www.larare.at

Världskrigen

Här nedan tänkte jag undersöka världskrigens (VK) historiska betydelse.

Övergripande syfte

Se till orsakerna till 1:a världskriget och hur detta krigs fredsprocess kom att bli en av orsakerna till 2:a världskriget. Försök dig på en orsak-verkan-förklaring.

Med andra går uppgiften ut på att förklara varför världskrigen uppstod, inte hur de fortlöpte. Alltså: du ska inte redogöra för krigsskeenden, utan lägga fokus på orsakerna till konflikten som utmynnade i ett världskrig och hur det ena kriget lade grund för det andra.

Nyckelord: imperialism, konkurrens, Versaillesfreden, krigsskadestånd, Hitler, Churchill, Truman Stalin

Mål

Du ska se till förändringsprocesser utifrån både 1:a och 2:a världskriget. Se till världskrigens orsaker och följder utifrån några enskilda personers betydelse.

Det gäller att också se till världskrigen utifrån olika perspektiv och bakomliggande syften.

Du ska också jämföra dessa historiska krig med mer aktuella krig, t.ex. kriget i Syrien.

Detta gör man genom att söka, granska, tolka och värdera källmaterial och därefter göra ett urval som passar temat: världskrigen.

 

Världskrigen / 1:a Världskriget
 

Första världskriget, som utkämpades mellan 1914 och 1918, var en global konflikt som involverade främst europeiska makter men hade även deltagande från andra delar av världen. Det var en av de mest förödande krig som mänskligheten hade upplevt fram till dess tidpunkt och fick långtgående politiska, sociala och ekonomiska följder.

Orsakerna till första världskriget kan spåras till flera faktorer. En viktig faktor var den långvariga rivaliteten och tävlan om kolonier och territorier mellan de europeiska stormakterna. Nationalismen var också på uppgång och bidrog till spänningar mellan olika nationer. En annan faktor var de komplexa allianssystemen som hade etablerats i Europa, vilket ledde till att ett lokalt konfliktfall snabbt eskalerade till ett storkrig. Den utlösande faktorn för kriget var mordet på ärkehertig Franz Ferdinand av Österrike-Ungern i Sarajevo, Bosnien, år 1914.

Effekterna av första världskriget var djupgående. Miljontals människor dödades eller sårades, och stora områden förvandlades till krigszoner. Frontlinjekrigföring, inklusive användningen av skyttegravar, ledde till utdragna och förödande strider. Kriget banade väg för nya militärtekniker som stridsvagnar, stridsflygplan och kemiska vapen.

Efter kriget förändrades den politiska kartan i Europa. De tidigare centralmakterna, inklusive Tyskland, Österrike-Ungern och Osmanska riket, drabbades av nederlag och territoriella förluster. Österrike-Ungern och Osmanska riket kollapsade helt och ersattes av nya stater. Tyskland fick stora reparationer och var föremål för hårda villkor i Versaillesfreden, vilket skapade bitterhet och politiska spänningar som skulle bidra till andra världskriget.

Första världskriget markerade också början på en ny era inom internationella relationer och geopolitik. Gamla imperier föll samman och nya nationer uppstod. Förändringar i teknologi, industri och kommunikation förändrade samhället och påskyndade moderniseringen.

Första världskriget var en katastrofal händelse som hade långtgående konsekvenser för världen. Det satte scenen för kommande konflikter och förändrade det politiska landskapet i Europa och i världen. Det var ett avgörande ögonblick i mänsklighetens historia och en påminnelse om de förödande effekterna av konflikter och bristen på internationell stabilitet.

 • Vilka indirekta orsaker finns till första världskrigets utbrott?
  • Militarism
  • Industrialism
  • Nationalism
  • Imperialism
 • Vilka var de direkta orsakerna till att kriget bröt ut?
  • Skotten i Sarajevo
  • Svarta veckan
 • Hur förlöpte kriget?
 • Vilken konsekvenser fick första världskriget?

Konsekvenser av första världskriget?

 • Ryska revolutionen
 • Versailles-freden
 • Spanska sjukan
 • Kvinnans emancipation

 

Världskrigen / 2:a Världskriget
 

Andra världskriget, som utkämpades mellan 1939 och 1945, var en global konflikt som involverade många länder runt om i världen. Det var det största kriget i mänsklighetens historia och resulterade i enorma förluster av människoliv och förödelse.

Orsakerna till andra världskriget kan spåras till flera faktorer. Efter första världskrigets slut genomfördes en rad politiska och territoriella förändringar, vilket skapade missnöje och instabilitet. Den ekonomiska krisen under 1930-talet, som präglades av depression och arbetslöshet, gav upphov till sociala spänningar och politisk radikalisering.

En viktig orsak till kriget var framväxten av nazismen i Tyskland under ledning av Adolf Hitler. Nazisterna strävade efter territoriell expansion, rasrenhet och den tyska överhögheten. Hitler bröt mot Versaillesfredens villkor och började återuppbygga den tyska militären.

1939 invaderade Tyskland Polen, vilket var den utlösande faktorn för andra världskriget. Storbritannien och Frankrike förklarade krig mot Tyskland och konflikten spred sig snabbt över hela Europa och världen. Andra krigsförlopp inkluderade axelmakterna (Tyskland, Italien, Japan) mot de allierade (Storbritannien, USA, Sovjetunionen med flera).

Under kriget användes nya och mer förödande vapen, inklusive kärnvapen, flygbombningar och stridsvagnar. Miljontals civila och militärer dog, och folkmordet på judar, romer och andra grupper, känt som Förintelsen, utfördes av nazisterna.

Effekterna av andra världskriget var omfattande och avgörande för världshistorien. Nazistregimen föll och Tyskland och Japan besegrades. Konflikten ledde till en uppdelning av Europa och världen i två politiska och ideologiska block, kända som det kalla kriget. Detta skulle prägla globala relationer under decennierna som följde.

Efter kriget inrättades Förenta nationerna för att främja internationell fred och säkerhet. Kriget ledde också till en omfattande förstörelse av städer och infrastruktur, och behovet av återuppbyggnad och ekonomisk återhämtning var enormt.

Andra världskriget hade långsiktiga konsekvenser för världspolitiken och geopolitiken. Det markerade slutet på koloniala imperier och uppkomsten av supermakter som USA och Sovjetunionen. Det gav upphov till nya internationella organisationer, förändrade gränser och förändrade maktbalansen i världen.

Sammanfattningsvis var andra världskriget en katastrofal konflikt som startades av aggressiv expansionism och ideologiskt driven nationalism. Det hade långtgående konsekvenser för politik, ekonomi och samhälle över hela världen och lämnade ett arv av förstörelse och mänskligt lidande. Det var ett avgörande ögonblick i historien och ett påminnelse om farorna med extremism och våldsam nationalism.

 

Världskrigen / Stöd i arbetet
 

1. Från bondesamhälle till industrisamhälle leder till urbanisering (inflyttning till städerna).

2. Naturvetenskapliga framsteg leder till att vissa Europeiska länder blir väldigt mäktiga.

3. I städerna blir de sociala förhållanden svårare för de fattiga.

4. Ideologi = en sammanställning av idéer som utgör grund för ett system.

5. Nationalism = fosterlandskärlek.

6. Konservatismen bygger på bevarande där staten ska skyddas mot förändringar och yttre hot.

7. Första världskriget föregås av nationalistiska vindar, ekonomisk och maktpolitisk tävlan, många alliansbildningar och alliansförbristningar.

8. Versaillesfreden drabbar Tyskland hårt i och med krigsskadestånd och förlusten av viktiga inkomstkällor.

9. På Jaltakonferensen delas Europa upp i två delar: en västlig och en östlig del och däremellan dras en järnridå. En tydlig gräns skär Tyskland/Berlin i två delar: Berlinmuren som rivs när Sovjet faller.

10. Se till hur olika skolböcker skildrar samma sak olika (både vad gäller innehåll och omfång)

11. Fundera över tillförlitligheten hos webbplatser som Wikipedia och hur ser faktapresentationen ut där - jämfört med den i skolböcker.

12. Hur vet man att det som står i skolböcker är "sant"?

 

Världskrigen / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)