar och gudinnor inom hinduismen är många och varierar beroende på region och tradition. Vissa av de mest kända inkluderar Brahma (skaparguden), Vishnu (bevarandeguden) och Shiva (förstörarguden), men det finns också ett stort antal mindre gudomligheter och gudinnor som dyrkas. Dessa gudar och gudinnor representerar olika aspekter av den gudomliga verkligheten och är föremål för tillbedjan och hängivenhet.

Hinduismen har också en hierarkisk social struktur, känd som kastsystemet, som historiskt har påverkat samhällsordningen i Indien. Kastsystemet delar upp samhället i olika grupper, eller kaster, baserat på födelse och yrke. Den högsta kasten är de brahminer (prästerna), följt av kshatriyas (krigare och härskare), vaishyas (handelsmän och bönder) och shudras (arbetare och tjänare). Utöver dessa kaster finns det också en grupp människor som traditionellt har varit uteslutna och betraktas som "kastlösa", kända som daliter eller kallas även för "untouchables".

Hinduismen betonar också vikten av fromhet, rituella handlingar och andlig utveckling. Religiösa praxis kan inkludera tempelbesök, offerceremonier, bön, meditation och yoga. Hinduismen har också en rik samling av heliga skrifter, inklusive Veda-samlingarna, Upanishaderna, Ramayana, Mahabharata och Bhagavad Gita.

Indiens äldsta religiösa litteratur är de fyra Vedaskrifterna som är ca 4000 år gamla. De är skrivna på sanskrit och används fortfarande av präster som reciterar hymnerna och bönerna.

Det finns tre huvudinriktningar inom Hinduismen:

 1. Gärningarnas väg (vanligast)
 2. Kärlekens väg
 3. Kunskapens väg

Hinduismen är en polyteistisk vilket innebär att de har väldigt många olika gudar (kanske flera miljoner), men de tre viktigaste är:

 1. Vishnu
 2. Shiva
 3. Shakti/gudinnan

 

Hinduismen / Allmänt
 

Hinduismen har en cirkulär tidsuppfattning vilket innebär att historien upprepas efter samma mönster. Från skapelse genom historien till världens undergång.

Alla levande varelser (människor, djur och gudar) befinner sig i samsara som är ett och samma kretslopp; ett själarnas kretslopp som gäller alla. Själen som går runt i samsara kallas Athman. Athman använder kroppen som fordon och när kroppen dör lämnar athman den för att återfödas i en ny kropp.

Allting som alla levande väsen gör sätter sina spår i form av karma. Karma är resultatet av hur man lever: alltså du belönas eller straffas utefter hur du levt och återföds i en högt stående varelse eller en lågt stående. Levande varelser är uppdelade och befinner sig på olika nivåer där gudar är högst och därefter kommer människor som också är uppdelade och har olika värde. Människor är alltså uppdelade i olika kaster som har olika värde och det finns fyra huvudkaster plus de kastlösa:

 1. brahminer (präster)
 2. kshatriya (krigare/adel)
 3. vaishya (köpmän, hantverkare, bönder)
 4. sudra (tjänstefolk)
 • kastlösa

Målet är att slippa återfödas. Exakt vad det innebär skiljer sig mellan hinduismens olika vägar. Men vägen dit kan se ut på tre olika sätt (som Tomas Widholm summerat på ett snyggt sätt):

 1. Gärningarnas väg
 2. Kärlekens väg
 3. Kunskapens väg

 

Hinduismen / Moraliska principer
 

Hinduismen har en rik uppsättning moraliska principer som guidar en hindus liv och handlingar. Dessa principer är baserade på olika hinduiska texter och filosofiska traditioner. Hinduismens moraliska principer strävar efter att skapa en balanserad och harmonisk livsstil och främja etiska handlingar och moraliskt beteende. Nedan följer några av de viktigaste moraliska principerna inom hinduismen:

 • Dharma är en central moralisk princip inom hinduismen och refererar till ens plikter, moraliska ansvar och rätt handling. Varje individ har en unik dharma som beror på deras kast (varna) och livsstadium (ashrama). Att leva enligt ens dharma anses vara avgörande för att upprätthålla harmoni och rättvisa i samhället.
  Ahimsa betyder icke-våld och är en viktig moralisk princip inom hinduismen. Det innebär att undvika att skada eller orsaka lidande för alla levande varelser. Ahimsa sträcker sig till både fysiskt våld och våld i ord och tankar. Att praktisera ahimsa innebär att utveckla medkänsla och respekt för allt liv.
 • Satya står för sanning och ärlighet. En hindu bör sträva efter att vara ärlig, tala sanning och undvika lögn och bedrägeri. Att leva i sanning anses vara en viktig dygd inom hinduismen och är kopplat till andlig utveckling och självförverkligande.
  Asteya betyder att avstå från stöld eller att inte ta något som inte tillhör en. Det innebär att undvika att ta vad som inte är givet eller att inte missbruka andras förtroende. Att vara ärlig och respektfull gentemot andras egendom är en moralisk princip som betonas inom hinduismen.
 • Brahmacharya betonar kontroll över de fysiska och sexuella impulserna. Det handlar om att utöva självbehärskning och att inte tillåta begär att dominera ens handlingar. Det kan tolkas som celibat eller att utöva ansvarfullt och rättfärdigt sexuellt beteende inom äktenskapet.
 • Daya betyder medkänsla och att utöva medlidande gentemot andra. En hindu bör sträva efter att hjälpa och visa omtanke för de behövande, vara barmhärtig och ge välgörenhet. Att utöva daya är att leva i enlighet med gudomliga och medmänskliga principer.
 • Maitri och karuna refererar till vänskap och medkänsla gentemot alla levande varelser. Att visa vänskap, vänlighet och omtanke gentemot andra, oavsett deras bakgrund eller status, anses vara en moralisk dygd inom hinduismen.

 

Hinduismen / Mitt liv som hindu
 

En hindu lever sitt liv baserat på principerna och läror som följer av hinduismen, en av världens äldsta religioner. Hinduismen är mångfacetterad och har ingen central auktoritet eller en enhetlig doktrin, vilket innebär att det finns variationer i hur hinduer lever sina liv. Nedan följer några allmänna aspekter av hur en hindu kan leva sitt liv:

 • Hinduismen har en mångfald av gudar och gudinnor, och en hindu kan välja att dyrka olika gudar baserat på personlig böjelse eller regionala traditioner. Dyrkan kan ske i hemmet eller i helgedomar och tempel.
 • En central tro inom hinduismen är konceptet karma, vilket innebär att ens handlingar och beteende i detta liv påverkar ens öde och framtidiga återfödelser. Dharma hänvisar till ens plikter och moraliska ansvar i livet. En hindu strävar efter att leva i enlighet med sin dharma och utföra goda handlingar för att balansera sin karma.
  Hinduismen har en mängd olika riter och ceremonier som utförs vid olika stadier i livet, inklusive födelse, namngivning, giftermål och begravning. Dessa riter kan variera beroende på region och traditioner.
  En hindu kan delta i puja, en form av rituell dyrkan där man ger offergåvor och reciterar böner och mantra för att kommunicera med gudarna och söka deras välsignelser. Puja kan utföras hemma eller i templet.
 • Många hinduer engagerar sig i yoga och meditation som en del av sin andliga praxis. Genom fysiska övningar, andningstekniker och meditation strävar hinduer efter att uppnå andlig utveckling, harmoni och självinsikt.
 • Hinduismen betonar vikten av att respektera naturen och betraktar den som helig. Hinduer kan delta i rituella bad i heliga floder eller delta i pilgrimsresor till heliga platser som Himalaya, Ganges eller Varanasi.
 • En hindu kan söka vägledning och andlig kunskap från en guru, en andlig lärare eller guide. Denne hjälper eleven att förstå de heliga texterna, filosofin och praktiken inom hinduismen.

 

Hinduismen / Uppgift
 

• Ursprung (kortfattat)
• Tro: inklusive gudarna, dharma och karma
• Frälsningsvägar
• Kastsystemet
• Moksha
• En översiktlig jämförelse mellan hinduismen och en eller flera av de övriga
världsreligionerna ska också finnas med, samt en personlig reflektion av religionen.

Sammanfatta hinduismen (fokusera på hinduismens kastsystem)

Följande ska finnas med:

• Vilka positiva respektive negativa konsekvenser för samhället, ekonomin och människorna har karma-tänkandet?

• Är kastsystemet ett bra/rättvist system? Vad är bra, vad är mindre bra?

• Hur många gudar tror hinduerna på, vad finns det för olika svar på denna fråga? Hur kan det komma sig att det inte bara finns ett svar? (Monoteistisk, polyteistisk samt panteistisk gudsuppfattning)

• Jämför hinduismen med andra religioner, vad finns det för likheter respektive skillnader? Finns det något som är precis lika eller nästan lika inom religionerna? Vari består olikheten? Diskutera! Fokusera på tron, livsåskådningen, religionernas mål samt hur man når dit. (Inte så mycket om kläder, mat, högtider…)

• Diskussion: Vad tilltalar dig? Vad känns främmande? Försök att ta ställning och argumentera för din egen åsikt!

 

Hinduismen / Lär dig mer
 

Hinduismen på sajten SO-rummet

 

Hinduismen / Ordlista
 

Athma = själ som alla levande varelser har

Brahma = den sanna verkligheten

Dharma = den eviga lagen

Reinkarnation = återfödelse (athman lever vidare i en ny livsform)

Karma = Dina handlingar om de är goda eller onda följer med dig i nästa liv

Vedaskrifterna =

 

Hinduismen / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)