www.larare.at

Ron Ritchhart

Ron Ritchhart introducerade konceptet "Visible Thinking" som syftar till att synliggöra elevernas tankeprocesser och lärande. Genom att använda olika strategier och verktyg, som tankekartor, reflektionsövningar och diskussionsmetoder, kan eleverna utveckla sina metakognitiva förmågor och bli medvetna om hur de tänker och lär.

Ritchhart identifierade åtta kärntankevanor som är avgörande för djupt och kreativt lärande. Dessa inkluderar att observera och beskriva, fråga och utforska, göra slutsatser och dra slutsatser, analysera och jämföra, skapa och designa, synkronisera och ansluta, förstå och förklara samt reflektera och utvärdera. Genom att utveckla och träna dessa tankevanor kan eleverna bli mer aktiva och effektiva tänkare.

Ritchhart betonar vikten av att skapa en positiv och inkluderande klassrumskultur där eleverna känner sig trygga att dela sina tankar och idéer. Han uppmuntrar till samarbete, öppenhet och respektfulla diskussioner för att främja en gemenskap av lärande. Han framhåller även betydelsen av konstruktiv feedback och formativ bedömning för att stödja elevernas lärande. Han betonar att feedback bör vara specifik, tydlig och relaterad till de uppsatta målen och att bedömning bör fokusera på processen och lärandet, inte bara på slutresultatet.

Läs mer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)