www.larare.at

Journalistik

"Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling."

ur Etiska regler för press, radio och tv

Journalistens huvuduppdrag är att undersöka, informera och förklara vad som händer i samhället och framför allt vad som påverkar det som händer.

Journalistiken brukar ibland på hälften allvar och på hälften skoj kallas för den tredje stadsmakten. Den första makten är regeringen och den andra riksdagen den tredje statsmaktens uppgift är att granska de två föregående statsmakterna.

Offentlighetsprincipen innebär att journalister och andra människor har rätt att läsa brev och mejl.

 

Journalistik / Läsning
 
Klicka för att komma till start

Läs s.100 - s.112 ur Journalistik, reklam och information av Bo Bergström, Lars Petersson, Åke Pettersson och Suzanne Rosendahl och jobba med följande instuderingsfrågor:

 1. Journalistens uppdrag?
 2. Journalistik har två betydelser; vilka?
 3. Definiera journalistik.
 4. Vad betyder formeln J = K x 3F?
 5. Vad är medborgarjournalistik?
 6. Vad är crowdsourcing? Vilken kritik kan man fälla på denna typ av journalistik?
 7. Vad är den tredje stadsmakten?
 8. Vad är en murvel och vad gör denne?
 9. Vad innebär det att journalister har en viss vinkel?

Fördjupning:

F1: Varför tror du att SVT:s och SR:s journalister har större förtroende än övriga?

F2: Vad gör något till nyhet och när blir en nyhet gammal? Och vad ger något ett nyhetsvärde och hur kan denna värdering skilja sig regionalt, nationellt eller tidsmässigt?

F3. Det har skett en förskjutning inom journalistyrket vilket lett till att många journalister övergått från kritiska granskare och informations-förmedlare till medialeverantörer med främsta syfte att producera och leverera material som lockar många läsare, vilket generererar mer pengar.

Hur påverkas journalistiken av detta?

 

Läs s.113 - s.129 ur Journalistik, reklam och information av Bo Bergström, Lars Petersson, Åke Pettersson och Suzanne Rosendahl och jobba med följande instuderingsfrågor:

Nyhetsjournalistik

 1. Vilken typ av journalistik är den vanligaste?
 2. Vad innebär det att referera något?
 3. Vad är nyhetsjournalistens huvudsakliga uppgift?
 4. Förklara vad "grävande" journalistik är?
 5. Vad innebär det att "wallraffa"?
 6. Vad finns det för kritik mot undersökande journalistik ("grävande" journalistik)?

Extra 1: Hur jobbar en journalist i anknytning till en presskonferens?

Extra 2: Är det ok att "lura" någon att säga sanningen? Är det ok att fotografera, filma eller spela in någon i smyg för att därefter skapa en nyhet av det? Motivera ditt svar.

Bildjournalistik

 1. Hur ska en bra journalistisk bild vara, enligt många fotografer?
 2. En bra bild ska byggas upp av tre saker; vilka?
 3. När kan en teckning vara bättre än en bild inom bildjournalistik?
 4. Bildjournalistiken använder sig också av AIDAS; vad står förkortningen för?
 5. Varför är det bättre att ha människor med i bild än utan?
 6. Hur markerar man på en bild om den är ändrad med ett dataprogram (t.ex. "Photoshoppad")?

Källkritik

 1. Vad betyder källkritik? Och hur jobbar man källkritiskt?
 2. Varför ska man vara försiktig med fakta från webben?

Extra 3: Vilka fördelar och nackdelar finns med Wikipedia?

Etik

 1. Finns det några pressetiska regler när det gäller vilken typ av bilder som får visas?
 2. Varför har vi en Tryckfrihetsförordning?
 3. Det finns tre olika sorters etiska regler; vilka?
 4. Vilka är publicistreglerna i korthet?
 5. Vad innebär "offentlig person"? Vilka är det?
 6. Vad har Allmänhetens Pressombundsman (PO), Pressens Opinionsnämnd och Granskningsnämnden för uppdrag?
 7. Varför finns det yrkesregler för journalister?

Extra 4: Varför , tror du, har Sverige strängare etiska riktlinjer än andra länder?

 

Läs s.130 - s.155 ur Journalistik, reklam och information av Bo Bergström, Lars Petersson, Åke Pettersson och Suzanne Rosendahl och jobba med följande instuderingsfrågor:

Förarbete - samla fakta och bakgrundsinformation

 1. Vilket är journalistens viktigaste verktyg och varför?
 2. Det journalistiska arbetet kan delas in i fyra olika led, vilka?
 3. Vad betyder sovra?
 4. Vad betyder hypotes?
 5. Varför kallas vissa journalister för skjutjärnsreportrar?
 6. Vad är en sk öppen fråga?
 7. Vad är en sk sluten fråga?
 8. Vilka frågor bör man ställa om man vill ha mer utförliga svar?

Extra: 5: I boken räknas fyra goda råd vid intervju upp (s.134); välj två av dem som du tycker är viktigast och motivera varför.

Nyhetsartiklar och reportage

 1. Vilken artikeltyp är vanligast inom journalistiken?
 2. Inom journalistiken talar man ibland om triangelmodellen, vad är det?
 3. Vad är huvudsyftet med rubriken?
 4. Vad är en ingress?
 5. Vad är brödtext?
 6. Vad är ett anslag?
 7. När man skriver reportage talar man ibland om fiskmodellen, vad betyder det?

Extra 6: Vilka fördelar och nackdelar finns med triangelmodellen enligt boken och vad tycker du? Nämn gärna timglasmodellen som ett alternativ.

Extra 7: Skapa en passande rubrik, underrubrik och ingress till följande text. Lägg också in minst en mellanrubrik och avsluta med en faktaruta:

En gång i tiden talade människorna samma språk. Det gjorde att de kunde samarbeta med varandra, och de började därför bygga ett enormt torn i staden Babel. Gud blev arg på att människorna försökte bygga ett torn som nådde ända till himlen, och straffade därför dem genom att förändra språket så att människorna inte förstod varandra. Då kunde de inte samarbeta längre, och tornet blev aldrig färdigbyggt.

Texter för webben

Extra 8: Vad finns det för fördelar och nackdelar med webbtexter? Enligt texten (s.143 - 144) och enligt dig.

Texter för radio och tv

 1. Hur ska man anpassa språket för radio och tv? Och varför?
 2. I radiosammanhang talar man ibland om ljudillustrationer, sk "illar"; vad är det?
 3. Man brukar säga att tv är ett känslomedium, vad menar man med det?

Journalistikens design

 1. Man brukar lyfta fyra betydande krav på nyhetsmediets utformning; vilka?
 2. Var på en dagstidning ligger omslagets viktigaste del? Och vad brukar man lägga där?
 3. Hur skapas en medryckande rytm inom nyhetsmediet?
 4. Vad bör man tänka på när man ska infoga en bild i nyhetsmediet?

 

Journalistik / Typer av journalistik
 
Klicka för att komma till start

Sportjournalistik fokuserar på rapportering om olika sportevenemang, tävlingar, idrottare och sportrelaterade nyheter. Det kan inkludera matchrapporter, analyser, intervjuer med idrottare, transfers och andra sportrelaterade ämnen.

Vetenskapsjournalistik handlar om att rapportera om vetenskapliga upptäckter, forskning, innovationer och vetenskapliga framsteg. Journalisterna i detta område översätter ofta komplex vetenskaplig information till en allmänläsare och förklarar dess betydelse och konsekvenser.

Grävande journalistik är en form av undersökande journalistik som syftar till att avslöja korruption, missförhållanden och hemligheter som kan vara av allmänt intresse. Journalister som ägnar sig åt grävande journalistik genomför noggrann forskning, intervjuer och dokumentanalys för att avslöja fördold information.

Kampanjjournalistik involverar att driva förändring och uppmärksamma en specifik fråga eller orsak genom att rapportera, skapa medvetenhet och mobilisera allmänheten. Det kan handla om sociala rättvisefrågor, miljöfrågor eller andra angelägna ämnen.

Kändisjournalistik fokuserar på nyheter, rykten och livsstilen hos kändisar, kändispare, kändisfamiljer och andra offentliga personer. Det kan inkludera rapportering om kändisars karriärer, personliga liv, mode, skvaller och andra relaterade ämnen.

Överraskningsjournalistik innebär att rapportera om oväntade händelser, sensationella nyheter eller ovanliga historier som kan skapa intresse och förvåning bland läsare eller tittare. Det kan vara allt från oväntade framgångar i sport, ovanliga världsrekord till överraskande vetenskapliga eller kulturella upptäckter.

Kulturjournalistik handlar om att rapportera om konst, film, musik, litteratur, teater och andra kulturella uttryck. Det kan inkludera recensioner, intervjuer med konstnärer, analyser av kulturella trender och rapportering om kulturella evenemang.

Ekonomijournalistik innebär att rapportera om ekonomiska nyheter, finansmarknader, företag och ekonomiska trender. Journalisterna inom detta område analyserar ekonomiska indikatorer, rapporterar om företagsresultat, skriver om ekonomiska politikbeslut och dess påverkan på samhället.

Uttrycket "checkblocksjournalistik" hänvisar vanligtvis till en form av journalistik där journalister endast fyller i förutbestämda checkblocksformulär utan att nödvändigtvis göra djupgående undersökningar eller ge nyanserad rapportering. Detta kan innebära att bara följa en förutbestämd agenda eller ge ytlig rapportering utan att kritiskt granska informationen.

Gonzojournalistik är en subjektiv och ofta experimentell stil av journalistik som innebär att journalisten själv blir en del av berättelsen. Det betonar författarens upplevelse och känslor och bryter mot mer traditionella objektivitetsnormer. Gonzojournalistik kan vara intensiv, skarp och ha en stark personlighet.

 

Journalistik / Ordlista
 
Klicka för att komma till start
Ordlista

 

Journalistik / Principer
 
Klicka för att komma till start

Konsekvensneutralitet är en princip inom journalistiken som innebär att journalister bör vara neutrala och objektiva i sin rapportering och undvika att ta ställning för eller emot specifika personer, grupper eller åsikter. Journalister bör fokusera på att rapportera fakta och ge en balanserad bild av en händelse eller ett ämne utan att påverka läsarnas eller tittarnas åsikter.

Källskydd är en viktig princip inom journalistiken som syftar till att skydda identiteten på personer som lämnar information till journalister. Det är av avgörande betydelse för att uppmuntra källor att våga ge viktig information utan att riskera repressalier eller kränkningar av deras integritet. Journalister är skyldiga att skydda sina källors identitet om det är överenskommet eller om det kan skada källans säkerhet eller välbefinnande.

Pressens yrkesregler är en uppsättning etiska normer och riktlinjer som styr journalistiskt arbete. Dessa regler fastställer standarder för noggrannhet, ärlighet, integritet och ansvar gentemot allmänheten. De kan variera mellan olika länder och journalistiska organisationer, men de syftar till att säkerställa högkvalitativ och etisk rapportering.

Pressetik handlar om de etiska principer och värderingar som vägleder journalistiskt arbete. Det inkluderar att vara sanningsenlig, opartisk, respektera privatlivet, undvika konflikter av intresse, respektera människovärdet och rapportera med noggrannhet och oberoende. Pressetik syftar till att säkerställa att journalistik bedrivs på ett ansvarsfullt och etiskt sätt för att upprätthålla förtroendet från allmänheten.


Journalistik / Länkar
 
Klicka för att komma till start

Hur objektiv är svensk media?

 

Journalistik / Förslag på examination
 
Klicka för att komma till start
 1. Diskutera journalistik i ett PM. Ta gärna hjälp av nyckelorden.
 2. Jämför minst tre olika typer av journalistik.
 3. Förklara orden i ordlistan.
 4. Diskutera journalistikens principer.
 5. Diskutera journalistiken objektivitet. Ta hjälp av Propaganda och minst två källor till.
 6. Välj minst två nyhetsrapporteringar utifrån samma händelse. Se till skillnader och likheter och resonera över varför det finns olikheter i en rapportering av en och samma händelse.
 7. Hur skiljer sig nyhetsrapporteringen inom tidning, radio, TV och Internet?
 

Journalistik / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)