www.larare.at

Utomeuropeisk historia

Utomeuropeisk historia sträcker sig över ett brett geografiskt område och involverar många olika kulturer och civilisationer. I Mesopotamien (nuvarande Irak) växer sumererna fram som en av världens äldsta kända civilisationer runt 4000 f.Kr. Egypten blomstrar längs Nilen och bygger upp en avancerad kultur och pyramiderna. I Indien utvecklas Induskulturen, som blomstrar från 2600 f.Kr. till 1900 f.Kr. I antikens Grekland utvecklas filosofi, demokrati och konst under 700-talet f.Kr. Romarriket växer fram som en betydande imperialistisk makt och dominerar stora delar av Europa, Nordafrika och Mellanöstern. Kina har en lång och rik historia. Dynastier som Shang, Zhou, Qin, Han och Tang är några av de viktigaste perioderna. Kina utvecklar kinesisk filosofi, konfucianism och taoism, samt gör betydande framsteg inom vetenskap, teknik och handel.

700- och 1200-talet

Under denna period blomstrar den islamska civilisationen, särskilt under kalifatet i Bagdad och senare under muslimska dynastier som Abbasiderna och Fatimiderna. Detta är en period av betydande framsteg inom vetenskap, medicin, matematik, arkitektur och litteratur.

1200- och 1300-talet

Under denna period bildar Djingis Khan och hans efterföljare Mongolriket, som blir det största imperiet i världshistorien. Mongolerna erövrar och styr över stora delar av Asien, Europa och Mellanöstern.

1300- och 1600-talet

Under denna period blomstrar det ottomanska riket, som är ett av de längst varaktiga imperierna i historien. Det kontrollerar stora delar av Sydosteuropa, Mellanöstern och Nordafrika.

1400- till 1900-talet

Under denna period koloniserar europeiska makter stora delar av världen. Storbritannien, Frankrike, Spanien, Portugal och Nederländerna etablerar kolonier och utövar politiskt och ekonomiskt inflytande över Amerika, Afrika och Asien.

1900-talet

Under denna period kämpar många koloniserade länder för sin självständighet. Indien, Kina, Afrikanska länder och många andra blir självständiga nationer.

Efter självständighetsrörelserna har utomeuropeiska länder genomgått politiska, ekonomiska och sociala förändringar. Många länder i Asien,

Afrika och Amerika har upplevt snabb utveckling, medan andra brottas med utmaningar som fattigdom, konflikter och korruption.

 

Utomeuropeisk historian / Asiens historia
 

De fem viktigaste händelserna i Asiens historia:

 1. Industrins och jordbrukets utveckling: Den tidiga utvecklingen av jordbruket och senare industriella revolutionen spelade en avgörande roll för Asiens ekonomiska och sociala utveckling.
 2. Födelsen av de stora filosofiska och religiösa traditionerna: Buddhismens uppkomst i Indien, konfucianismen och taoismen i Kina, och hinduismen i Indien har format Asiens religiösa och filosofiska landskap.
 3. Silk Road: Den antika handelsrutten som sträckte sig från Kina till Medelhavsområdet spelade en avgörande roll för kulturell och ekonomisk utbyte mellan öst och väst.
 4. Mogulriket i Indien: Mogulriket, som varade från 1500-talet till 1800-talet, var en period av politisk stabilitet och kulturell blomstring i norra Indien.
 5. Meiji-restaurationen i Japan: Meiji-restaurationen på 1800-talet markerade en period av modernisering och öppning mot västvärlden, vilket banade väg för Japans framväxt som en global ekonomisk och militär makt.

Utomeuropeisk historian / Arabisk historia
 

Den arabiska historien sträcker sig över flera årtusenden och omfattar en rik och mångsidig kultur och civilisation.

Innan framväxten av islam på 600-talet e.Kr. var Arabiska halvön bebodd av olika stammar och imperier. Karavanhandel och poesi var viktiga kulturella aspekter under denna tid.

På 600-talet spred sig islam från Arabien och erövrade stora delar av Mellanöstern, Nordafrika och Spanien. Arabiska riket blev en av världens mest framstående civilisationer och gav betydande bidrag inom vetenskap, filosofi, litteratur och arkitektur.

Under medeltiden blomstrade den arabiska civilisationen och arabiska lärde gjorde viktiga framsteg inom matematik, astronomi, medicin, filosofi och konst. Städer som Bagdad, Kairo och Cordoba blev centra för kunskap och kultur.

På 1300-talet grundades Osmanska riket och arabiska områden, inklusive stora delar av Mellanöstern, kom att ingå i riket. Osmanska riket styrde över arabiska länder fram till dess fall i början av 1900-talet.

Under 1900-talet växte nationalistiska rörelser fram i arabvärlden, och många arabiska länder fick sin självständighet från kolonialmakterna. Panarabism och strävan efter enade arabiska stater var centrala teman under denna period.

Arabvärlden har sedan 1900-talet upplevt politiska omvälvningar, inklusive konflikter, krig, kolonialism, självständighetssträvanden och politiska förändringar. Arabiska länder har spelat en viktig roll i geopolitiken och har varit involverade i olika regionala och internationella frågor.

 

Utomeuropeisk historian / Japans historia
 

Japans historia sträcker sig över tusentals år och är fylld av betydelsefulla historiska händelser och kulturella framsteg. Japan en framstående demokrati med en stark ekonomi och en rik kulturell tradition. Dess historia har format den moderna nationen och bidragit till dess unika identitet.

Från forntida Japan (cirka 10 000 f.Kr. - 710 e.Kr.) har man hittat de äldsta spåren av mänsklig bosättning som går tillbaka till förhistorisk tid. Under denna period utvecklades den japanska kulturen, inklusive keramik, jordbruk och shintoism, som är den äldsta religiösa traditionen i Japan.

Yamato-klanen (250-710 e.Kr.) steg i makt och etablerade en centraliserad stat, med kejsaren som symbolisk ledare. Den första skriftliga historien om Japan, "Kojiki," skrevs under denna period.

Under Heian-perioden (794-1185) utvecklades en unik japansk kultur och estetik, och hovlivet blomstrade med diktkonsten tanka och det kejserliga hovets betydelse. Perioden präglades av en blomstrande kultur och litteratur, inklusive "Tale of Genji," som anses vara världens första roman. Den kejserliga huvudstaden flyttades till Kyoto.

Under den feodala tiden (1185-1603) delades Japan upp i ett antal självständiga samurajklaner under denna period. Shogun, en militär ledare, tog kontroll över Japan med kejsarens makt i bakgrunden. Feodala krig och rivaliteter var vanliga.

Sengoku-perioden (1467-1573) är en period av inbördeskrig och politisk instabilitet som präglades av rivalitet mellan olika krigsherrar, daimyo, som kämpade om kontrollen över Japan.

Under Edo-perioden (1603-1868) stabiliseradesJapans samhälle. Under denna period stängdes Japan för omvärlden, med undantag för handel med Nederländerna och Kina vid Dejima.

Kejsaren Meiji (1868) återtog makten från shogunatet och inledde en moderniseringsprocess. En politisk och social omvälvning som markerade slutet på shogunatet och införandet av modernisering och västerländska reformer under kejsaren Meiji. Japan öppnades för omvärlden, genomförde omfattande samhällsförändringar och industrialiserades snabbt.

Under prioderna: Taisho- och Showa-erorna (1912-1989) fortsatte Japan sin modernisering och expanderade sina territorier genom kolonisering. Dess expansionistiska politik ledde till Japans medverkan i första och andra världskriget.

Japans nederlag och roll i andra världskriget (1941-1945) och dess efterföljande ockupation av de allierade hade en djupgående inverkan på landets politik, samhälle och ekonomi. Efter andra världskrigets nederlag 1945 genomgick Japan en omfattande omstrukturering under den amerikanska ockupationen. Landet genomgick en snabb ekonomisk återhämtning och blev en global ekonomisk stormakt.

Efter andra världskriget genomgick Japan en snabb ekonomisk tillväxt och blev en världsledande industrination inom områden som elektronik, fordonsindustri och teknologi.

 

Utomeuropeisk historian / Afrikas historia
 

De fem viktigaste händelserna i Afrikas historia:

 1. Forntida egyptiska civilisationen: En av världens äldsta och mest avancerade civilisationer uppstod längs Nilen och lämnade efter sig monumentala byggnadsverk som pyramiderna och hieroglyfer.
 2. Kolonialismens tid: Under 1800- och 1900-talen koloniserades stora delar av Afrika av europeiska makter, vilket fick långsiktiga politiska, ekonomiska och kulturella konsekvenser för kontinenten.
 3. Dekolonisering och självständighet: Efter andra världskriget började afrikanska länder vinna sin självständighet från koloniala krafter, vilket markerade en ny era av afrikansk politisk och nationell identitet.
 4. Apartheid i Sydafrika: Den rasdiskriminerande politiken och systematiska segregeringen i Sydafrika under apartheid-regimen präglade inte bara landets historia utan också den internationella uppfattningen om rättvisa och mänskliga rättigheter.
 5. Postkoloniala utmaningar och framsteg: Efter självständigheten mötte många afrikanska länder utmaningar som politisk instabilitet, ekonomiskt beroende och sociala spänningar, men det har också funnits framsteg inom områden som utbildning, hälsa och demokratisering.

 

Utomeuropeisk historian / Kinas historia
 

Kinas historia börjar med forntida civilisationer som Shang- och Zhou-dynastierna (cirka 1600-221 f.Kr.). Shang-dynastin var känd för sina bronskonstverk och komplexa skriftsystem, medan Zhou-dynastin implementerade en filosofisk grund för statlig styrning, med framväxten av Konfucianismen och Daoismen.

Under Qin-dynastin (221-206 f.Kr.) enades Kina under en enda centraliserad regering och Kejsar Qin Shi Huangdi införde viktiga politiska och administrativa reformer. Det var under denna tid som den Kinesiska muren började byggas som en försvarsmur mot nomadiska stammar i norr.

Han-dynastin (206 f.Kr. - 220 e.Kr.), var en guldålder för Kina som såg framväxten av Kinas stora handelsvägar, Sidenvägarna.

Tang-dynastin (618-907) var en period av kulturell blomstring och ekonomisk välstånd, där Kina hade stor inverkan på omkringliggande regioner och utvecklade nära handelsförbindelser med Centralasien. Denna period var präglad av ekonomisk framsteg, kulturell blomstring och teknologiska landvinningar som papper, boktryckarkonsten och kompassen.

Under 1800-talet drabbades Kina av imperialistisk aggression från framförallt Storbritannien, Frankrike och andra europeiska makter. Opiumkrigen (1839-1842 och 1856-1860): Väpnade konflikter mellan Kina och västerländska makter, som resulterade i Kinas nederlag och införande av ojämlika handelsavtal och territoriella förluster.

Interna konflikter i Kina som Taipingupproret (1850-1864) och Boxarupproret (1899-1901). I början av 1900-talet led Kina av politisk och ekonomisk instabilitet. År 1911 utbröt Xinhairevolutionen, som ledde till att den sista kejsaren av Qing-dynastin avsattes och Republiken Kina utropades 1912, med Sun Yat-sen som den första presidenten.

Kinesiska inbördeskriget bröt ut mellan den nationalistiska Kuomintang-regeringen under Chiang Kai-shek och de kommunistiska styrkorna under Mao Zedong. Efter en långvarig konflikt segrade kommunisterna, och Folkrepubliken Kina proklamerades den 1 oktober 1949.

Efter att ha tagit makten genomförde kommunisterna omfattande reformer, inklusive kollektivisering av jordbruket, industrialisering. Kulturrevolutionen (1966-1976): En politisk och social rörelse initierad av Mao Zedong, som syftade till att omforma kinesisk kultur och samhälle genom att stärka kommunistpartiets makt och eliminera oppositionella krafter.

Efter Maos död 1976 genomgick Kina ekonomiska reformer under Deng Xiaopings tid vid makten som ledde till landets snabba tillväxt och integration i världsekonomin. Han introducerade kapitalistiska element och öppnade Kina för utländska investeringar och handel. Detta ledde till den ekonomiska framgång och modernisering som Kina har upplevt de senaste decennierna, vilket har förvandlat landet till en global ekonomisk supermakt.

Idag är Kina en av världens största ekonomier och spelar en betydande roll i internationell politik och handel. Dess historia har varit komplex och mångfacetterad, och landet fortsätter att utvecklas och påverka världen på olika sätt.

 

Utomeuropeisk historian / Indiens historia
 

De fem viktigaste händelserna i Indiens historia

 1. Indusdalenkulturen (ca 2600-1900 f.Kr.): Indiens äldsta kända civilisation, som blomstrade längs Indusfloden och visade avancerade stadsplaneringssystem och tekniska färdigheter.
 2. Buddhas upplysning (cirka 500-talet f.Kr.): Siddhartha Gautama, även känd som Buddha, grundade buddhismen och hans upplysning och undervisning hade en betydande inverkan på Indiens religiösa och filosofiska landskap.
 3. Maurya-riket (322-185 f.Kr.): Under Ashoka den stores styre nådde Maurya-riket sin höjdpunkt och sträckte sig över stora delar av det indiska subkontinenten. Ashoka blev också känd för sina budskap om icke-våld och tolerans.
 4. Delningen av Indien (1947): Indiens självständighet från brittiskt styre och den efterföljande delningen av landet i Indien och Pakistan, vilket ledde till våldsamheter, massflykt och skapandet av två självständiga nationer.
 5. Ekonomisk liberalisering (från 1990-talet): Indiens övergång till en marknadsekonomi och genomförandet av ekonomiska reformer som öppnade upp landet för global handel och investeringar, vilket har bidragit till en snabb ekonomisk tillväxt och förändrat landets position i världsekonomin.

 

Industrialismen / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2023)