www.larare.at

Uttryck & utveckling

Uttryck och utveckling inom kultur och konst ligger nära kreativitet och skapande, men vad är kreativitet?, Förklara ordet "Flow" och Hur uppstår eller upphör kreativitet? I detta moment kommer vi fördjupa oss i begreppen kultur, konst och samhälle och diskutera begreppens innebörd och betydelse i relation till kultur- och konsthistoria.

 

Uttryck & utveckling / Kultur?
 

Hur kan kulturens värde definieras? Frågan är samtidigt både lätt och komplicerad. Kulturen har en betydande roll i vårt samhälle. Den är grundläggande för vår identitet. Kulturen omfattar allt vad vi ser, hör, rör vid, smakar eller doftar. Kulturen finns överallt, från musik till den visuella världen. Den är ett naturligt sätt att kommunicera.
Ur ett festtal som överintendenten Susanna Pettersson höll vid Helsingfors universitets årsfest den 26 mars 2019. Källa.

Kulturens historiska utveckling?

Vad är kultur? Vad betyder ordet? Vad innebär kulturuttrycket? En väldigt förenklad definition skulle kunna vara: Det som är skapat av människor är kultur, med andra ord är allt som inte är natur kultur.

Är kulturen värdefull?

Brett kulturbegrepp - vid definition
Kultur står för värdering, normer och regler. En typ av förfining av ett samhälle – allt från stora civilisationer och multinationella företag till små subkulturer. Det är en sorts socialisering där man lär sig vad som är accepterat beteende och vad som inte är det.

Smalt kulturbegrepp - snäv definition

Kultur inbegriper de kreativa konstarterna: musik, konst, litteratur, dans, teater, film/foto, formgivning, arkitektur. Och inom dessa konstarter finns gemensamma värderingar, normer och regler.

 

Uttryck & utveckling / Konst?
 

Vad är konst?

Vad är meningen med konst?

Vad betyder ordet "konst"?

Och vad är ett konstuttryck?

Konst är uttryck som är meningsbärande? Vad menas med det?

Vad är estetik? Och är det relevant?

Sedan kan man fråga sig vad som avgör om konst är värdefull eller värdelös?
Detta kan man lägga i en historisk kontext (sammanhang) och se till konstens historiska utveckling? Konstens funktion?

 

Uttryck & utveckling / Estetik
 

Estetisk skönhet? Estetisk tilltalande kontra det estetiskt motbjudande? Vad är vackert och vad anses vara fult? Och finns absolut och evig skönhet?
En konstvetare skriver så här om Vincent van Gogh och det kanske säger något om vad skönhet i konsten är: "Van Gogh [---] transformed the pain of his tormented life into ecstatic beauty. Pain is easy to portray, but to use your passion and pain to portray the ecstasy and joy and magnificence of our world, no one had ever done it before."

Naturfilosofen Pythagoras såg skönhet i matematiken och i sfärernas harmoni. Enligt Platon som också har en översinnlig relation till det sköna menar på att skönheten finns i idéerna; alltså ursprunget. Skönhet finns alltså inom översinnliga; alltså bortom vad sinnena kan erfara.
Under den tidiga antiken betonade man också techne som kan översättas till teknik, "kunnande" eller konsthantverk. Och senare uttryckte Aristoteles en mer modern syn på estetik och menade att den estetiska upplevelsen kan leda till katharsis, en rening som t.ex. uppstår när man går på teatern och ser ett grekiskt drama.

Under 1700-talet övergår estetik till en fråga om smak, genialitet, originalitet och kreativitet. Därefter sker en förskjutning från konstnärens hantverkskunnande till betraktarens subjektiva upplevelse vilket är en bärande del i den moderna estetiken. Och när estetik blir en filosofisk princip läggs det fram en teori att det handlar uteslutande om den sinnliga varseblivningen hos betraktaren.

Kants tankar om estetik är ett av de mest inflytelserika och behandlar frågor som skönhet, kreativitet, konstarternas förhållande till varandra och skönhetens förhållande till etiska frågor. Dessa tankar har gett upphov till det moderna konstbegreppet som lägger fokus på estetisk verksamhet och betraktarens subjektiva upplevelse av den.

 

Uttryck & utveckling / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2023)