Betygskriterier för Psykologi A (PS1201)

Snabblänkar: G, VG och MVG

(5) Betygskriterier för betyget Godkänd (G)

G1. Eleven beskriver egna och andras reaktioner och använder därvid psykologiska begrepp.

G2. Eleven redogör för olika aspekter på människans utveckling, lärande, tänkande och motivation.

G3. Eleven ger exempel på faktorer som påverkar människans uppfattning och tolkning av omvärlden.

G4. Eleven redogör för psykologiska likheter och skillnader mellan människor och hur människan fungerar i grupp, kommunicerar och påverkas.

G5. Eleven ger exempel på hur kriser, psykiska påfrestningar och problem påverkar människor i vardagsliv och i yrkesliv.

(5) Betygskriterier för betyget Väl godkänd (VG)

VG1. Eleven reflekterar över egnas och andras reaktioner och relationer.

VG2. Eleven jämför och värderar olika sätt att förklara människans beteende.

VG3. Eleven bearbetar frågor om vad som påverkar människans beteende i grupper och i andra sociala sammanhang.

VG4. Eleven reflekterar över och förklarar samband mellan olika aspekter på utveckling, lärande, tänkande, motivation och de påfrestningar människan utsätts för.

VG5. Eleven diskuterar kritiskt olika psykologiska förklaringsmodeller.

(1) Betygskriterier för betyget Mycket väl godkänd (MVG)

MVG1. Eleven analyserar mänskliga beteenden och relationer utifrån olika psykologiska synvinklar och förklaringsmodeller samt granskar och drar slutsatser från de konsekvenser de i sin tillämpning får för individen och för gruppen.

 

(5) Betygskriterier för betyget Godkänd (G)_G1, G2, G3, G4 och G5_______________upp

 

 

 

G1. Eleven beskriver egna och andras reaktioner och använder därvid psykologiska begrepp.

 

 

 

 

___________G1, G2, G3, G4 och G5_________________________________________upp

 

 

G2. Eleven redogör för olika aspekter på människans utveckling, lärande, tänkande och motivation.

 

 

___________G1, G2, G3, G4 och G5_________________________________________upp

 

 

G3. Eleven ger exempel på faktorer som påverkar människans uppfattning och tolkning av omvärlden.

 

 

 

 

___________G1, G2, G3, G4 och G5_________________________________________upp

 

 

G4. Eleven redogör för psykologiska likheter och skillnader mellan människor och hur människan fungerar i grupp, kommunicerar och påverkas.

 

 

 

 

___________G1, G2, G3, G4 och G5_________________________________________upp

 

 

G5. Eleven ger exempel på hur kriser, psykiska påfrestningar och problem påverkar människor i vardagsliv och i yrkesliv.

 

 

 

 

___________G1, G2, G3, G4 och G5_________________________________________upp

(5) Betygskriterier för betyget Väl godkänd (VG)___VG1, VG2, VG3, VG4 och VG5___upp

 

 

 

VG1. Eleven reflekterar över egnas och andras reaktioner och relationer.

 

 

 

 

___________VG1, VG2, VG3, VG4 och VG5___________________________________upp

 

 

VG2. Eleven jämför och värderar olika sätt att förklara människans beteende.

 

 

 

 

___________VG1, VG2, VG3, VG4 och VG5____________________________________upp

 

 

VG3. Eleven bearbetar frågor om vad som påverkar människans beteende i grupper och i andra sociala sammanhang.

 

 

 

 

___________VG1, VG2, VG3, VG4 och VG5_____________________________________upp

 

 

VG4. Eleven reflekterar över och förklarar samband mellan olika aspekter på utveckling, lärande, tänkande, motivation och de påfrestningar människan utsätts för.

 

 

 

 

___________VG1, VG2, VG3, VG4 och VG5_____________________________________upp

 

 

VG5. Eleven diskuterar kritiskt olika psykologiska förklaringsmodeller.

 

 

 

 

___________VG1, VG2, VG3, VG4 och VG5______________________________________upp

(1) Betygskriterier för betyget Mycket väl godkänd (MVG)____________________________upp

 

 

 

MVG1. Eleven analyserar mänskliga beteenden och relationer utifrån olika psykologiska synvinklar och förklaringsmodeller samt granskar och drar slutsatser från de konsekvenser de i sin tillämpning får för individen och för gruppen.

Förklaring:

Eleven uppmärksammar ett mänskligt beteende. Ser också till hur beteendet påverkar relationer. Det kan vara ett psykologiskt experiment, men kan också vara ett handlingsmönster taget från vardagsliv eller fiktion (bok eller film). Eleven läser av beteendet, läser situationen utifrån olika psykologiska perspektiv och tolkar därefter beteendet. En tolkning som präglas (formas) utifrån olika sätt att se på ett beteende.

I sin ”läsning” av beteendet hänvisar eleven till olika teorier och kända tänkare inom psykologi och redogör och drar slutsatser utifrån både fakta (kunskapsreproduktion) och eget reflekterande (”kunskapande”).

Eleven ser också till vilka konsekvenser ett visst beteende kan få och vad beteendet betyder för individen, den grupp hen tillhör och den sammansättning av individer som är upphovet till eller stärker ett beteende, samt hur beteendet påverkar relationer.