www.larare.at

Konst & samhälle

Vad har kultur och konst för samhällelig betydelse?

Vad är kultur och konst bra för? Och för vem är den?

Hur har samhällsförändringar påverkar och påverkas av konsten genom tiderna?

Hur har teknikutvecklingen påverkat och kanske till och med präglat både kultur och konst?

Kan konst förändra samhället?

Kan samhället förändra konsten?

Vad behövs för att en miljö ska vara kreativ?

 

Konst & samhälle / Konstnärers villkor
 

Hur ser konstnärers villkor ut och vad är samhällets roll i att gynna kreativitet och skapande? Konstnärer är unika individer som spelar en avgörande roll i samhället genom sin förmåga att skapa, utmana och uttrycka komplexa idéer och känslor genom sina verk. Deras villkor och arbetsmiljö har en direkt inverkan på deras förmåga att utveckla och utföra sin konstnärliga vision. Samtidigt är samhället som helhet delaktigt i att forma dessa villkor och påverkar konstnärers möjlighet att blomstra.

Konstnärer står ofta inför ekonomiska utmaningar, som bristande ekonomisk stabilitet och osäkra inkomstkällor. Detta kan begränsa deras tid och resurser för att fokusera på sitt skapande.

Den kreativa processen kan vara krävande och isolerande, vilket kan leda till social isolering och påverka konstnärernas mentala hälsa.

Konstnärer strävar ofta efter konstnärlig frihet att uttrycka sig utan begränsningar eller censur. Restriktioner kan hämma deras kreativa potential.

Samhället spelar en viktig roll genom att ge kulturellt stöd och erkännande till konstnärer. Detta kan komma i form av konstutställningar, stipendier och offentligt stöd för konstnärliga projekt. Samhället kan också påverka konstnärers arbetsmiljö genom att skapa kreativa utrymmen och ateljéer där konstnärer kan utforska och utveckla sin konst. Samhället kan även främja offentlig konst och gatukonstprojekt som berikar det offentliga rummet och ger konstnärer en plattform att nå en bredare publik. Utbildningsinstitutioner och konstskolor är också viktiga delar av samhällets roll i att forma nästa generation konstnärer.

I länder som Sverige och Norge finns offentliga fonder och stipendier som stöder konstnärer och deras projekt, vilket möjliggör mer utforskande och experimentell konst. Städer som Berlin och New York har utvecklat konstnärliga samfund och kollektiv där konstnärer kan dela resurser och erfarenheter för att stödja varandra.

Samhället och konstnärer är ömsesidigt beroende av varandra. Konstnärer behöver samhällets stöd och erkännande för att fortsätta att skapa och utveckla sin konst, medan samhället i gengäld berikas av konstnärernas unika perspektiv och kreativa bidrag till kulturen. En sund dialog och samverkan mellan båda parter är avgörande för att uppmuntra kreativitet och främja konstnärligt skapande.

 

Konst & samhälle / Offentlig konst
 

Denna uppgift ska förhoppningsvis få er att börja fundera över konstens roll i samhället och väcka ert intresse för offentlig konst.

Först kikar vi på beröringspunkterna nedan. Därefter på Statens konstråds direktiv över vad offentlig konst är och vad dess syfte är.

Avslutningsvis ska ni i mindre grupp hitta ett offentligt konstverk i Falun och fotografera det, diskutera det och presentera det. Därefter analysera dessa med hjälpa av en enkel analysmodell och tills sist presentera detta för klassen.

Beröringspunkter

 • Reflektion över vad konst ÄR och hur man kan definiera konst utifrån olika perspektiv.
 • Orientering om samtida kulturuttryck och beröringspunkter mellan dem.
 • Samband mellan samhällsförändring och konstnärliga uttrycksformer, i nutiden och med historiska tillbakablickar.
 • Analys och tolkning av aktuella kultur- och konstföreteelser.
 • Användning av begrepp och teorier som förekommer i aktuell kulturdebatt.

Konst & samhälle / Politisk konst
 

Kan konst förändra världen? I denna uppgift utgår vi från de mänskliga rättigheterna för att sedan se hur konst kan användas som samhällsförändrare. Du får reflektera kring "starka" kulturuttryck som rör sig i gränslande över vad som är lagligt och vad som inte är det.

Vi börjar med att kika på två filmer producerade av UR därefter kommer du att få välja mellan:

 1. Ai Weiwei och se till hans skapande och hur han använder sin konst för att belysa "fel" i sitt eget land, Kina, men även t.ex. den pågående flyktingkatastrofen.
 2. Pussy Riot som blev fängslade av Putin.
 3. Banksy som skapar gatukonst som klassas som graffiti av vissa, klotter av andra och konst av en stor skara anhängare.

Eller en egen konstskapare som ifrågasätter och motarbetar etablissemanget. Väljer du detta spår behöver du prata med Joni först.

 

Konst & samhälle / Censur och konst
 

Någon/några bestämmer vad någon/några får eller inte får säga och tycka. Konstuttryck kan t.ex. förändras så att de accepteras. I huvudsak existerar två typer av censur:

Statlig censur: Styret bestämmer vad som får publiceras genom att stifta lagar som påverkar pressfriheten.

Självcensur: En utgivare, eller en individ, struntar i att publicera känsligt material av rädsla för att stöta sig med exempelvis regeringen, storföretag eller politiska grupper.

Censur finns för att hindra någon från att utmana det nuvarande och ifrågasätta befintliga institutioner. All samhällsutveckling initieras genom att utmana det rådande och verkställs genom att förbättra eller ersätta befintliga institutioner. Följaktligen är det första villkoret för samhällsutveckling att avskaffa censur."
George Bernard Shaw, Mrs. Warrens yrke

Vanliga skäl till censur

 • Kritik eller ifrågasättande av makthavare
 • Kritik eller ifrågasättande av maktförhållanden
 • Nakenhet och sex
 • Våld och sadism
 • Övergrepp och misshandel

 

Konst & samhälle / Fin- kontra populärkultur
 

Finkultur är en vanligen värderande benämning för kulturella uttryck som anses göra anspråk på att vara mer bildade eller värdefulla än andra kulturella uttryck. Motsatsen är vanligen populärkultur som är en form av kultur som riktar sig till den breda allmänheten snarare än till kännare.

Konst & samhälle / Intressant
 
Intressant läsning Intressanta filmklipp

Länkar

 

Konst & samhälle / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2023)