www.larare.at

Kunskapskrav

Information och kommunikation 2: Kurskod: INFINF02

E
D
C
B
A
PDF

Jag har bearbetat kunskapskravet genom att dela upp det i mindre enheter: E1, E2, E3 osv, C1, C2, C3 osv, A1, A2, A3 osv så att det blir lättare att diskutera kunskapskrav med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i kunskapskraven. Det blir också lättare att avgöra om en elev ska ha ett mellanbetyg (D eller B).

Om du klickar på högtalarsymbolen till höger kan du lyssna till E-, C- och A-kravet i sin helhet.

Du kan alltid jobba tillbaka genom att klicka på den vita pilen i den röda rektangeln.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information och kommunikation 2: kunskapskrav: E
Klicka här för att lyssna på E1

E1. Eleven beskriver översiktligt hur människor kommunicerar verbalt och ickeverbalt i yrkessammanhang. Dessutom beskriver eleven översiktligt sociala medier och hur de används för att sprida och dela information.

E2. Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare informations- och kommunikationsuppgifter med hjälp av relevanta programvaror. Resultatet är tillfredsställande. I arbetet använder eleven med viss säkerhet modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder. Under arbetets gång löser eleven i samråd med handledare problem som uppkommer. Eleven söker information med viss säkerhet samt värderar och granskar informationen kritiskt med enkla omdömen. Dessutom gör eleven muntliga och skriftliga presentationer av sina uppgifter.

E3. Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser. Vidare arbetar eleven ergonomiskt, säkert och miljöanpassat.

E4. När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet både internt och externt och med korrekt fackspråk.

E5. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information och kommunikation 2: kunskapskrav: D
Klicka här för att lyssna på D

Betyget D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information och kommunikation 2: kunskapskrav: C
Klicka här för att lyssna på E1

C1. Eleven beskriver utförligt hur människor kommunicerar verbalt och ickeverbalt i yrkessammanhang. Dessutom beskriver eleven utförligt sociala medier och hur de används för att sprida och dela information.

C2. Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare informations- och kommunikationsuppgifter med hjälp av relevanta programvaror. Resultatet är tillfredsställande. I arbetet använder eleven med viss säkerhet modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder. Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare problem som uppkommer. Eleven söker information med viss säkerhet samt värderar och granskar informationen kritiskt med nyanserade omdömen. Dessutom gör eleven muntliga och skriftliga presentationer av sina uppgifter.

C3. Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser. Vidare arbetar eleven ergonomiskt, säkert och miljöanpassat.

C4. När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet både internt och externt och med korrekt fackspråk.

C5. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information och kommunikation 2: kunskapskrav: B
Klicka här för att lyssna på B

Betyget B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Information och kommunikation 2: kunskapskrav: A
Klicka här för att lyssna på E1

A1. Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur människor kommunicerar verbalt och ickeverbalt i yrkessammanhang. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat sociala medier och hur de används för att sprida och dela information.

A2. Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare informations- och kommunikationsuppgifter med hjälp av relevanta programvaror. Resultatet är gott. I arbetet använder eleven med säkerhet modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder. Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare problem som uppkommer. Eleven söker information med säkerhet samt värderar och granskar informationen kritiskt med nyanserade omdömen. Dessutom gör eleven muntliga och skriftliga presentationer av sina uppgifter.

A3. Eleven utför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser. Vidare arbetar eleven ergonomiskt, säkert och miljöanpassat.

A4. När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven samverkar med andra och kommunicerar med säkerhet både internt och externt och med korrekt fackspråk.

A5. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

 

 

Styrdokumentkompendium för Information och kommunikation 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Skolverket