www.larare.at

Jacques Lacan

Jacques Lacan var en fransk psykoanalytiker och filosof som verkade under 1900-talet. Hans teorier utvecklade och utmanade Sigmund Freuds psykoanalys och hade en betydande inverkan på det psykoanalytiska fältet samt på områden som lingvistik, litteratur, kultur och filosofi. Lacan introducerade begreppet "strukturalistisk psykoanalys" och betonade vikten av språk och symboliskt system i förståelsen av det mänskliga psyket. Han utvecklade begreppet "den symboliska ordningen" som representerar den sociala och kulturella dimensionen av mänsklig existens och betonade att vårt psykiska tillstånd formas genom språket och samhället. En central del av Lacans teori är hans koncept om "den symboliska andra". Han menade att vår identitet och självbild formas genom vår uppfattning av hur andra ser oss. Lacan introducerade också begreppet "det imaginära" för att beskriva den del av oss som skapas genom spegelbilden av oss själva och andra, och "det reella" för att representera det oförståeliga och obestämbara som inte kan fångas i språket. Lacan betonade även betydelsen av det omedvetna och betecknade det som "den talande" och "den talade". Han argumenterade för att vårt omedvetna inte är en djup och gömd del av oss själva utan snarare ett resultat av språkets och kulturens påverkan på oss. En annan viktig del av Lacans teorier är begreppet "subjektets deladhet". Han menade att vi som individer är uppdelade och brustna eftersom vi alltid försöker anpassa oss till samhällets normer och förväntningar. Han introducerade också begreppet "den saknade länken" som representerar vårt ständiga sökande efter helhet och mening.

Läs mer

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)