www.larare.at

Projekt

Innehållsförteckning -

Denna webbsajt ska utgöra grund och vidareutveckling av samarbetet mellan lärare och kurser. Projektet ska verka som ämnesövergripande och skapa förutsättningar för närmare samarbete mellan lärare och mellan elever, samt utgöra grund för vidare lärande.

 

 

Projekt/ Idé
 

Tanken är att flera klasser ska arbeta under ett "projektparaply", det vill säga arbeta tillsammans och ämnesövergripande där lärarna utgör den pedagogiska generator som ska uppmuntra till engagemang och vidare lärande.

Genom att integrera flera ämnen i ett och samma moment lär eleverna att hitta samband och beröringspunkter mellan ämnena. Genom sk korsbefruktningar kan man få eleven att förstå hur mycket hänger samman och hur man kan vinna bredare och framför allt djupare kunskaper genom att integrera flera ämnen. För att illustrera detta kan jag presentera ett inledande moment där eleverna fick se en engelskspråkig spelfilm utan svensk text (Engelska), som innehållsmässigt anknöt till en förgången tid (Historia), som på idéplanet illustrerade en viss samhällskritik (samhällskunskap) och som erbjöd till reflektion och analys (Svenska). På engelskan diskuterades filmen, på historian såg man till den historiska epok som personerna i filmen eftersträvade och varför den bilden var romantiserad, på samhällskunskapen diskuterade man hur ett samhälle bildas, formas och upprätthålls och i svenskuppgiften ingick att producera en text utifrån några instuderingsfrågor. Denna text var del av en processkrivning (med kamratrespons) som utmynnade i formativ bedömning (Svenska).

Ännu en poäng med projektet är att frisätta tid som kan användas "mer fritt". Studiebesök kan anordnas utan att det stör övrig undervisning i lika stor grad. Prov kan hållas samtidigt och en del lärare kan jobba med annat under projektet tid. En lärare kan "jobba in tid" och friställas från vissa fredagar vilket är till hjälp när arbetsbördan för oss lärare varierar och skiljer sig. Med andra blir det lättare att "bolla med tid".

 

Projekt/ Projektfredag Lugnet
 

På Lugnets gymnasium sjösattes ett projekt HT12 där lärarna Lena, Andy och Joni, samt Anders la fram stommen för ett gemensamt projekt däri alla ekonomielever skulle ingå. Tid avsattes till projektet genom att en liten del av klassernas undervisningstid flyttades till fredag då ett pass mellan 12:00-15:00 frigjordes schemamässigt. Vi lärare hade ett visst intresseområde som vidgades genom att ta del av de andra lärarnas önskemål och koppling till centralt innehåll och kunskapsmål. Lena ville att eleverna skulle arbeta mot Historia och Svenska, Andy mot att innehållet i projektfredag skulle ha en anknytning till Engelska och Joni som la tyngdpunkten på Svenska. När det gäller Anders så introducerade han hela projektet genom att diskutera kunskap och kunskapsinlärning.

Arbetet planeras tillsammans, men oftast är det någon som har det huvudsakliga ansvaret varje fredag.

 

Projekt/ Ämnesövergripandeprojekt på Lugnet
 

På Lugnets gymnasium sjösattes två projekt HT17.

I det ena jobbade Andy, Anders och jag, Joni i ämnena Svenska 1, Naturkunskap 1a1, Samhällskunskap 1a1, Religion 1 och Historia 1a1. Eleverna från bygg- och elettan slogs ihop till en klass på ca 60 elever på tre lärare.

Och i det andra Ann-Therese, Anders och jag, Joni i ämnena Svenska 1, Naturkunskap 1b och Samhällskunskap 1b. Eleverna från estetprogrammets olika inriktningar slogs ihop till en klass på ca 50 elever på tre lärare.

Det första projektet löpte över två år medan det andra bara pågick under ett år.

När vi gick in i andra året i det första projektet inleddes ett nytt med nya byggettor, ca 30 elever på tre lärare. Andy, jag, Joni och Daniel drev nu båda projekten. Det nya projektet gällde följande ämnen: Svenska 1, Naturkunskap 1a1, Samhällskunskap 1a1, Engelska 5 och Historia 1a1.

 

Projekt/ Reflektion
 

 

 

Projekt/ Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2013)