www.larare.at

Egoism & narcissism

Egoism och narcissism är två begrepp inom psykologi och filosofi som relaterar till individers självfokus och självintresse. Även om de båda rör sig kring individers självuppfattning och beteendemönster, finns det viktiga skillnader mellan dem. Egoism:

Egoism är en filosofisk och etisk ståndpunkt som betonar individens egenintresse och självbevarelse som högsta prioritet. En egoistisk person strävar efter att maximera sin egen välfärd och tillfredsställelse, oavsett konsekvenserna för andra. Egoism kan vara positiv, som när man värnar om sin egen hälsa och välbefinnande, eller negativ, när det leder till att man utnyttjar och skadar andra för egen vinning. Egoism kan vara en följd av individens naturliga drift för överlevnad och självbevarande.

Narcissism:

Narcissism är en personlighetsstörning eller drag som karakteriseras av en överdriven och onaturlig kärlek till sig själv. Narcissistiska individer har en uppblåst självbild, överdriven självkärlek och en brist på empati för andra. De strävar efter uppmärksamhet, beundran och bekräftelse från andra för att bibehålla sin höga självuppfattning. Narcissism kan ge upphov till att man utnyttjar andra för att uppfylla sina egna behov och önskningar, och de kan ha svårt att bygga och upprätthålla meningsfulla och ömsesidiga relationer.

Likheterna mellan egoism och narcissism:

Både egoism och narcissism innebär ett starkt fokus på den egna personen och självintresset.

Både egoism och narcissism har en betoning på att skydda och gynna den egna individen.

Skillnaderna mellan egoism och narcissism:

Egoism är en filosofisk ståndpunkt och kan vara en medveten vald inställning till att främja den egna välfärden, medan narcissism är ett personlighetsdrag eller en personlighetsstörning som är djupare rotad och präglar en persons beteendemönster.

Egoister kan fortfarande ha empati och förmågan att bry sig om andra, medan narcissister har en brist på empati och har svårt att utveckla meningsfulla och ömsesidiga relationer.

Egoister kan ha en realistisk självbild och vara medvetna om sina egna intressen, medan narcissister har en uppblåst självbild och en överdriven känsla av egen viktighet och överlägsenhet.

Egoism kan vara balanserad och ta hänsyn till andra för egen vinning utan att visa omsorg för deras välbefinnande.

Olika typer av egoism

Etisk egoism

ståndpunkten att man ska göra det som är i ens egenintresse, som kan vara skadligt för andra, nyttigt för andra eller neutralt för andra.  

Rationell egoism

en term som används inom bland annat filosofi och samhällsvetenskaper för att beteckna handlande som främjar individens egenintresse.  

Psykologisk egoism

den psykologiska och filosofiska teorin om att människors handlingar ytterst styrs av egoism.  

Egoistisk anarkism

en tankeströmning som menar att alla förnimmelser utgår från individen.

Symptom på narcissism

  • En överdriven känsla av sig egen storhet.
  • En ständig förväntan av att bli beundrad och berömd.
  • Förväntar sig att av andra betraktas som överlägsen, även på områden där hen saknar meriter.
  • Överdrivet skryt och förstorande av åstadkommande och talanger
  • En upptagenhet med fantasier kring framgång, makt, briljans och skönhet.
  • En upplevelse av överlägsenhet och att de bara passar ihop med andra, lika storartade, personer

Det är viktigt att notera att egoism och narcissism kan finnas i varierande grader och att de kan påverka människor på olika sätt. En viss nivå av egoism kan vara naturlig och nödvändig för individens välbefinnande, medan narcissism kan vara mer problematisk och ha negativa konsekvenser för både den narcissistiska personen och andra omkring dem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2022)