www.larare.at

Jean Piaget

Jean Piaget var en schweizisk psykolog och pedagog som levde mellan 1896 och 1980. Han är känd för sitt arbete inom kognitiv utvecklingspsykologi och för att ha utvecklat en teori om barns kognitiva utveckling. En central idé i Piagets teori är att barn aktivt konstruerar sin kunskap genom att interagera med sin omgivning och genomgå olika utvecklingsstadier. Han identifierade fyra huvudsakliga stadier av kognitiv utveckling: sensomotoriskt stadium (0-2 år), föroperationellt stadium (2-7 år), konkret operationellt stadium (7-11 år) och formellt operationellt stadium (11 år och uppåt). Varje stadium är kännetecknat av specifika sätt att tänka och förstå världen. Piaget betonade även vikten av assimilation och ackommodation i inlärningsprocessen. Assimilation innebär att barnet anpassar nya erfarenheter till sina befintliga tankemönster och scheman, medan ackommodation innebär att barnet modifierar sina befintliga scheman för att passa in nya erfarenheter. Genom dessa processer sker en kontinuerlig omstrukturering av barnets kognitiva förmågor. Piaget ansåg att barn aktivt utforskar sin omgivning och konstruerar kunskap genom att lösa problem, utforska och upptäcka samband. Han betonade också vikten av lek som en viktig aktivitet för barns kognitiva utveckling.

Läs mer

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)