www.larare.at

Skam & skuld

Skam och skuld är känslor som spelar en betydande roll inom psykologin och påverkar människors mentala hälsa och beteende.

Inom psykoterapi används ofta metoder för att hantera och bearbeta skam och skuld. Att erkänna och utforska dessa känslor är en viktig del av många terapeutiska tillvägagångssätt. Acceptans och självkännedom om när det gäller skam och skuld ger insikt i ens egna värderingar och normer vilket kan bidra till personlig tillväxt.

Kommunikation och förlåtelse (framför allt vara förlåtande mot sig själv) är viktiga aspekter för att reparera relationer där dessa känslor är närvarande.

 

Skam & skuld / Skam
 
Klicka för att komma till start

Skam är en känsla av självmedvetenhet och negativ värdering av ens egna handlingar, beteenden eller identitet. Människor som känner skam kan utveckla en negativ självbild och se sig själva genom en kritisk och nedvärderande lins. Skam kan alltså underminera en persons självförtroende och självkänsla. Individer som upplever skam kan börja tvivla på sin egen värdegrund och känna sig otillräckliga.

Skam är en komplex känsla som kan ha betydande konsekvenser för den psykiska hälsan när den inte hanteras på ett konstruktivt sätt. Skam uppstår ofta när en individ tror att de har brutit mot sociala normer, värderingar eller förväntningar, vilket kan vara både externt pålagt och internt accepterat.

Skam kan vara en betydande bidragande faktor till ångest och depression. Känslan av att vara otillräcklig eller oförmögen att möta förväntningar, både egna och andras, kan leda till långvarig psykisk stress. Skam kan alltså leda till lågt självförtroende, ångest, depression och social isolering. Det kan också påverka självkänslan och självbilden negativt.

Skam kan påverka förmågan att skapa och upprätthålla hälsosamma relationer. Svårigheter med tillit och öppenhet kan uppstå när någon bär på känslor av skam. Vissa människor försöker även hantera känslor av skam genom självdestruktiva beteenden som missbruk av substanser, självskadebeteende eller ätstörningar.

Människor som känner skam kan känna sig ovärdiga andras sällskap och undvika sociala interaktioner. Detta kan leda till isolering och ensamhet, vilket i sin tur kan påverka den psykiska hälsan negativt.

 

Skam & skuld / Skuld
 
Klicka för att komma till start

Skuld är en känsla av ansvar eller ånger för en specifik handling eller ett specifikt beslut som har påverkat andra människor eller en själv. Skuld uppstår när en person tror att de är ansvariga för en negativ händelse eller situation och att de har kunnat agera annorlunda.

Skuld kan göra att en person drar sig tillbaka från sociala interaktioner och relationer. En person kan börja se sig själv som ovärdig eller misslyckad, vilket kan leda till en negativ självbild.

Känslan av skuld kan vara starkt kopplad till ångest och depression. Att känna ansvar för negativa händelser eller att ha svårt att förlåta sig själv kan leda till långvarig psykisk stress.

Skuld kan fungera som en inbyggd moralregulator genom att uppmuntra människor att reflektera över sina handlingar och fatta beslut baserat på etiska principer.

Skuld kan leda till en önskan att reparera skadan, kompensera för fel och ansvara för sina handlingar. Samtidigt kan intensiv eller långvarig skuld leda till stress, ångest och depression.

Att ha svårt att förlåta sig själv och låta gå av upplevda misstag kan leda till långvarig skuld och självplågeri. Vissa människor kan reagera på skuld genom självskadebeteenden som självskade eller ätstörningar. Dessa kan vara sätt att på något sätt "straffa" sig själva för upplevda fel eller brister.

 

Skam & skuld / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2022)