www.larare.at

Kreativt skrivande: teori

Dessa teorier inom kreativt skrivande ger olika perspektiv och verktyg för att förstå och utöva skrivandet. Processbaserad teori betonar skrivprocessen och flexibilitet, expressiv teori betonar personligt och känslomässigt uttryck, och strukturbaserad teori betonar den formella strukturen och kompositionen. De kan alla vara användbara för författare att utforska och utveckla sin skrivande förmåga.

 

Teori / Autonomiteorin
 

Autonomiteorin av Carl Rogers: Rogers betonar betydelsen av självuttryck och autenticitet för att främja kreativitet. Han menar att kreativt skrivande kan vara ett sätt att utforska och uttrycka ens inre känslor och upplevelser på ett ärligt och genuint sätt.

 

Teori / Flödesteorin
 

Flödesteorin (Flow Theory) av Mihaly Csikszentmihalyi: Csikszentmihalyi betonar vikten av att vara helt absorberad i en aktivitet för att uppleva flow, en tillstånd av fullständig engagemang och kreativitet. Inom kreativt skrivande kan detta innebära att skribenten är helt försjunken i sitt skrivande och tappar bort tid och rum.

 

Teori / Processbaserad teori
 

Processbaserad teori betonar betydelsen av själva skrivprocessen och hur den påverkar resultatet. Enligt denna teori är kreativt skrivande en dynamisk och iterativ process som innefattar olika steg, som idégenerering, planering, skrivande, omskrivning och redigering. Det fokus som läggs på processen snarare än på det färdiga resultatet ger utrymme för utforskning, experiment och upptäckter. Teorin framhäver också vikten av att ha en öppen och flexibel inställning till skrivandet samt att vara medveten om och reflektera över sina egna skrivprocesser.

Processorienterad teori enligt Janet Burroway är en process som involverar flera stadier, såsom idégenerering, planering, utkast, revidering och redigering. Hon betonar vikten av att tillåta sig själv att utforska och experimentera under skrivprocessen.

 

Teori / Expressiv teori
 

Expressiv teori betonar författarens känslomässiga och personliga uttryck genom skrivandet. Enligt denna teori är kreativt skrivande ett sätt för författaren att utforska och kommunicera sina inre tankar, känslor och upplevelser. Fokus ligger på att ge röst åt individuella erfarenheter och att uttrycka sig på ett autentiskt och ärligt sätt. Den expressiva teorin uppmuntrar författaren att vara sårbar och att använda skrivandet som ett medel för personlig tillväxt och självuttryck.

 

Teori / Strukturbaserad teori
 

Strukturbaserad teori betonar betydelsen av den formella strukturen och kompositionen inom kreativt skrivande. Enligt denna teori är skrivandet en konstform där olika element som plot, karaktärer, teman, dialog och stil spelar en central roll. Genom att studera och tillämpa principer för berättarstruktur och stilistiska tekniker kan författaren skapa en välbalanserad och sammanhängande berättelse. Den strukturbaserade teorin fokuserar på att förstå och använda de konventioner och strategier som är karakteristiska för olika genrer och litterära former.

 

Teori / Narrativ teori
 

Narrativ teori av Roland Barthes: Barthes fokuserar på berättelsens makt och hur vi skapar mening genom att formulera och berätta historier. Inom kreativt skrivande kan narrativ teori inspirera författare att utforska olika berättartekniker och att skapa komplexa och nyanserade narrativstrukturer.

 

Teori / Genusbaserad teori
 

Genusteori av Judith Butler: Butler argumenterar för att kön är en social konstruktion och att vårt förstånd om kön formas av språk och kulturella normer. Inom kreativt skrivande kan en genusteoretisk ansats innebära att man reflekterar över och utmanar traditionella könsroller och normer genom karaktärsbeskrivningar och berättelser.

 

Teori / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2021)