www.larare.at

Självkänsla

Självkänsla, självförtroende och självmedvetande är alla begrepp som är relaterade till ens uppfattning och förståelse av sig själv, men de har olika betydelser och fokuserar på olika aspekter av individens psykologi. Här är en förklaring av skillnaderna mellan dessa begrepp: Självkänsla: Självkänsla handlar om ens övergripande värdering och känsla av värde som person. Det är ens grundläggande tro på sin egen värdefullhet och förmåga att vara kompetent och älskad. Självkänsla kan vara antingen hög eller låg och påverkas av olika faktorer, såsom tidig barndomsupplevelse, framgångar eller misslyckanden i livet och samspel med andra människor. En person med hög självkänsla har vanligtvis en positiv syn på sig själv, medan en person med låg självkänsla kan ha negativa uppfattningar om sig själv och tvivel på sin egen förmåga. Självförtroende: Självförtroende handlar om ens tilltro till sina egna förmågor och kompetenser inom specifika områden eller aktiviteter. Det är en upplevelse av att vara kapabel, skicklig och säker på att man kan utföra uppgifter eller nå mål. Självförtroende kan vara högt inom vissa områden och lågt inom andra. Till exempel kan en person ha högt självförtroende när det gäller matematik men lågt självförtroende när det gäller att tala inför grupper. Självförtroende kan byggas upp genom att få erfarenheter av framgång, sätta och nå mål, och genom att få positiv feedback och stöd från andra. Självmedvetande: Självmedvetande handlar om att vara medveten om och reflektera över sina egna tankar, känslor, beteenden och upplevelser. Det innebär att vara uppmärksam på sig själv som en separat individ och ha insikt om sina egna inre processer. Självmedvetenhet kan vara antingen positiv eller negativ. Positiv självmedvetenhet kan hjälpa en person att utveckla och förstå sig själv bättre, medan negativ självmedvetenhet kan leda till självkritik och överanalysering. Självmedvetenhet kan också vara extern, vilket innebär att man är medveten om hur andra uppfattar en, eller intern, vilket innebär att man är medveten om sina egna tankar och känslor. Sammanfattningsvis kan självkänsla ses som den övergripande uppfattningen om sig själv, självförtroende som tilltron till sina förmågor inom specifika områden och självmedvetande som medvetenheten om och reflektionen över sin egen person och upplevelser. Dessa begrepp är sammanvävda och kan påverka varandra, men de fokuserar på olika aspekter av den mänskliga psykologin.

Självkänsla handlar alltså om uppfattningen man har om sig själv och den man är enligt sig själv.

Läs mer på s.157 - s.174 i Mental träning av Simon Wessbo.

 

Självkänsla / Inledande diskussion
 
Klicka för att komma till start

Hur påverkas självkänslan om man blandar ihop...

 • ... sak och person?
 • ... prestation och identitet?
 • ...ställningstagande och identitet?

 

Självkänsla / Film 1
 
Klicka för att komma till start

Se film: Låg självkänsla är roten till mycket ont i våra liv! och besvara frågor till filmen:

 1. Spontana reaktioner:
  • Vad är bra?
  • Vad är mindre bra?
  • Vad har du lärt dig?
 2. Vad är självkänsla?
 3. Vad är skillnaden mellan självförtroende och självkänsla? (Använd orden: prestationsbaserat, känslobaserat och tillstånd)
 4. Nämn tre tips för att höja självkänsla.
 5. Varför känner vi så ofta svek?
 6. Har du brutit egna löften; har du svikit dig själv. Om du vill: ge ett exempel.
 7. Varför inte säga vad man ska göra om man inte kan eller ska göra det. Vad finns det för fördelar och nackdelar med detta?
 8. När är det bra att ljuga?
 9. Varför måste vi justera verkligheten med hjälp av lögner.
 10. Varför känns det bra att göra gott.
 11. Varför är det bra med konsekvenstänk (att tänka på följderna innan man göra något). Och vad finns det för dåligt med det?
 12. Hur ska man förankra självdisciplin i livet och varför är självkontroll bra?

 

Självkänsla / Läsning i tre steg
 
Klicka för att komma till start

Läs s.157 - s.161 i Mental träning av Simon Wessbo och jobba med följande frågor:

 1. Diskutera likheter, skillnader och kopplingar mellan textutdrag och film 1
 2. Neutral självkänsla?
 3. Konflikten mellan ideal och realitet?
 4. Diskutera citat: “Forskningen visar att självkänsla är något man får som ett resultat av lyckade erfarenheter medan en allmän uppfattning är att självkänsla är något som leder till resultat.”
 5. Människovärde?

 

Läs s.162 - s.166 i Mental träning av Simon Wessbo och jobba med följande frågor:

 1. Hur påverkar den andres uppfattning om mig, mig?
 2. Vad har det förflutna för betydelse för självkänslan?
 3. Kulturens betydelse för självkänslan?
 4. Individualism kontra kollektivism; vad gäller självkänsla?
 5. Är låg självkänsla kopplat till framgång eller misslyckande?
 6. Är självförtroendet viktigt för prestation?
 7. Vad innebär Albert Banduras teori: situationsspecifkt självförtroende (self-efficacy)? Nämn gärna de fyra utvecklingsområdena vad gäller självförtroende och prestation.

 

Läs s.168 - s.171 i Mental träning av Simon Wessbo och jobba med följande frågor:

 1. Vad är affirmation? Och hur kan den användas för att förstärka självkänslan?
 2. Hur skulle du kunna använda affirmation för att stärka just din självkänsla?
 3. Magnus Lindwall menar att man inte bör sträva efter bättre självkänsla. Varför? Hur bör man göra istället enligt honom?

 

Självkänsla / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2020)