www.larare.at

Personlighet

När du studerar och reflekterar över din egen och andras personlighet når nu större självinsikt och utvecklar din empati när det gäller andras personlighet.

Du ska kunna studera om och reflektera över din egen och andras personlighet och sedan kunna dela med dig av dina nya kunskaper

Detta moment berör personligheten och arbetet kommer att inledas med grupparbete då man arbetar med nyckelorden och instuderingsfrågorna. När man läst s.166-191 i Lev i tiden av Cronlund och jobbat sig igenom frågorna så återstår den individuella examinationsuppgiften där du ska hålla ett muntligt föredrag i mindre grupp för dina kamrater eller en skriftlig inlämning.

 

Personlighet / Föreläsning
 
 1. Arvets betydelse (genetik)
 2. Miljöns påverkan (kön, familj, "klasstillhörighet", uppväxtplats, socialisation och kultur)
 3. Det sociala arvet - påverkas av både arv och miljö.
 4. Olika test (lämplighetstest, olämplighetstest, utvecklingstest och personlighetstest)
 5. Karaktärsdrag - "The big five": 1) emotionell stabilitet (hög - låg), 2) utåtriktning (introvert - extrovert), 3) öppenhet (hög - låg), 4) social förmåga (hög - låg) och 5) pålitlighet (spontan/oorganiserad - ordentlig/strukturerad).
 6. Vad är intelligens? Förmågan till abstrakt tänkande och problemlösning. Det som brukar kartläggas är verbal rörlighet, verbal förståelse, logisk-analytisk förmåga, spatial (lokaliserings-) förmåga, numerisk förmåga, perceptuell (uppfattnings-) förmåga och minne. IQ (intelligenskvot) och EQ (Emotionell intelligenskvot).
 7. Hjärnan kontra personligheten. Neuropsykologi: seratonin (glad - ledsen), dopamin (äventyrslystnad), adrenalin (stressnivå), progesteron (PMS = premenstruellt syndrom). Hormoner och signalsubstanser är delvis genetiskt styrt.
 8. Syskon. Det äldsta barnet beskrivs ofta som ansvarsfullt, noggrant och duktigt. Mellanbarnet hamnar ofta i kläm och utvecklar då en självständighet och i många fall blir hen (han/hon) rebell. Det yngsta barnet blir gärna bortskämt, eftersom det inte ställs lika stora krav. Hen får mer uppmärksamhet och frihet. Ensambarnet får stark självkänsla för att hen inte behöver konkurrera, men riskerar att utveckla självupptagenhet.
 9. Manligt kontra kvinnligt - minerad mark och starkt förenklad bild! Vi befinner oss just nu i ett paradigmskifte ( byte av vetenskapliga tankemönster och förebilder) när det gäller genus och förhållningssättet gentemot vad som är manligt och kvinnligt.
 10. Arv och miljö - läs: s.188-s.190

 

Personlighet / Inledande diskussionsfrågor
 

Personlig och kollektiv utveckling

Iindivid

 1. Vem är jag? Definiera mig själv.
 2. Vem vill jag vara?
 3. Vad är viktigt för just mig?
 4. När känns något meningsfullt?
 5. Vad gör mig glad?
 6. Vad ger mig energi?
 7. Vad tar energi ifrån mig?

Gruppnivå

 1. Gruppen? Definiera den.
 2. Gruppen vill vara?
 3. Vad är viktigt för just oss?
 4. När känns något meningsfullt?
 5. Vad gynnar gruppen?
 6. Vad misskrediterar gruppen?
 7. Vad ger gruppen energi?
 8. Vad är energikrävande inom gruppen?

 

Personlighet / Läskurs 1
 

Läs s.123-s.156 i Psykologi för gymnasiet av Nadja Ljunggren.

Arbetsuppgift: gör en jagbild med hjälp av nyvunna kunskaper, max 500 ord.

 

Personlighet / Läskurs 2
 

Läs Cronlund (s.166-191).

Nyckelord/begrepp Instuderingsfrågor Övrigt

A. Personlighetstest

 

 

 

 1. Hur studeras personligheten? Ge några exempel.
 2. Vilka nackdelar kan det finnas med att använda personlighetstest vid anställningar? Diskutera projektiva testen: TAT och CAT.
 3. Vad är sandlådetestet?
 4. Vad är "The Big Five" och hur kan teorin tillämpas i läraryrket (tror du)?

Läs mer om "The Big five"

Vad är en personlighetsstörning?

B. Intelligens

 

 

 

 

 

 1. Vad är intelligens? Och vilka förmågor förknippar du med intelligens?
 2. Vilka olika typer av intelligenser finns det?
 3. Vad finns det för brister med intelligenstest?
 4. Hur värderas intelligens i samhället generellt och i olika grupper?
 5. Vad är skillanden mellan IQ och EQ?
Läs mer om intelligens i en väldigt bra artikel från Illustrerad Vetenskap.

C. Familjerelationer

 

 

 

 

 1. Varför blir syskon lika och olika?
 2. Hur kan sociala färdigheter påverkas av att växa upp med många syskon?
 3. Vilken nytta kan det finnas av att känna till eventuella skillnader mellan kvinnor och män?
Läs mer om syskonrelationen i en väldigt bra artikel från SvD.

D. Personlighet

 

 1. Vad är ett maskrosbarn?
 2. Extrauppgift för den mer intresserade. Titta på filmen (länk till höger) om du har tid och reflektera.
Att växa upp i en dysfunktionell familj (43 min - UR Play)

E. Arv och miljö

läs: s.188-s.190

 

 1. Hur stor betydelse har arv och hur mycket påverkas vi av vår miljö?
Se gärna dokumentärfilmen: "Det sociala arvet" - se gärna hela modstrilogin av Stefan Jarl.

 

Personlighet / Examinationsuppgift
 

1. Hur har arv och miljö påverkat dig - ta hjälp av kunskaper du fått från Lev i tiden av Cronlund? Muntlig redovisning (ca 10 min) i mindre grupp. Kopplat till uppgift E. Vill du ha ett "körschema" så kan du följa denna:

 1. Hur har du påverkats av arv och miljö? Ge gärna exempel.
 2. Vad har påverkat dig mest? Ge gärna exempel.
 3. Vad finns det för nytta att koppla arv och miljö till just din personlighet?

Uppgiften kan även göra skriftligt - ca. 1 A4, typsnitt 12.

2. Välj en kategori A-D i gruppen och lämna in svaren till Joni.

3. Lämna in alla instuderingsfrågor skriftligt. Kopplat till A-D.

En filosofisk psykologisk uppgift till den som tycker om utmaningar. Ställ följande begrepp emot varandra och diskutera och framför allt reflektera över skillnaderna:

 • Självbild - bilden av "självet"
 • Självuppfattning - uppfattning av "självet"
 • Jaget enligt jaget - Jaget enligt andra - själva jaget

 

Personlighet / Ordlista
 

Neuropsykologi = Läran om relationen mellan hjärnans fysiska och mentala tillstånd.

Syndrom = Flera samtidigt uppträdande fenomen (uttryck) som ger en bild av ett bakomliggande förhållande eller förlopp.

 

Personlighet / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2012)