www.larare.at

Terapi

Det psykologiska begreppet terapi hänvisar till en professionell och strukturerad behandlingsprocess som syftar till att hjälpa människor att hantera och lösa psykologiska, känslomässiga eller beteendemässiga problem. Terapi utförs vanligtvis av utbildade och licensierade terapeuter eller psykologer som har kunskap och expertis inom området.

Syftet med terapi är att erbjuda en säker och stödjande miljö där individer kan utforska och förstå sina känslor, tankar och beteenden. Genom olika terapeutiska metoder och tekniker arbetar terapeuten tillsammans med klienten för att identifiera problemens källor, utveckla insikter, förändra negativa tankemönster och beteenden samt främja personlig tillväxt och välbefinnande.

Det finns olika terapeutiska inriktningar och metoder, såsom kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi, humanistisk terapi och systemisk terapi, för att nämna några. Varje inriktning har sina egna teoretiska perspektiv och tillvägagångssätt för att hjälpa klienter att nå sina mål.

Terapi kan vara individuell, parbaserad eller grupporienterad beroende på klientens behov och önskemål. Terapi sessioner kan involvera samtal, reflektion, utforskning av känslor och tankar, lärande av nya coping-strategier och verktyg samt utveckling av insikter och självmedvetenhet.

Det är viktigt att notera att terapi inte bara är avsett för personer med diagnoser eller allvarliga psykiska sjukdomar. Många människor söker terapi för att hantera stress, relationsproblem, sorg, livsförändringar eller för att uppnå personlig utveckling och självförbättring.

Terapi är en konfidentiell process där terapeuten skapar en trygg och icke-dömande miljö där klienten kan vara öppen och ärlig. Det är en samarbetsprocess där klienten och terapeuten arbetar tillsammans för att främja förändring och förbättring av klientens psykiska hälsa och välbefinnande.

Alla är sk klientcentrerade behandlingar = arbetssätt som innebär att terapeuten skapar en relation med och en förståelse för klienten; utvecklades av Carl Rogers (humanistiska perspektivet) som betonar bl.a. vikten av en empatisk, accepterande och icke auktoritär, icke ledande terapeut. Alltså en mer "mänsklig" och mindre distanserad terapiform.

Ordet "terapi" betyder egentligen "behandling av sjukdomstillstånd". Endast legitimerade psykologer/psykoterapeuter får kalla sin verksamhet för "terapi".

Du måste inte ha allvarliga besvär för att träffa en psykolog, det kan t.ex. handla om generell självutveckling.

 

Terapi / Terapiformer
 

Psykologiska behandlingsmetoder kan användas vid flera olika diagnoser och tillstånd, till exempel vid depression, ångestsyndrom, personlighetssyndrom och andra former av psykisk ohälsa, bland annat självskadebeteende. Här följer ett urval av terapiformer:

 1. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en vidareutveckling av KBT med inslag av mindfulness. Det gäller att lära sig att acceptera ens egna upplevelser, även obehagliga sådana
 2. Affektfokuserad terapi är ett samlingsnamn för ett antal olika behandlingsformer vars gemensamma drag är att de fokuserar på patientens känsloliv, t.ex. ISTDP. Terapisessionerna är intensiva och relativt korta för att ge snabbare och effektivare resultat.
 3. Emotion Regulation Group Therapy (ERGT) - syftet är att öka förmågan till känsloreglering hos personerna med självskadebeteende.
 4. Emotion Regulation Individual Therapy for Adolescents (ERITA)
 5. Existentiell psykoterapi fokuserar på de stora livsfrågorna. Terapeuten jobbar med allmänmänskliga fenomen som frihet och ansvar, döden, ensamhet, isolation, och känslor av meningslöshet.
 6. Humanistisk psykoterapi - ingår bl.a. existentiell terapi, klientcentrerad terapi och gestaltterapi. Föregångare till det som i dag kallas positiv psykologi.
 7. Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP)
 8. Interpersonell terapi (IPT) - utvecklades i första hand för att behandla affektiva sjukdomar (problem med att reglera humöret, t.ex. vid depression), men har visat sig vara effektiv även för andra tillstånd, som ätstörningar och missbruk. Metoden fokuserar på interpersonella relationer, dvs. de relationer vi har med andra människor. Terapiformen fokuserar på hur problem i relationer till andra människor hos en person bidrar till psykiska problem - och hur psykiska problem i sig påverkar relationerna till andra människor.
 9. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en av de två dominerande terapiformerna i Sverige i dagsläget som i princip handlar om att ändra eller få bort ett oönskat beteende. KBT är en kombination av kognitiv terapi och beteendeterapi. Behandlingsmetoden baseras bland annat på inlärningspsykologi, kognitiv psykologi och socialpsykologi. Behandlingen bedrivs aktivt under en begränsad tid med samtal och hemuppgifter där klienten får testa och följa upp nya förhållningssätt. Kognitiv beteendeterapi med traumaexponering baseras på välkända inlärningsprinciper för utsläckning. Denna terapiform används ofta för att behandla posttraumatiskt stressyndrom.
 10. Mindfulness-baserad kognitiv terapi har fokus på meditation. Stor vikt vid övningar i mindfulness i syfte att öka förmågan att uppmärksamma tankar, känslor och kroppsliga upplevelser med en icke-värderande attityd.
 11. Dialektisk beteendeterapi (DBT) - är en form av kognitiv beteendeterapi som syftar till att minska självskadande beteende hos personer med emotionellt instabil personlighetsstörning. Det är en form av kognitiv beteendeterapi som syftar till att minska självskadebeteende hos personer med emotionellt instabilt personlighetssyndrom, EIPS, (tidigare borderline personlighetsstörning).
 12. Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) - utformad för att behandla borderline personlighetsstörning och antisocial personlighetsstörning. Man övar på förmågan att ha medkänsla både med sig själv och med andra och tänka sig in i andra människors känsloliv. Terapiformen är en form av psykoterapi som syftar till att öka en persons förmåga till mentalisering – det vill säga att vara uppmärksam på och kunna reflektera över egna tankar, känslor, reaktioner och motiv. Genom detta medvetandegörande (mentalisering) av egna och andras sätt att tänka och känna kan både vuxna och ungdomar med personlighetssyndrom, steg för steg, höja sin förmåga till mentalisering och öka sin kontroll över sina egna känslor och beteende.
 13. Metakognitiv terapi (MCT) - hjälper dig att bli medveten om dina tankar och att träna dig i att inte ta dem på så stort allvar.
 14. Psykodynamisk terapi (PDT) - tidigare Psykoanalys är den andra stora terapiformen i dagens Sverige. Terapiformen har sin grund i psykoanalysen vilket innebär att man fokuserar mycket på det omedvetna; att personen som går i terapi får hjälp att fokusera på, framför allt, bortträngda känslor. I PDT läggs stor vikt vid relationen som utvecklas mellan terapeut och klient. Här lägger man ett större fokus på patientens tidigare livserfarenheter och på dennes känsloliv och nära relationer. Syftet är att du ska utveckla en djupare självkännedom och utforska orsakerna till dina problem. Det handlar i princip om hjälp till självhjälp.
 15. Psykoterapi är den mest välkända behandlingsmetoden. Kognitiv beteendeterapi, KBT, och psykodynamisk psykoterapi, PDT, är de vanligaste inriktningarna. Psykoterapi är en behandlingsform för psykisk ohälsa eller de svårigheter som en person kan uppleva som har med tankar, känslor, och beteenden att göra. Det skapas en samarbetsrelation mellan behandlaren och den som behandlas – klienten.
 16. ERITA står för Emotion Regulation Individual Therapy for Adolescents fokuserar på att lära ungdomar att hitta strategier för att hantera starka och förvirrande tankar och känslor för att på så sätt bryta den onda cirkeln i samband med självskadebeteende.
 17. Psykopedagogisk behandling är en form av samtal där pedagogiska metoder används för att förmedla kunskap om den psykiska sjukdom eller de besvär som en person har fått diagnos för. Hjälp till självhjälp, för att kunna hantera symtom och problem mer konstruktivt.

Källa 1 och Källa 2


Terapi / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2022)