www.larare.at

Måluppfyllelse: Mental träning

Måluppfyllelse är direkt kopplat till kursens styrdokument. Eleven ska med andra ord öva upp de förmågor som Skolverket ställt upp, läraren ska planera in det centrala innehållet i sin kurs och eleverna ska bedömmas utefter kunskapskraven.

Av erfarenhet kan jag hävda att det inte är pedagogiskt att börja en kurs genom att gå igenom styrdokumenten. Bättre är att komma igång så fort som möjligt med relationer mellan elever och bli bekväm med läraren (både som person och lärare). Därefter börjar man jobba med kursinnehållet och efter tredje momentet kan man lyfta styrdokumenten genom att först belysa dem därefter koppla dem till de tre första momenten.

Eleven ska arbeta med texter från Skolverket (styrdokument som förmågor, centralt innehåll och betygskriterier). Målet är att förstå, tolka och förenkla dem och framför allt förstå styrdokumentens syfte och användning.

Dessa styrdokument   ska vi lärare följa i vår planering, undervisning och bedömning. Genom att ha koll på centralt innehåll i en kurs vet man vad man kommer att erbjudas i kursen. Betygskriterierna är premisser (utgångspunkt) för bedömning och framför allt betygsättning. Genom att ha koll på styrdokumenten har man koll på vad man ska göra och vad läraren förväntar sig att du ska göra för att få ett viss betyg.

Inleder med gemensam genomgång av förmågor som ska vinnas. Därefter grupparbete kring centralt innehåll och betygskriterierna.

Eleverna ska...

1. ...förstå och känna till om människors hälsa samt om hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor och vilka konsekvenser de får för hälsan.

2. ...förstå och känna till om folkhälsoarbete och olika former av hälsofrämjande metoder och aktiviteter samt deras hälsoeffekter.

3. ...förstå och känna till om ergonomi samt förmåga att ergonomiskt anpassa sina rörelser till olika situationer och att bedöma hur miljöer kan anpassas till människan.

4. ...kunna använda dig av begrepp och teorier inom hälsoområdet.

5. ...förstå och känna till om lagar och andra bestämmelser som styr hälsoarbetet samt förmåga att arbeta utifrån dessa.

6. ...arbeta med hänsyn till arbetsmiljö och säkerhet samt på ett yrkesetiskt sätt.

7. ...kunna planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av hälsofrämjande arbete, metoder och aktiviteter samt undersökningar på individ-, grupp- och samhällsnivå.

8. ...kunna diskutera egna och andras attityder till och värderingar av hälsa och hälsofrämjande arbete.

9. ...kunna kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer.

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2023)