www.larare.at

Carl Rogers

Carl Rogers var en amerikansk psykolog och terapeut som levde mellan 1902 och 1987. Han var en viktig figur inom humanistisk psykologi och är känd för att ha utvecklat personcentrerad terapi, också känd som Rogers' terapi eller klientcentrerad terapi. I Rogers' personcentrerade terapi ligger tonvikten på att skapa en positiv och stödjande terapeutisk relation mellan klienten och terapeuten. Rogers ansåg att terapeutens upplevelse av empati, genuinitet och äkthet gentemot klienten var avgörande för att främja klientens självupptäckt, självförverkligande och personliga tillväxt. Rogers betonade vikten av att klienten upplever villkorslös positiv regard, vilket innebär att terapeuten accepterar klienten och respekterar hen utan att döma eller försöka ändra denne. Han trodde på människors inneboende potential för självförverkligande och personlig tillväxt och ansåg att terapeuten skulle fungera som en icke-direktiv guide för klienten att utforska sina egna tankar, känslor och erfarenheter. Rogers betonade också vikten av autentiskt självuttryck och äkthet från terapeutens sida. Han menade att terapeuten inte borde spela en roll eller följa en strikt professionell persona, utan istället vara genuin och ärlig i sitt bemötande av klienten.

Läs mer

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)