www.larare.at

Psykologi och prestation

Det här momentet behandlar psykologins betydelse för prestation inom mental träning.

Översiktligt om de vanligaste psykologiska teorierna: Det biologiska behavioristiska, humanistiska och kognitiva perspektiven:

Det biologiska perspektivet

Det här perspektivet blir intressant om man kopplar samman det med hälsa och prestation när det gäller mental träning. Hjärnan, nervsystemet och de kemiska processerna (hormoner och signalsubstanser) styr beteendet.

Det behavioristiska perspektivet (beteendeperspektivet)

Endast det synliga och mätbara beteendet är intressant. Vårt beteende är inte ett statiskt resultat av miljö och består utav inlärda mönster: människan har makt att ändra ett beteende fastän det går emot arv och miljö. Teorin fokuserar på vad man gör inte vad man är. Beteenden som upplevs som positiva kommer att upprepas och beteenden som upplevs som negativa kommer att undvikas.

Behaviorismens koppling till mental träning sker främst genom synen på inlärning; t.ex. forskaren BF Skinner lyfter begreppet (ordet): förstärkning som innebär att man med hjälp av belöning får önskat beteende hos den man belönar. Hans teori om lärande kallas operant betingning:

 • Positiv förstärkning
 • Negativ förstärkning
 • Positiv bestraffning
 • Negativ bestraffning
 • Utsläckning

Det humanistiska perspektivet

Människan är fri och drivs främst av behovet att förverkliga sig själv. Här blir det intressant om man väver in begreppet visualisering och målsättning vilket gör att perspektivet blir relavant inom mental träning. Och då tolkas omvärlden utifrån dessa.

Viktiga forskare: Carl Rogers, Carl Gustaf Jung och Abraham Maslow

Det kognitiva perspektivet

Ett intellektuellt förhållningssätt som tar hänsyn till tänkande, minne, språk, problemlösning, inlärning, perception. Du har olika grundantaganden om verkligheten och detta påverkar sättet att uppfatta omvärlden som i sin tur påverkar våra känslor och vårt bettende. Genom att tänka "rätt" kan man nå sitt mål och det är den mentala processen som är relevant i anknytning till mental träning.Här blir det mycket givande att använda sig av Carol Dwecks teori om mindset:

 • fixed mindset (fixerat/statiskt tankesätt)
 • growth mindset (rörligt/flexibelt och öppet tankesätt)

   

   

Psykologi och prestation / Läskurs
 
Klicka för att komma till start

Läs sajtintro och Psykologi och prestation (s.19 - s.53) ur Mental träning av Simon Wessbo och jobba med följande frågor:

1. Vad är psykologi?

2. Vad är behaviorism?

3. Förklara begreppen stimuli och respons.

4. På vilka sätt menar Skinner att man kan förstärka beteenden? Redogör för dem och skapa egna exempel.

5. Vad innebär det biologiska perspektivet för psykologin? Hur ska man förstå medvetandet och tankarna med biologin?

6. Förklara vad plasticitet innebär.

7. Ge tre vardagliga exempel på när känslan påverkas mycket av hormoner eller signalsubstanser.

8. Vad innebär det kognitiva perspektivet?

9. Vad betyder bias?

10. Vad är skillnaden mellan fixerat och rörligt tankesätt?

11. Vad innebär inlärd hjälplöshet?

12. Vad innebär positiv psykologi?

13. Varför tror du att positiv psykologi bemöts av skepsis ibland?

14. Hur kan man förklara att olyckliga människor ibland utför sådana handlingar som gör att de stannar kvar i sitt tillstånd och då fortsätter att vara olyckliga?

15. Vad är attributioner?

16. Vad är attributionsstil?

 

Se elevsvar (lärarlösen krävs)

 

Psykologi och prestation / Filmklipp
 
Klicka för att komma till start

 

Psykologi och prestation / Dramapresentation
 
Klicka för att komma till start

Dela in eleverna i mindre grupper och lotta ut form av förstärkning (se nedan) som de får illustrera genom att spela upp "en kortare teater" (max 5min) som tydliggör och explifierar typen av förstärkning. Ta gärna hjälp av s.24 ur Mental träning av Simon Wessbo.

 1. Positiv förstärkning
 2. Negativ förstärkning
 3. Positiv bestraffning
 4. Negativ bestraffning
 5. Utsläckning

 

Psykologi och prestation / Styrdokument
 
Klicka för att komma till start
 • Kurs: Mental träning
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapskrav:
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Kunskapskrav:

 

Psykologi och prestation / Lärarhandledning
 
Klicka för att komma till start

Lärarhandledning. Lösenordsskyddat

 

 

Psykologi och prestation / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)