www.larare.at

Yrkesetik

Inspiration till denna sajt fick jag 18/8-15 då Eva Landin och Therese Nahlbom från Lärarförbundet höll en föreläsning om yrkesetik.

Lärarnas yrkesetik är en uppsättning värderingar och principer som styr deras professionella beteende och ansvar gentemot elever, föräldrar och samhället i stort. Här är några viktiga aspekter av lärarnas yrkesetik:

Ansvar och omsorg: Lärare har ett ansvar att tillhandahålla en trygg och positiv lärandemiljö för eleverna. De ska visa omsorg för elevernas fysiska, känslomässiga och intellektuella välbefinnande och främja deras utveckling och lärande.

Professionalitet: Lärare förväntas agera på ett professionellt sätt och följa professionella normer och standarder. Det innebär att vara pålitlig, rättvis, ärlig och respektfull gentemot elever, kollegor, föräldrar och samhället.

Integritet och konfidentialitet: Lärare har en skyldighet att skydda elevernas integritet och respektera deras rätt till privatliv. De bör behandla all information om eleverna som konfidentiell och använda den endast i professionella sammanhang där det är nödvändigt för att stödja elevernas lärande och välbefinnande.

Rättvisa och likabehandling: Lärare ska sträva efter att vara rättvisa och behandla alla elever lika. De bör undvika att favorisera vissa elever och se till att ingen diskriminering eller orättvisa förekommer baserat på kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller någon annan faktor.

Professional Learning and Development: Lärare har ett ansvar att kontinuerligt utveckla sin egen professionella kompetens och hålla sig uppdaterade med den senaste forskningen och bästa praxis inom utbildningsområdet. De bör sträva efter att förbättra sin undervisning och stödja elevernas lärande genom att delta i professionell utveckling och fortbildning.

Samarbetet och kommunikation: Lärare bör samarbeta och kommunicera effektivt med kollegor, föräldrar och elever för att skapa en positiv och inkluderande lärandemiljö. De bör vara lyhörda för andras åsikter och idéer och vara öppna för att samarbeta för att förbättra elevernas utbildning och trivsel.

Dessa principer och värderingar utgör grunden för lärarnas yrkesetik och hjälper till att säkerställa att de agerar på ett professionellt, ansvarsfullt och etiskt sätt i sin roll som pedagoger och ledare för elevernas utbildning och utveckling.

Läs mer om yrkesetik på www.lararesyrkesetik.se

 • "Relationskapital"
 • Etiskt ställningstagande: värna djuren; Du äter en T-bensstek och köper en läcker skinnjacka. Går emot det etiska ställningstagande och strider mot din moral, därför blir det: Dubbelmoral
 • Plikt, dygd, nytta; Pliktetiker följer givna regler, Dygdetiker vill lyfta det som behöver lyftas och Nyttoetikern väljer det som gynnar situationen
 • Svaren uteblir, men ditt förhållningssätt berikas.
 • Samhällets bästa kolliderar inte sällan med elevens bästa.
 • Lärarens (ditt) bästa kan ibland kollidera med kollegiets bästa.
 • Man pratar väldigt mycket elever, men allt för lite om lärande.
 • Koppla inte lärandet till individer utan ha ett längre perspektiv. Prata mer lärande, mindre elev.
 • Sekretess är lag. Juridiskt.
 • Yrkesetik handlar om eleven i centrum.
 • Måste göra skillnad på när jag är lärare eller privatperson.
 • Viktigt med etisk kod om man har en maktposition.
 • Makt är mer negativt än engelskans power. Vi behöver fånga och bibehålla maktposition annars tar någon annan den.
 • Enda gången ens namn nämns är vid tillrättavisande.
 • Teach meet. Två gånger per termin träffas lärare som delger varandra om vad de lärt sig.

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)